Gemeenschappelijke regelingen

GR DG&J

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) bestaat uit vier organisatieonderdelen. De GGD ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Veilig Thuis en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). Daarnaast is er nog de ambulancezorg. Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van deze taak ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden.

Conform het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur blijven er gescheiden begrotingen voor de uitvoering van de Jeugdwet enerzijds, en de uitvoering van de overige taken van DG&J anderzijds.

De GR DG&J verzorgt namens tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht, jeugdhulp en veilig thuis. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (waaronder het Rijksvaccinatieprogramma). Bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op.

Publiek belang

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten gericht op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen van inwoners van ZHZ.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college (Eva Dansen) neemt deel aan het dagelijks en het algemeen bestuur (10 leden) van de GR. Het algemeen bestuur heeft een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur (4 leden) heeft geen gewogen stemrecht. Het stemrecht van het DB is vastgelegd in artikel 21 van de regeling, één stem per lid en een besluit bij volstrekte meerderheid.

Financieel belang

De totale primaire begroting (beleidsarm) voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2022 bedroeg circa € 131 mln., waarvan € 105 mln. voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 8,5 mln. (SOJ) en € 2,2 mln. overig.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 2.297.466

Stand 31 december 2022: € 1.952.424

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 31.584.322

Stand 31 december 2022: € 31.205.456

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € -8.200

Risico's

De verschillende risico’s staan beschreven in de jaarstukken (verplichte paragraaf) van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd. We achten het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen. Om risico’s op te kunnen vangen wordt ook eerst gezocht naar dekking in de lopende begroting. Als dat niet langer houdbaar is, zal de Dienst gebruik maken van een reserve die gemaximeerd is op € 500.000. Wij achten dit afdoende om de meest voorkomende risico’s af te dekken.

GR OZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert wettelijke milieu- en omgevingstaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit namens de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

De OZHZ geeft ook milieuadvies bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

Publiek belang

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van omgevingsrecht in het algemeen, en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in het bijzonder.

De OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR (10 leden). De stemverhoudingen (het belang) in het bestuur sluiten grosso modo aan bij de financiële inbreng van de deelnemers. Gorinchem heeft 3 van de 100 stemmen in het bestuur.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt circa. € 27 mln. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 mln. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 3.055.628

Stand 31 december 2022: € 2.654.624 (prognose)

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 0

Stand 31 december 2022: € 0 

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € -/-401.000 (prognose)

Risico's

OZHZ heeft ook last van de inflatie die zich vertaalt in hogere inhuurtarieven voor personeel. De uitgangspunten voor de begroting 2023 van OZHZ zijn in Q1 2022 vastgelegd. De verwachting is dan ook dat OZHZ in 2023 een negatief exploitatieresultaat zal realiseren. Of dit kan worden opgevangen binnen het weerstandsvermogen van OZHZ is nog niet duidelijk. De risico's worden als beperkt beoordeeld.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) is opgericht om risico’s op het gebied incidenten, rampen en crisis te beheersen. De VRZHZ voert namens de 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid taken uit voor: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening (RAV) en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) zijn diensten die in de VRZHZ ondergebracht zijn en nauw samenwerken met andere crisispartners zoals overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ is voorbereid op het voorkomen en het bestrijden van incidenten, rampen en crises. De VRZHZ zorgt voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing door krachten te bundelen.

Publiek belang

De VRZHZ voorkomt incidenten en rampen door risico's te achterhalen, deze te beperken en hierover te adviseren. De VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding bij incidenten, rampen en crises. Na een incident, ramp of crisis zorgt zij ervoor dat zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur (6 leden) en het algemeen bestuur (26 leden) van de GR. In beide besturen is zij vicevoorzitter. In het algemeen bestuur besluiten de leden door elk een stem uit te brengen. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2022 bedraagt € 2.949.905

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 3.308.885

Stand 31 december 2022: € 3.430.748

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 80.116.182

Stand 31 december 2022: € 98.273.520

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € 1.541.000

Risico's

De coronacrisis had tot maart 2022, een grote impact op de VRZHZ. Daarnaast heeft de VRZHZ-werkzaamheden verricht voor de Oekraïne-crisis en aanvullende noodopvang. Een aantal beleidsspeerpunten zijn derhalve in 2022 niet volledig gehaald. Door het vertrek uit de VRZHZ van de gemeente Vijfheerenlanden en om de basis op orde te krijgen, is er een structureel tekort ontstaan. De komende jaren wordt er door de VRZHZ een beroep gedaan op de gemeenten om dit structurele tekort van € 2.26 mln. op te vangen middels een verhoging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Er is nog geen zicht op het einde van de oorlog in de Oekraïne en de vluchtelingentoestroom uit Oekraïne naar Nederland. Zo lang als deze crisis duurt zal inzet vanuit de VRZHZ gevraagd worden.

De toestroom van asielzoekers blijft. Er wordt hard gewerkt om dit in goede banen te leiden en voor iedereen onderdak te realiseren. Bij grote toestroom van asielzoekers bestaat de mogelijkheid dat de Rijksoverheid wederom een inspanningsverplichting vraagt van de Veiligheidsregio om crisisnoodopvang te realiseren om drukte op aanmeldcentra te voorkomen zoals dit in juni 2022 heeft plaats gevonden.

GR Regio AV

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

Het vergroten van regionale bestuurskracht en regionale samenwerking in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het bijdragen aan behartigen van gemeenschappelijke belangen om evenwichtige ontwikkeling van de regio te, bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme samen met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (3 leden). Twee leden van het College van B&W maken deel uit van het algemeen bestuur van de regeling (6 leden). De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de regeling. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden - verband bedraagt in 2022 op basis van de inwonerbijdrage € 100.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 297.000

Stand 31 december 2022: € 394.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 912.000

Stand 31 december 2022: € 676.000

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € 109.900

Risico's en overige ontwikkelingen

In 2023 wordt de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) van de Regio AV geactualiseerd. Hierin worden de ambities van de Regio AV vastgelegd. Voor een verdere toelichting op de ontwikkelingen rondom regionale samenwerking wordt verwezen naar het programma Bestuur en ondersteuning.

GR GEVUDO

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van tien gemeenten in de regio ZHZ in de NV

Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. HVC verwerkt voor al deze gemeenten huisafval en voor een aantal ook afvalinzameling.

HVC ontwikkelt zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

De belangen van de deelnemende gemeenten behartigen in de aandeelhoudersvergadering van de NV HVC.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur (4 leden) en heeft zitting in het dagelijks bestuur (6 leden). Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang

Het financieel belang is € 75.437

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 30.487

Stand 31 december 2022: € 30.487

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 10

Stand 31 december 2022: € 459.527

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € nihil

Risico's

De schuldpositie van HVC en de te verwachte nettowinst in 2022 is, onveranderd, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De schulden nemen vanaf 2020 sterk af, maar blijven afhankelijk van de investeringsbeslissingen zoals warmtelevering. De aandeelhouders hebben eind 2015 in het kader van de vaststelling van het dividendbeleid besloten te streven naar een zodanige solvabiliteit van de onderneming dat er in 2024 een keuzemogelijkheid is om HVC te financiering zonder garantstelling. Om die reden zijn er komende jaren geen dividenduitkeringen voor Gevudo te verwachten.

GR AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie Avres voert voor aangesloten gemeenten de Participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren zoals het verstrekken van uitkeringen en de begeleiding naar werk. Avres heeft ook de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening en zij bieden ondersteuning bij re-integratie.

Publiek belang

De GR zorgt voor een goede dienstverlening voor de inwoners die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen zoals een uitkering en bijzondere bijstand. Het is belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen Avres en het maatschappelijk middenveld om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Twee leden van het college maken deel uit van het Algemeen Bestuur. Het bestuur moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, bewoners goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke speerpunten.

Financieel belang

De participatiemiddelen worden doeltreffend ingezet en komen ten goede aan de producten en diensten voor onze inwoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 15.810.000

Stand 31 december 2022: € 14.867.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 11.566.000

Stand 31 december 2022 € 10.898.000

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € 2.185.000

Risico's

Avres is sinds haar oprichting in 2016 verantwoordelijk voor één van de leefgebieden binnen het sociale domein: Werk & Inkomen. De afgelopen jaren heeft Avres vooral ingezet op integraal en lokaal werken; het bieden van maatwerk, een preventieve aanpak en een intensieve samenwerking met partners en stakeholders.

De afgelopen jaren zijn er verschillende crisissen geweest waardoor wijzigingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen/trends, nieuwe en andere (accenten in bestaande) opgaven zijn ontstaan. Dit heeft gezorgd voor extra personele inzet en daarbij ook extra kosten. Door de energiecrisis en de energietoeslag zijn er ook meer huishoudens met een laag inkomen in beeld gekomen. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen zolang de crisis doorloopt.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De GR zorgt voor het op milieuverantwoorde manier ophalen van afval en zorgt voor verwerking. Waardlanden heeft via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt bepaald door het aantal huisaansluitingen van alle gemeenten en het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Beslissingen komen tot stand bij een meerderheid van stemmen.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van een verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De verwerkingskosten van HVC worden direct doorgezet naar de gemeenten op basis van de verdeelsleutel. Voor Gorinchem is dit naar verwachting ca. € 1,67 mln. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 1.273.567

Stand 31 december 2022: € 1.999.150

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 16.450.485

Stand 31 december 2022: € 20.797.252

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € 725.583

Risico's

Nieuw Grond- en Afvalstoffenbeleid

Het streven van de Nederlandse overheid naar een 100% circulaire economie in 2050 ligt vast in het programma ‘Nederland Circulair 2050’. Dat betekent concreet dat er in 2050 geen restafval meer mag vrijkomen en dat al het afval als grondstof teruggewonnen moet worden voor hergebruik en recycling. De tussendoelen liggen vast in het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). Het was de ambitie in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te verbranden en in 2025 30 kg.

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is hiervoor het nieuwe Afval- en Grondstoffenbeleid vastgesteld. Net zoals dit ook bij de andere aan de GR Waardlanden deelnemende gemeenten is gebeurd. Volgens planning is vanaf 2022 gestart met de implementatie daarvan. Echter door externe omstandigheden en te laat leveren van diverse materialen is de invoering van het nieuwe beleid uitgesteld naar 1 januari 2024.

Een niet onbelangrijk onderdeel van het beleid is het Waardlanden breed verminderen van het afvaltoerisme en het aantal bijplaatsingen van afval naast de containers. Vooruitlopend hierop is in Gorinchem al gestart met een nieuw communicatietraject om inwoners te attenderen op een juiste wijze van afvalinzameling.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting levert een bijdrage aan het beheer van de Openbare Verlichting bij de aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. Een meerderheid van stemmen is nodig voor besluiten van het algemeen bestuur.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem is bepaald op basis van het aantal lichtobjecten, in 2022 8.025 stuks. In 2022 betalen we € 11,06 per lichtobject, wat leidt tot een bijdrage van € 88.757 voor Gorinchem. Op 1 september 2022 is er een nieuwe algemeen manager aangesteld en vinden er drastische organisatorische wijzigingen ter verbeteringen plaats. Ook de basisovereenkomst (Dienstverleningsovereenkomst) wordt geactualiseerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 139.575

Stand 31 december 2022: € 156.406

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 437.599

Stand 31 december 2022: € 926.251

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € 37.441

Risico's

Na de bovengenoemde interventie en de getroffen maatregelen, is er sprake van vertrouwen in de organisatie en de bedrijfsvoering. De financiële gevolgen van de maatregelen (en de gevolgen van de onlangs afgesloten CAO ) zijn structureel verwerkt in de begroting 2023 en verder. Wij zien op dit moment geen verdere risico's voor de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL. .