Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.849

3.658

7.908

7.486

422 V

TV62 Wijkteams

3.445

2.864

5.114

4.532

582 V

TV63 Inkomensregelingen

21.057

19.298

23.054

23.660

606 N

TV64 Begeleide participatie

8.612

8.236

8.613

8.619

7 N

TV65 Arbeidsparticipatie

2.505

2.141

2.348

2.371

23 N

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.301

1.470

1.470

1.555

85 N

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.681

7.125

6.713

6.959

247 N

TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

0

33

33 N

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

9.709

9.011

10.585

10.262

324 V

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

821

1.351

1.903

576

1.328 V

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

561

519

698

698

0 N

TV71 Volksgezondheid

1.646

1.703

1.789

1.746

43 V

Lasten Sociaal domein

60.187

57.376

70.195

68.496

1.698 V

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

751

475

4.181

5.661

1.480 V

TV62 Wijkteams

331

50

119

155

36 V

TV63 Inkomensregelingen

16.271

14.006

14.665

14.166

499 N

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

254

225

225

259

34 V

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

34

37

3 V

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

879

931

1.483

1.580

97 V

TV71 Volksgezondheid

33

0

36

22

14 N

Baten Sociaal domein

18.519

15.687

20.742

21.880

1.138 V

Totaal saldo van baten en lasten

-41.668

-41.689

-49.452

-46.616

2.836 V

Stortingen reserves

297

0

1.042

1.042

0 V

Onttrekkingen reserves

1.258

1.171

1.717

1.717

0 V

Resultaat

-40.707

-40.518

-48.778

-45.942

2.836 V

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
Bij de MolenHopper is er sprake van een budgetonderschrijding van € 122.000. Het gebruik van de MolenHopper is nog steeds niet terug op het gebruik van vóór corona. Verder vond er in 2022 (in tegenstelling tot 2020 en 2021) geen corona-compensatie plaats.

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuw Wet Inburgering in werking getreden. In 2022 zijn minder nieuwkomers begonnen met het inburgeringstraject dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door complicaties bij de overgang naar de nieuwe wet. Ook spelen het landelijk woningtekort, grote instroom Oekraïense ontheemden en de vertraagde totstandkoming van de onderwijsroute mee. Hierdoor zijn de inburgeringstrajecten pas laat in 2022 opgestart. De uitgaven zijn lager dan de ontvangen rijksmiddelen waardoor er een onderbesteding op de budgetten Inburgering en Statushouders is van € 363.000. Een gedeelte van de overgebleven rijksmiddelen is een specifieke uitkering en is gekoppeld aan de verwachte inburgeringsplichtigen. De niet bestede middelen kunnen ingezet worden in het volgende jaar. Voor zowel de lasten als de baten is dit € 206.000. Per saldo is het resultaat € 157.000.

Er is een onderbesteding op het budget Bliek in Actie van € 46.000. Een reden hiervoor is het ontbreken van bekendheid, onder inwoners, van het product Bliek in Actie. Ook aarzelen inwoners daarnaast om een aanvraag te doen.

De gemeente heeft voor de opvang van de vluchtelingen een uitkering ontvangen. Deze uitkering is vrij besteedbaar. In Gorinchem is een groot deel van de uitkering ingezet voor het realiseren van onderwijs en een extra medewerker burgerzaken. De uitkering viel echter hoger uit dan begroot. Hierdoor is er een budget over van € 75.000.

Gorinchem heeft in 2022 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Daarbij zijn kosten gemaakt op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie, leefgeld en het gebruiksklaar maken van geschikte panden. In de tussentijdse rapportage 2022 is, op basis van de toen bekende gegevens, een inschatting gemaakt van de kosten. De werkelijke kosten vallen ruim € 400.000 hoger uit. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt omdat wij als gemeente meer opvangplaatsen hebben gerealiseerd in de Schelluinsestraat. In de tussentijdse raportage 2022 hebben wij al aangegeven dat de door de gemeente gemaakte kosten door het Rijk worden vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze regeling voorziet in vergoeding van een bedrag per gerealiseerde opvangplek. In de tussentijdse rapportage 2022 is rekening gehouden met de realisatie van 96 opvangplekken (gemiddeld per week). De teller van het werkelijk aantal gerealiseerde opvangplekken is in 2022 op 158 uitgekomen. Op basis van de werkelijk gerealiseerde opvangplekken ontvangen wij ruim € 1,7 mln. meer dan was voorzien in de Tussenrapportage. Per saldo is het resultaat € 1,3 mln.

Verder is er sprake van diverse (kleinere) onderbestedingen. Taakveld 61 omvat veel budgetten, die leiden tot een voordeel van € 215.000 bijvoorbeeld budget Mantelzorg € 28.000, buurthuis Grote Haarsekade € 30.000, Buurthuis de Elzenhof € 22.000, netwerkversterking kwetsbare inwoners € 17.000 en sociaal culturele activiteiten 18.000.

TV62 Wijkteams
Op het budget Wmo algemeen is er een onderbesteding van bijna € 82.000. Bij de administratieve herschikking van de Wmo budgetten in 2022 is dit budget abusievelijk te hoog geraamd.

Er is een voordeel ontstaan ten gunste van de budgetten binnen het Sociaal Domein (SD) van € 259.000. Dit komt omdat de maatstaven in diverse circulaires zijn aangepast. Deze maatstaven zijn niet één op één te vertalen naar de budgetten binnen het SD.

Het traject Wonen-zorg is opgestart in 2022 en loopt door in 2023. De uitvoering van dit traject doen we samen met andere partners in de stad. Deze partners betalen ook mee aan dit traject. De baten (bijdragen van partners) zijn in 2022 binnengekomen terwijl de lasten vooral in 2023 plaats zullen vinden. Hierdoor ontstaat een voordeel aan de lastenkant van ruim € 30.000. Het Rijk heeft in 2022 € 81.000 beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen die structureel leiden tot het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities (POK-middelen). Deze middelen zijn beperkt ingezet omdat het Integraal Sociaal beleid (ISB) budget ook inzet op versterken van dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Dit levert in 2022 een voordeel op van € 70.000.

Bij het uitvoeren van de opdracht van het Sociaal team hebben er projecten geen doorgang gevonden. Dit heeft te maken met de prioritering van het team waarbij we bewust hebben gekozen om focus te houden op het project Jeugdhulp naar voren en het uitvoeren van de basistaken van het Sociaal team. Hierdoor is er een onderbesteding van het budget van € 123.000. Wel zijn de voorbereidingen van de projecten die gepland stonden in 2022 doorgeschoven naar 2023.

TV63 Inkomensregelingen
De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-vergoeding leidt enerzijds tot lagere baten van € 576.000 en anderzijds dus ook tot lagere lasten van € 576.000. Per saldo geeft dit geen resultaat.

Voor het Minimabeleid is het budget overschreden met € 1.177.000 voor de verstrekking van de energietoeslag. De 1e, 2e en 3e tranche is door Avres verstrekt, die deze regeling voor ons uitvoert. De 3e tranche is voor € 1.066.000 gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk in de decembercirculaire. In het budget voor energietoeslag is ook € 500.000 verwerkt die door de raad beschikbaar is gesteld voor de minima met een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Ten tijde van het reserveren van dit bedrag dreigden zij tussen wal en schip te vallen. Maar door extra landelijke financiële regelingen is dit budget overbodig geworden.

In 2022 zijn er zoals in 2021 minder aanvragen voor kwijtschelding belastingen binnengekomen, hierdoor hebben we € 74.000 minder uitgegeven dan geraamd.

TV66 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Wmo hulpmiddelen heeft een overschrijding van € 75.000. De overschrijdingen hebben met name betrekking op scootmobielen en overige verplaatsingsmiddelen (o.a. driewielfietsen). Het aantal cliënten wat gebruik maakt van een scootmobiel is toegenomen. En meer cliënten dan gebruikelijk hebben in 2022 een hulpmiddel gevraagd via een pgb. Dit heeft een financieel effect omdat de investering in één keer ten laste van het Wmo budget wordt gebracht in plaats van verspreid via een maandelijks huurbedrag. De hulpmiddelen monitoren we gedurende 2023.

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
Het budget voor Huishoudelijke Ondersteuning is overschreden met € 365.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een verdere toename van het aantal cliënten. Wij verwachten dat deze overschrijding voor € 200.000 structureel is. Bij de prognoses van de tussentijdse rapportage 2022 is het budget naar beneden bijgesteld met € 150.000 op basis van ontvangen declaraties halverwege het jaar. Achteraf bleek er sprake van achterstand in declaraties bij aanbieders, waardoor de grondslag voor deze verwachting onvolledig was.

Het budget voor Individuele Begeleiding kent een onderschrijding van € 123.000, ondanks lichte groei van het aantal cliënten. Dit is een effect van de eerdere bijstelling van de inkoopafspraken vanaf juli 2021. De inschatting is dat deze onderschrijding incidenteel van karakter is. Per 2023 gelden nieuwe inkoopafspraken met nieuwe tarieven. Verwachting is dat de nieuwe afspraken niet leiden tot budgetaanpassingen.

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
In 2022 was er sprake van stijgende kosten in de jeugdzorg. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn hogere tarieven wegens landelijke afspraken over hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken continuïteitsteun in de Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten, het normenkader uit de nieuwe inkoop en de groei van de jeugdhulpuitgaven. De trend van landelijk stijgende jeugdzorg-kosten is door het Rijk erkend en hiervoor werden gemeenten gecompenseerd door een extra rijksbijdrage voor jeugdzorg. De gemeente Gorinchem ontving een extra bijdrage van € 3,1 mln. Uiteindelijk hebben we hierdoor vanuit het Rijk voor jeugdzorg in 2022 in totaal meer ontvangen dan onze kosten voor jeugdzorg waren waardoor er een overschot is ontstaan van € 324.000.

TV681 Geëscaleerde zorg 18+
De Rijksbijdrage 2021 voor Beschermd Wonen is regionaal positief gecorrigeerd omdat de centrumgemeente Dordrecht alsnog compensatie van het Rijk ontving voor extra opvangmaatregelen tijdens corona. Dit heeft ertoe geleid dat de afrekening 2021 € 550.000 hoger uitkwam. In 2022 zien we vanaf het 2e kwartaal, dat de ketenpartners in de Proeftuin de draad weer oppakten na corona. Er is opnieuw een planning vastgesteld op de 5 transformatie thema’s nu vanuit lokale procesregie in samenhang met het Integraal Sociaal Beleid. In werkgroepen zijn innovatieprojecten in voorbereiding genomen, waarvan een aantal eind 2022 gestart is. Op het innovatiebudget 2022 is hierdoor een onderbesteding van € 666.000.

Voor 2022 is bij de centrumgemeente Dordrecht het Regionaal Programma Geweld Hoort Nergens Thuis verlengd. Hierdoor is er lokaal nagenoeg niets uitgegeven en blijft er € 30.000 over op het budget huiselijk geweld.

Doordat we regionaal gebruik konden maken van het budget Bemoeizorg Verslaving is er lokaal een onderbesteding van € 50.000

De subsidie voor meerjarige innovatie voor activiteiten psychisch kwetsbaren is afgerekend voor de periode 2019-2021. Omdat groepsactiviteiten tijdens de coronacrisis beperkt door konden gaan is er € 71.000 minder uitgegeven en terug ontvangen. In 2022 is een verlengingssubsidie vertrekt en zijn de activiteiten opnieuw opgepakt.

Verder is er sprake van diverse kleinere onderbestedingen, die leiden tot een voordeel van € 35.000.

Reserve Sociaal Domein
Conform de afspraak de budgetten van het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om het restant van € 2,8 mln. via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Daarnaast heeft het Rijk in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor de uitbetaling van de energietoeslag. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022 (bestemming resultaat) deels beschikbaar worden gesteld in 2023 en deels worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie ook toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07).

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bliek in actie

24

St. Vivenz Maatschappelijke Dienstverl.

23

Slachtofferhulp Nederland

12

Stichting RADAR

27

Antes Zorg B.V.

33

St. Chris en Voorkom!

4

Ouderenbeleid

26

Platform gehandicapten

8

St. Samen Eén

15

St. Stalkaarsen

4

Speeltuinver.Lingewijk

2

Vrijwilligersvacaturebank

17

St. Boukie

114

St. Rozenobel

17

St. Behoud de Bogerd

20

St. Fluxus

18

St. Jeugdhaven Gorcum

33

Gorinchemse Zeeverkenners

10

St. Scouting A.P.V.

10

Careyn Maatschappelijke dienstverlening

44

St. Klussendienst Ouderen

97

Vluchtelingenwerk

500

Humanitas

109

Leger des Heils

23

St. Samenwerkingsverband VO Passend onderwijs

5

Mee Vivenz

61

ASVZ Zuid-West

8

St. Syndion

8

Zorgbelang Inclusief

10

St. Adviesgroep WMO

5

Stichting de Sociale Basis

1223

COC Rotterdam

4

St. de Inspiratiecompagnie

71

St. de Gezel

86

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

761

Hospice-vtz Gorinchem & omstreken

12

Yulius

144

Avres

54