Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel staat hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln.)

Jaarrekening 2021

Begroting 2023

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Algemene reserve

29,6

27,1

28,6

31,1

31,5

Onbenutte belastingcapaciteit

1,6

0,9

1,0

1,0

0,8

Post onvoorzien

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

7,5

16,0

3,2

14,3

14,3

Totale weerstandscapaciteit

38,8

44,0

32,8

46,4

46,7

De totale weerstandscapaciteit is gestegen van € 38,8 mln. bij de jaarrekening 2021 naar € 46,7 mln. bij deze jaarrekening. De septembercirculaire heeft voor de grootste verbetering gezorgd. Het verloop van de algemene reserve staat in onderstaande tabel. Het jaarrekeningresultaat 2022 is hierin nog niet meegenomen.

Saldo algemene reserve (bedragen in € x 1.000)

2022

Stand 1-1-2022

29.571

Rekeningresultaat 2021

1.795

Uitvoering motie bomen en kunst

-50

Kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem (rb 9-12-2021)

-230

Gorinchem Cultuurstad

-2

Verhuiskosten i.v.m. sloop Laagdalemseweg (rb 20 oktober 2022)

-11

Begrotingssaldo 2022

430

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar

31.503