Beleidsmatige verantwoording

Het afgelopen jaar stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende collegewisseling. Met respect voor de bestuurlijke continuïteit zijn we als nieuw college aan de slag gegaan. In de zomer van 2022 presenteerden we het coalitieakkoord Voor Gorinchem! Daarin gaven we aan verder te bouwen aan eerder geformuleerde visies en plannen. In de begroting voor 2023 hebben we de eerste punten voor de uitvoering van het coalitieakkoord opgenomen.

In 2022 waren er gelukkig weer mogelijkheden om elkaar op te zoeken, te ontmoeten en na te denken over de ontwikkeling van onze stad. We zien veel energie bij ondernemers en inwoners. We werken graag met hen samen. Bouwen aan een leefbare, veilige, duurzame en Allermooiste Vestingstad kunnen we immers niet alleen. We werken samen met inwoners en organisaties in en vanuit de wijken van onze stad. En we werken natuurlijk ook samen met onze omgeving. We koesteren de banden met onze regio, buurgemeenten, provincie Zuid-Holland en vergelijkbare gemeenten in de rest van ons land. Op onderwerpen als economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid kunnen we niet zonder elkaar.

We staan in deze bestuursperiode voor verschillende grote opgaven. In 2022 hebben we deze opgaven verkend en zijn we gestart met de aanpak hiervan. De financiële armslag is daarbij soms minder dan gewenst. Het is duidelijk dat we hier in deze bestuursperiode nog werk in te verzetten hebben. Dat pakken we graag samen met de gemeenteraad op.

En nu aan de slag!
Begin 2023 presenteerden wij het collegeprogramma. Een overzicht van acties waar we in deze bestuursperiode aan willen werken. In 2022 hebben we al verschillende stappen gezet. De jaarstukken geven daar een uitgebreid beeld van. Zo hebben we samen met regio en provincie gewerkt aan een bestuursovereenkomst om een andere plek dan Avelingen te zoeken voor de windopgave vanuit de Regionale Energiestrategie (RES). We zijn aan de slag gegaan met de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en het opstellen van een toekomstvisie voor het zwembad. We hebben gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan. We werkten aan de aanpak van mobiliteitsvraagstukken, van de Banneweg en de Haarsekade tot de A15 en de A27. We zetten in op toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen voor kunst, cultuur en sport. We koesteren ons (wereld)erfgoed. Zetten volop in op de kansen die dit biedt voor toerisme en recreatie. En we blijven werken aan de ontwikkeling van de binnenstad waar inwoners en bezoekers trots op kunnen zijn. Niet voor niets zijn en blijven we de Allermooiste Vestingstad van Nederland.

Het afgelopen jaar was dynamisch. Er is een stevige basis gelegd voor het vervolg van deze bestuursperiode. We zien er naar uit verder aan de slag te gaan met en voor onze stad. Met de gemeenteraad, met inwoners, bedrijven, de regio om ons heen en met iedereen die zich betrokken voelt bij Gorinchem. Om zo samen te bouwen aan onze stad.