Wet Normering bezoldiging Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT heeft tot doel om:

  • De bezoldiging van topfunctionarissen te maximeren (bezoldigingsmaximum, verbod op bonussen of variabele beloningen en een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen).
  • Te zorgen voor transparantie door publicatie en verantwoording in de jaarrekening van a) de bezoldiging van topfunctionarissen en b) de bezoldiging van overige functionarissen voor zover deze meer is dan de algemene bezoldigingsnorm.

De functies gemeentesecretaris, directeur en griffier vallen onder de WNT. In onderstaande tabel treft staat de publicatie van de verplichte gegevens aan.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Bos, CE

Fillekes - Brand, MJ

Sepers, H

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 118.066,20

€ 100.490,46

€ 97.008,95

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.678,92

€ 16.289,40

€ 17.332,32

Bezoldiging

€ 137.745,12

€ 116.779,86

€ 114.341,27

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000,00

€ 201.000,00

€ 201.000,00

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigdebetaling

nvt

nvt

nvt

Gegevens 2019

bedragen x € 1

C.E Bos

Fillekes - Brand, MJ

H. Sepers

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/12-31/12

01/09-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 105.610,65

€ 30.747,57

€ 90.738,05

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.033,84

€ 5.306,64

€ 16.014,72

Bezoldiging

€ 123.644,49

€ 36.054,21

€ 106.752,77

Individueel toepassellijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000,00

€ 64.843,84

€ 194.000,00