Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Integrale veiligheidsplan

Aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2019-2020 is uitvoering gegeven aan de speerpunten zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Eind 2020 is een

voortgangsrapportage opgesteld die mede als input dient voor de eindevaluatie die begin 2021 plaatsvindt en de basis vormt voor het uitvoeringsplan 2021. Veel onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma zijn, ondanks de coronacrisis, opgepakt en uitgevoerd.

Cameratoezicht

Nut en noodzaak van cameratoezicht voor handhaving van de openbare orde is samen met onze partners in beeld gebracht. In 2021 zal het camerabeleid worden vastgesteld.

Wijkgericht werken

Haarwijk
Door samenwerking met de bewoners werd het speelterrein in de Van Neercasselstraat Haarwijk weer geschikt gemaakt voor spelen en ontmoeten. In de Koningin Wilhelminalaan zijn bloemschalen geplaatst.

Gildenwijk, Stalkaarsen, Hoog Dalem
Er was een ontmoetingsdag in de Gildenwijk. In Hoog Dalem zijn antihondenpoep-tegels gelegd bij speelplaatsen. Om de onderlinge samenwerking tussen partners te bevorderen waren er in de Gildenwijk en Stalkaarsen twee brede wijkoverleggen. Het doel was kennismaking en kennisoverdracht tussen verschillende organisaties.

Overig
Projecten die de leefbaarheid verbeteren, zoals de herinrichting van het zuidelijk deel van wijkpark ‘t Haagje, de aanschaf van bladkorven, voetbaldoeltjes voor BSV West en burendag Lingewijk, zijn meegefinancierd. De 30km-zone in de Bongerd is duidelijker aangegeven in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en inwoners. De gemeente was betrokken bij het opzetten van platform SamenGorinchem.nl. Er hebben diverse gesprekken met bewoners plaatsgevonden over een aanpak jongerenoverlast Gorinchem-Oost, afvalstoffenbeleid, stimuleren ontmoetingen in de wijk (in gesprek met de wijk) en het meedenken over de buurthuisfunctie Brede School Hoog Dalem. Partners reageerden positief. Er is gestart met een intaketeam waarin voor complexere vragen vanuit inwoners over leefbaarheid in de wijken een integrale aanpak wordt besproken. Verder zijn er diverse projecten/werkgroepen over thema´s zoals adoptiegroen, verkeer, beleidskaders dieren en ongedierte, aanpak bijplaatsingen bij vuilcontainers, speelruimteplan en Bliek in Actie. Naar aanleiding van herhaalde oproepen van de gemeente in onder andere de Hart voor uw Wijk Special en op SamenGorinchem.nl werden 130 zwerfvuil opruimsets uitgedeeld. Rond kerst kregen de ‘opruimers’ een bedankje in de vorm van een kerstkaart.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Wijkagenten

De norm is 1 wijkagent per 5.000 inwoners, verdeeld per regionale eenheid. Bij de verdeling van de capaciteit binnen de regionale politie-eenheid wordt ook gekeken naar de incidentenpatronen per 1.000 inwoners in een gemeente. Inmiddels hebben wij in Gorinchem 7 wijkagenten op 37.000 inwoners, daarmee zitten we (ongeveer) op de norm.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Wijkbeheer

Wijkbeheer draagt bij aan leefbare wijken, zowel op sociaal, fysiek en handhaving vlak. Voorbeelden daarvan zijn inrichting speelplekken, verkeer, omgaan met jongeren, veiligheid en wonen. Maandelijks worden bewoners geïnformeerd en geïnspireerd over leefbaarheid in de Hart voor uw Wijk special in een lokaal blad. De gemeente verleende in 2020 wederom subsidies gericht op versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid. Eind 2020 zijn nieuwe nadere regels Voor Bliek in Actie en de buurt- en straatactiviteiten vastgesteld.

Wijkveiligheid

In Gorinchem zijn drie preventieteams: twee buurtpreventieteams en één preventieteam

Gorinchem. De buurtpreventieteams zijn actief in de wijken Gorinchem Oost, Dalem, Hoog Dalem en Stalkaarsen. De volgende thema’s zijn behandeld: babbeltrucs, meekijken bij pinnen, phishing en hulpvraag fraude via whatsapp/sms. De gemeente ondersteunt de buurtpreventieteams.

Er is een gemeentelijke webpagina aangemaakt met het thema veiligheid. Daarnaast zijn de onderwerpen gepubliceerd op de gemeentelijke pagina van De Stad Gorinchem.

Buurtbemiddeling

In 2020 nam Buurtbemiddeling ElkWelzijn 60 casussen in behandeling, waarvan 13 niet zijn opgelost. Buurtbemiddeling heeft 16 bewoners geadviseerd en geïnformeerd. De aanmeldingen voor Buurtbemiddeling kwamen van Poort6 (44%), inwoners zelf (38%), politie (10%), gemeente (5%) en overige instanties (3%). De klachten betroffen onder andere geluidsoverlast, tuin-/grondgeschil, pesterijen en dierenoverlast.

Port security

De gemeente heeft een havenbeveiligingsplan en houdt dit up-to-date. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt toezicht op de naleving van de wetgeving door de havenfaciliteit.

Merwede Lingelijn

In 2020 hebben de vervoerder (Qbuzz) en de (gemeentelijke) partners van het platform Sociale Veiligheid gewerkt aan de sociale veiligheid van de MerwedeLingelijn. Gedrag rondom de coronavoorschriften in de trein en op de stations vroeg veel aandacht. Voor de sociale veiligheid zijn de volgende middelen ingezet: cameratoezicht, fysiek toezicht, registratie en effectieve aanpak van incidenten, reizigersonderzoek en beeldschouwen.

Evenementen

In 2020 zijn 81 meldingen beoordeeld voor kleine activiteiten/evenementen, er zijn 7 vergunningen verleend voor evenementen met een klein risicoprofiel, 2 vergunningen verleend voor evenementen met een middelgroot risicoprofiel en er is 1 vergunning verleend voor een evenement met een groot risicoprofiel. Vanwege de specifieke maatregelen rond corona is er veel tijd besteed aan overleggen. De evenementen die door konden gaan zijn intensiever gecontroleerd. De normale controles worden uitgevoerd aan de hand van risicogericht toezicht volgens de prioritering zoals opgenomen in het VTH-beleidsplan.

Toezicht en handhaving

Normaal gesproken wordt gewerkt volgens de urenprioritering in het VTH-beleid en de hierop gebaseerde jaarlijkse uitvoeringsplannen. Het afgelopen jaar zijn de boa's bijna volledig ingezet op toezicht en handhaving met betrekking tot corona. Evenementen werden veelal stilgelegd, maar waar het kon zijn wel inzetten geweest op de reguliere werkzaamheden, zoals horeca, uitstallingen, meldingen gebruik van de weg, parkeren, markt en standplaatsen, vuurwerk, aanpak ondermijning, de MerwedeLingelijn en de adresonderzoeken.

Drugsaanpak

In 2020 zijn drie hennepplantages ontmanteld, twee woningen gesloten in verband met de aanwezigheid van harddrugs en er zijn vijf waarschuwingen verstuurd.

Ondermijning

In 2020 is gestart met het projectmatig vormgeven van de integrale aanpak van ondermijning. Vanuit deze aanpak wordt de nadruk gelegd op:

1. De basis op orde. Opstellen en actualisatie van beleidsstukken: de beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikel 13b van de Opiumwet (sluiting drugspanden), het integriteitsbeleid en een privacy protocol voor de aanpak van ondermijning;

2. Interne (raad, college en ambtelijke organisatie) en externe bewustwording (inwoners en ondernemers) rondom het onderwerp ondermijning;

3. Het vormgeven van een lokale ondermijningsaanpak via onder andere lokale ondermijningsoverleggen en het uitvoeren van integrale ondermijningscontroles.