Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Voorkomen overbelasting mantelzorgers

In 2022 is verder gebouwd aan een centraal gemeentelijk mantelzorgsteunpunt waar mantelzorgers met hulpvragen in beeld zijn en passend ondersteund worden. Het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het mantelzorgsteunpunt is in twee jaar tijd gestegen van 650 mantelzorgers in 2020 naar ruim 880 mantelzorgers in 2022. De pilot Respijtzorg Thuis wordt per 1 januari 2023 structureel onderdeel van het respijtaanbod. Uit de eindevaluatie kwam naar voren dat mantelzorgers deze vormen van respijt in de thuissituatie als prettig en laagdrempelig ervaren. We organiseerden informatiebijeenkomsten over Verlies en Rouw en het (levens)testament. In samenwerking met het Steunpunt Molenlanden organiseerden we in de Week van de jonge mantelzorger diverse activiteiten. Scholen en andere partnerorganisaties ontvingen flyers met de tips over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers.

Opvang vluchtelingen

Eind 2021 is er een noodopvang voor asielzoekers geopend in Gorinchem. De opvang is eind 2022 verlengd voor maximaal 2 jaar (1 + 1 jaar). De gemeente Gorinchem onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor een nieuwe alternatieve asielopvang.

Vanaf 10 maart 2022 bood de gemeente Gorinchem crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan. Deze eerste opvang met eten, onderdak en een bed was in sporthal De Hoefslag waar 100 mensen terecht konden. Daarnaast is er opvang gerealiseerd waar mensen langer kunnen verblijven. In 20 toekomstige sloopwoningen van woningcorporatie Poort6 worden vluchtelingen opgevangen. Hier is plek voor 90-100 vluchtelingen. Daarnaast is het voormalig kantoorpand aan de Schelluinsestraat van Delihome geschikt gemaakt voor langdurig verblijf. Deze locatie biedt sinds eind juni 2022 plek aan 100 vluchtelingen uit Oekraïne.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Integraal Sociaal
Beleid

In 2022 is gewerkt aan de vier doelen binnen het Integraal Sociaal Beleid (ISB): een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving, iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg. Onder deze vier doelen liggen tal van subdoelen en acties. We hebben extra inzet gepleegd op de kansen vroegsignalering, wijkgericht werken, investeren in welzijnsfunctie, taalvaardigheid, integrale aanpak schulden en het aan het werk helpen van werkzoekenden. Deze kansen zijn geëvalueerd en er is bekeken wat dit heeft opgeleverd en of het van meerwaarde is om de kansen door te zetten. Daarnaast hebben we gekeken of en hoe kansen eventueel geborgd kunnen worden in de reguliere werkwijze. Voor de kans aan het werk helpen is de conclusie dat het goed in de reguliere werkzaamheden zit en dat het benoemen tot kans geen meerwaarde biedt. Voor de kansen vroegsignalering en wijkgericht werken is de conclusie dat deze integraal onderdeel zouden moeten zijn van al ons werk. Daarom zijn deze niet meer bestempeld als kans, maar een uitgangspunt van werken geworden. Voor de kansen investeren in welzijnsfuncties, integrale aanpak schulden en taalvaardigheid is extra inzet ín de komende twee jaar nog nodig. De 5 kansen voor 2023 en 2024 zijn in september 2022 door het college vastgesteld. We zetten in op: Bestaanszekerheid, Basisvaardigheden, Investeren in welzijnsfuncties, Mentale gezondheid en Betrokken Gorinchem. Ook in 2022 is de gemeenteraad in een halfjaarlijkse parallelsessie Informatie & Ontmoeting (I&O) bijgepraat over en meegenomen met de werkzaamheden in het kader van het Integraal Sociaal Beleid. Daarnaast is de raad in mei 2022 aan de hand van de beleidsmonitor geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de doelen en zijn vervolgacties besproken.

Aandacht voor eenzaamheid

Na twee jaar corona zijn er in de aanpak tegen eenzaamheid in 2022 weer meer mogelijkheden voor ontmoeting geweest. Het reguliere aanbod is geanalyseerd per wijk en per cluster om eventuele gebreken in ondersteuning op te kunnen merken. Naast de ondersteuning van het reguliere aanbod heeft de focus gelegen op het bereiken van de inwoners die nog niet van het aanbod afweten. Het welzijnsnetwerk is versterkt door bijeenkomsten en gepromoot door middel van het welzijnspunt om een beter vangnet te kunnen vormen voor de eenzame inwoner. In de Kom Erbij week werden inwoners gestimuleerd om laagdrempelig kennis te maken met het aanbod en nieuwe mensen te ontmoeten. Eind 2022 zijn de signalerende huisbezoeken weer van start gegaan. Daarnaast is er in 2022 gestart met een specifieke aanpak ‘Samen Sterk’ op mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren.

Anders sturen op zorg-inkoop

Jeugd: Per 1 januari 2022 is het nieuwe inkoopkader jeugd ingegaan met daaraan

gekoppeld een normenkader. Een inkoopkader waarbij drie doelen centraal staan:

1) Een beweging naar de voorkant (lokaal) met als doel minder jongeren in de jeugdhulp;

2) Meer overzicht, grip en verbinding met als doel een betere kwaliteit van zorg met meer sturing en

3) Een resultaat gerichte inkoop van zorg met als doel om de duur van een behandeling te laten afnemen.

Wmo: Per 1 januari 2022 zijn nieuwe overeenkomsten gesloten met aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning. Dit was het resultaat van een gezamenlijke inkoopprocedure met de gemeente Molenlanden op basis van Open House waarin elke aanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen in aanmerking kon komen voor een contract. Als gevolg van rechterlijke uitspraken is de financiering niet langer resultaatgericht, maar betalen we voor de daadwerkelijke geleverde inspanning in tijd (PxQ). 2022 was een overgangsjaar want ook de bestaande overeenkomsten liepen nog een jaar door.

Voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding is in 2022 een nieuwe inkoopprocedure doorlopen, ook op basis van Open House. Dit deden we samen met de gemeente Molenlanden. De nieuwe overeenkomsten zijn ingegaan per 1 januari 2023. De nieuwe inkoopafspraken zijn eveneens gebaseerd op PxQ en dus in lijn met de laatste rechterlijke uitspraken.

Voor de inkoop van trapliften is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Ook hier werkten we samen met de gemeente Molenlanden. De opdracht voor een periode van 4 jaar is medio augustus gegund aan de bestaande leverancier.

Inrichting dementievriendelijke gemeenschap

In Gorinchem leven zo’n 580 mensen met dementie. Daarvan wonen 440 mensen zelfstandig (Woonzorgwijzer, jaar 2020). De mantelzorgers van mensen met dementie verlenen intensieve zorg en voelen zich veelal zwaar belast. In 2022 is er aandacht geweest voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Met verschillende partners is bekeken op welke manier we deze doelgroep beter kunnen bereiken en ondersteunen. In 2023 wordt hier een vervolg aan gegeven.

Onder regie van de gemeente is er een initiatiefgroep van inwoners aan de slag gegaan met de realisatie van een Odensehuis. Uit onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten voor bezoekers en mantelzorgers blijkt dat een Odensehuis bijdraagt aan vermindering van de belasting en eenzaamheid en bijdraagt aan het mentaal welbevinden van mantelzorgers. De initiatiefgroep is bezig met de afronding van het ondernemingsplan en streeft ernaar het Odensehuis in het tweede kwartaal 2023 te openen. Het aanvullende mantelzorgbudget van € 49.000 (motie van 23 juni 2022 op de jaarstukken 2021) zal in 2023 worden benut voor een bijdrage in de exploitatiekosten van het Odensehuis.

In september is de dementievriendelijke route nabij Het Gastenhuis in Hoog Dalem geopend.

Eigen bijdrage Wmo

Wij voeren het abonnementstarief uit binnen de kaders van de Wmo verordening 2020. Het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning in de Wmo die op termijn weer inkomensafhankelijk kan worden. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2025. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze wijziging budgettair neutraal is. In afwachting van de wetswijziging hebben we een verkenning gedaan naar invoering van een inkomenstoets voor huishoudelijke ondersteuning. De raad heeft ermee ingestemd om het inkomen van nieuwe cliënten mee te mogen wegen bij de uitvoering van eventueel wachtlijstbeheer.

Sociaal team

Door de pilot Jeugdhulp naar voren zijn er 6 fte toevoegt aan het sociaal team. Jeugdhulp naar voren biedt ambulante begeleiding in de direct leefomgeving. Dit is ingezet om ondersteuning lokaal aan te bieden en wachttijden voor een passend traject te minimaliseren. In 2022 zijn de KPI’s bijgesteld met het doel om meer grip te krijgen en kansen te signaleren. Elk half jaar worden de resultaten besproken. Op deze manier combineren we data met de ervaringen van de professionals. Zo herkennen we patronen en passen we de dienstverlening aan wanneer noodzakelijk. De opdracht jeugdhulp naar voren is op deze manier ontwikkeld.

Het activeren van zorgdomein, een verwijstool gebruikt door huisartsen, zien we een stijging in de aanmelding naar het sociaal team. Door een uitbreiding van de POH-jeugd GGZ van 1 fte naar 2 fte is er meer aandacht voor de samenwerking met de huisartsen. In de samenwerking met de scholen is er ingezet op vindbaarheid en laagdrempeligheid van schoolmaatschappelijk werk en de jeugdprofessionals in de scholen.

Door de aanwezigheid van wmo-consulenten in het sociaal team (Spijksedijk) groeit de integraliteit. Eenvoud is het resultaat voor de inwoner. Gezamenlijk op huisbezoek en het bespreken van mogelijkheden binnen de drie wetten in casuïstiek overleg.

Verbinding maken tussen het sociaal team en voorliggende voorziening draagt bij aan de af- en opschaling van casussen. Net als ieder jaar zit het succes hiervan in elkaar weten te vinden. De inspiratiesessies en trainingen hebben hierin een grote bijdrage.

Cliëntervarings-onderzoek Jeugd

en Wmo

Net als voorgaande jaren is er ook in 2022 vanuit de Wmo en de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd met als doel om te achterhalen hoe inwoners de hulp en ontvangen zorg en/of ondersteuning ervaren hebben. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2021 zijn begin oktober 2022 middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad.

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek hebben geleid tot een aantal aandachtspunten, waaronder het verbeteren van de bekendheid van de onafhankelijk clientondersteuner. Dit is opgepakt door via diverse kanalen (gemeente website, Wmo meldingsformulier) nadrukkelijker te verwijzen naar de mogelijkheden van clientondersteuning. Daarnaast zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zowel lokaal als regionaal gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening c.q. hulpverlening te verbeteren. Zo zijn onder andere resultaten met betrekking tot wachttijden besproken met het sociaal team.

In het tweede kwartaal van 2022 is er vanuit de Jeugdwet gestart om, naast cijfermatige gegevens, ook het persoonlijke verhaal van ouders en jeugdigen op te halen (Narratief cliëntervaringsonderzoek Jeugd). Voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt bekeken of kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan worden gecombineerd. Mogelijk leidt dit in de loop van 2023 tot aanpassingen in de onderzoeksmethode.

Preventieprogramma's en activiteiten

In 2022 is op diverse thema’s ingezet op preventie-activiteiten waarmee bijgedragen wordt aan het vermogen van inwoners om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan.

Mentale gezondheid

Mede vanuit deze doelstelling is in 2022 is gestart met voorbereidingen voor de ISB-kans mentale gezondheid. Met partners wordt er extra ingezet op het terugdringen van mentale problemen onder jongvolwassenen. Onderdeel hiervan is de aanpak van het jongerenwerk rondom mentale gezondheid en eenzaamheid vanuit het project Samen Sterk. Ook biedt JongJGZ dit jaar psychosociale ondersteuning aan leerlingen van het Omnia College.

Overgewicht

Om inwoners te stimuleren gezonde keuzes te maken en overgewicht terug te dringen is de Voedselbank eind 2022 gestart met het project 'gezond de winter door'. Met dit project stimuleert de Voedselbank het koken met gezonde voeding door het (meer) aanbieden van groente, fruit en gezonde zuivelproducten.

Kansrijke start

Met de Kansrijke Start wilden we in 2022 samen met partners uit het medisch en sociaal domein concrete stappen maken ter verbetering van de samenwerking rondom de eerste 1000 dagen van een kind. Hiervoor is - na een intensief werktraject - eind 2022 gezamenlijk een werkplan ontwikkeld, waarmee werkgroepen themagericht kunnen werken aan verbeterpunten.

Tot slot is Jong JGZ met ingang van 1 juli 2022 gestart met het prenataal huisbezoek aan gezinnen in een kwetsbare situatie.

Rookvrije schoolpleinen en sportverenigingen

Op 31 mei, op wereld-niet-roken-dag, is de Rookvrije Hoefslag officieel geopend. Op dit scholenterrein is het op slechts een paar aangewezen plekken toegestaan om te roken, voor de rest van het gebied geldt een rookverbod. De Rookvrije Hoefslag is uitgelicht bij de GGD-campagne ZHZ-rookvrij en aanwezige scholen ontvingen een award. We streven ernaar om in 2025 volledig rookvrije sportaccomodaties te bieden. Hiervoor hebben verenigingen in 2022 de keuze gekregen om te werken aan een rookvrije sportvereniging als voorwaarde van de jeugdsportsubsidie. Verenigingen kregen hier indien gewenst ondersteuning bij door Youz preventiewerk.

Leven lang bewegen

De vastgestelde beleidsvisie sport is een ambitieus plan waarin bewegen en meedoen centraal staat. Met de scholen en verenigingen wordt er actief ingezet om het Athletic Skills Model (ASM-model) te introduceren, uit te voeren en de komende jaren verder uit te rollen. Zo hebben op dit moment 18 partners, waaronder buurtsportcoaches, gymdocenten en trainers, de ASM-opleiding gevolgd. Het ASM-model komt daarmee terug in de lessen bewegingsonderwijs op het P.O. en V.O.. Ook zijn er eerste stappen gezet met het inrichten van de gemeentelijke gymzalen met ASM materiaal. Er is naast de reguliere activiteiten binnen het sportbeleid extra ingezet op een gezonde leefstijl. Zo is de campagne Gorinchem Gezond opgezet waarbij inwoners uit Gorinchem middels activiteiten en voorlichting worden geholpen bij (de weg naar) een gezonde leefstijl. Samen met partners hebben we hier tot op heden al meer dan 250 mensen mee bereikt. Ook is bij dit sportbeleid extra aandacht voor de doelgroepen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Naast het reguliere aanbod staat ook inclusiviteit op de sportvereniging centraal. Sportvereigingen hebben een ambassadeur Inclusief Sporten naar voren geschoven. Met deze ambassadeurs wordt gekeken hoe sportvereniging nog beter ingericht kunnen worden voor alle doelgroepen zodat daadwerkelijk iedereen mee kan doen. Het programma SeniorenFit is verder uitgerold in de Binnenstad. We nodigen 65-plussers uit deze wijk uit voor een gratis Fittest en bieden vervolgens met samenwerkingspartners uit de wijk passend aanbod aan voor beweging en sociale contacten. In de aandachtswijken Gildenwijk en Haarwijk is SeniorenFit al eerder uitgerold, we zullen het aanbod hier verder gaan updaten en aanvullen.

Inburgering, waaronder statushouders

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Sinds deze datum ligt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeente. Het landelijke proces liep in het begin stroef, maar dit is inmiddels verholpen. Onderdelen van de nieuwe wet zijn nog steeds in ontwikkeling. Eind 2022 zijn er afspraken gemaakt met taalscholen over één van de leerroutes: de onderwijsroute. Hierdoor kunnen we nog meer maatwerk bieden aan jonge inburgeraars die nog willen studeren. Daarnaast zijn we eind 2022 gestart met een taalverhogingstraject voor inburgeraars die nog onder de oude Wet Inburgering vallen.

Decentralisatie Beschermd Wonen

In 2022 is het lokale transformatieproces BW met de ketenpartners in de Proeftuin Maatwonen voorgezet. De Proeftuin is in 2022 op inhoud en sturing nog verder verbonden aan het ISB proces. Met de ketenpartners is gestart met een Proeftuin ontwikkelagenda 2023-2024. Waarin de 5 transformatie thema’s van de Proeftuin met de ketenpartners afgestemd worden op ISB ontwikkelagenda. De innovaties van Wijnkoperstraat 2 en het preventief budgetbeheer zijn gecontinueerd. In 2022 is gewerkt aan de opgave om het aanbod Wmo (BW) dagbesteding en herstelgerichte trainingsaanbod in 2022 beter bereikbaar voor de Proeftuin doelgroep te maken. De start van de innovatie dagbesteding Speelgoedbank en de vestiging van een locatie Regionale Herstelacademie Peerpoint in Gorinchem hebben hierin een bijdrage geleverd.

Maatschappelijke Opvang

Met de opening in 2022 van het Regionale Opvang project dakloze gezinnen Keijzerstraat en het leveren van contingent woningen voor uitstroom Opvang en Housing First heeft Gorinchem samen met de Woningcorporatie Poort6 bijgedragen aan de regionale afspraken uitbreiding capaciteit Opvang plaatsen. Ook is in lijn met de regionale afspraken in 2022 met gemeente Molenlanden een gezamenlijke verkenning uitgevoerd voor een project Merwede Huisjes. Uitkomst hiervan is dat beide gemeenten in 2023 starten met het traject van een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een project Merwede Huisjes in hun gemeente. Met de ondertekening van de Regionale Samenwerkingsafspraken ‘Preventie Uithuiszetting bij Schulden’ en de invoering van de lokale briefadresfunctie voor thuislozen, is bijgedragen aan preventieve maatregelen ter voorkoming van dakloosheid. De regionale Toegangspoort Nieuwe Start voor dak- en thuislozen is in 2022 verder verankerd in de regionale en lokale samenwerking met ketenpartners en lokaal met het Sociaal Team Gorinchem en het Veldwerk Leger des Heils voor Gorinchem en buurgemeenten.

SamenGorinchem

In 2022 heeft SamenGorinchem totaal 31.454 bezoekers mogen verwelkomen. Er zijn 1.510 berichten en 60 hulpvragen geplaatst. Begin oktober 2022 vierden we het 2-jarig bestaan van SamenGorinchem, met workshops voor aanwezige inwoners en maatschappelijke partners. Tot slot is eind 2022 gekozen voor een overzichtelijkere en visuele weergave van de sociale kaart. Dit zorgt, samen met een steeds hoger bezoekersaantal, voor de groei en optimalisering van het platform.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Participatiewet

Net als in 2021 heeft ook 2022 een groot deel van de activiteiten van Avres in het teken gestaan van crisisdienstverlening. Door de oorlog in Oekraïne moest Avres nieuwe taken gaan uitvoeren zoals de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de uitkering van de Energietoeslag. Door de mogelijkheid om energietoeslag aan te vragen zijn ook de minimaregelingen beter bekend geworden. Met als resultaat dat deze regelingen ook vaker aangevraagd zijn dan in voorgaande jaren.

Daarnaast zijn voor het einde van het jaar de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen met terugwerkende kracht verhoogt van 120% naar 130% van de bijstandsnorm.

In april 2022 heeft Avres, na een traject van zienswijzen, het Ambitiedocument vastgesteld. Op basis daarvan heeft Avres ook het uitvoeringskader voor het Ambitiefonds opgesteld en vastgesteld in december 2022.

Preventie

In 2022 hebben we samen met betrokken partners de vastgestelde regionale en lokale preventieprogramma's integraal uitgevoerd, onder andere vanuit het preventie- en handhavingsplan alcohol en het lokale preventieakkoord. Vanuit de gemeente hebben teams die actief zijn in de stad een signalerende en preventieve functie in de wijken van de stad. Daarnaast investeerden we in preventie door het versterken van de buurthuisfunctie, wijkgericht werken en in het bijzonder het versterken van sociaal cultureel werk (inzet opbouwwerker).

Jeugdwet

Wettelijke uitvoering Jeugdwet

In 2022 voerde het Sociaal Team Gorinchem de hulp en ondersteuning in het kader van de jeugdwet uit. Daar waar nodig is doorgeleid naar een gespecialiseerde zorgaanbieder.

De gemeentelijke taken op het gebied van de inkoop en het contractmanagement van

specialistische jeugdhulp zijn regionaal georganiseerd door de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J). De preventie van jeugdhulp is neergelegd in het ISB van de gemeente.

Jeugdzorg: Beweging naar de voorkant

Om de transformatie verder vorm te geven, zijn we in 2022 gestart met een aantal maatregelen. We organiseerden in 2022 jeugdhulp dichter bij de inwoner. Dit door lokaal laagdrempelige hulp en ondersteuning in het eigen netwerk te bieden, in de vorm van een algemene voorziening. Hiermee hebben we de kennis en de expertise (eerder) lokaal toegankelijk gemaakt voor jeugdigen en hun ouders. Ook organiseerden we verschillende vormen van ambulante specialistische jeugdhulp meer lokaal en dicht bij de jeugdigen. Hierbij hebben we de verbinding gezocht met onze lokale partners (zoals onderwijs en huisartsen). Op deze manier zorgden we voor een kwalitatieve doorontwikkeling en verbreding van het lokale aanbod.

In 2022 zijn we ook gestart met het verbeteren van de regionale veiligheidsketen. Dit in lijn met het landelijk vastgestelde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het regionale programmaplan is vastgesteld en de uitwerking moet de komende jaren vorm krijgen.

Om beter zicht te krijgen op de effecten van landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid, is er in 2022 ingezet op data en monitoring om al deze ontwikkelingen ook datagedreven te kunnen ondersteunen.

Jeugdzorg: Regionale samenwerking

In Zuid-Holland Zuid kopen we verschillende vormen van jeugdzorg gezamenlijk in. Ook in 2022 hebben we hierin samengewerkt met de Service Organisatie Jeugd (SOJ) dat onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). In 2022 is het nieuwe inkoopkader 2022 ingegaan (zie ook Anders sturen op zorginkoop). Om conform het nieuwe inkoopkader te kunnen werken is in 2022 de nieuwe Verordening Jeugdwet, inclusief nadere regels, vastgesteld.

Hervormingsagenda Jeugd

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren binnen een duurzaam en financieel

beheersbaar jeugdhulpstelsel zijn er zowel landelijk als regionaal en lokaal, maatregelen

nodig. Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers), professionals en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in 2022 gewerkt aan een gezamenlijke agenda. Deze agenda wordt de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 genoemd. Oplevering van deze agenda werd verwacht in november 2022. Deze deadline heeft men landelijk niet gehaald en oplevering wordt nu in 2023 verwacht. Alle maatregelen die de gemeente Gorinchem in 2022 heeft ingezet zijn echter wel in de geest van deze Hervormingsagenda gestart.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke taken Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo)

De uitvoering van de Wmo is een taak van gemeenten. Hoofddoel is ondersteuning bieden bij de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners zodat zij kunnen (blijven) participeren in de samenleving. Ondersteuning is erop gericht dat inwoners van 18 jaar en ouder zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.

Wmo toezicht

De GGD is sinds 2016 aangewezen als Wmo toezichthouder en heeft in opdracht van de gemeente proactieve onderzoeken uitgevoerd onder een steekproef van zorgaanbieders en pgb-zorgverleners. De GGD heeft één calamiteitenonderzoek uitgevoerd. We zijn in afwachting van de rapportage van de GGD over 2022.

MolenHopper

Het MolenHopper-vervoer is ook in 2022 uitgevoerd door gecontracteerde vervoerder Juijn. In 2022 was er nog steeds sprake van de nodige beperkingen vanwege corona en is het gebruik nog niet terug op het oude niveau. Ook was er sprake van druk op de dienstverlening vanwege personeelstekorten bij de vervoerder.

Huishoudelijke ondersteuning

Rond de zomerperiode 2022 werden we geconfronteerd met wachtlijsten voor Huishoudelijke Ondersteuning. Aanbieders hadden te maken met personeelstekorten waardoor zij niet langer konden voldoen aan nieuwe vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Ook de bestaande vraag kwam onder druk. Met aanbieders hebben we beheersingsmaatregelen afgesproken. Inmiddels kunnen de meeste aanbieders weer leveren en zijn de wachtlijsten opgelost.

Wmo hulpmiddelen

Het gebruik van Wmo hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, woonvoorzieningen, trapliften etc.) stijgt licht, mede onder invloed van de vergrijzing.

Wet kinderopvang

en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een analyse uit over de taken die gemeenten volgens de Wet heeft. De hoogst haalbare status A wordt weer behouden. Binnen onze gemeente is voldoende plaatst voor de zogenaamde doelgroepkinderen (kinderen met een risico op een achterstand).

Jongerenwerk

In 2022 heeft Stichting The Mall het jongerenwerk uitgevoerd. Er zijn 'inlopen' in alle wijken georganiseerd. In Gorinchem Oost zijn extra inlopen georganiseerd binnen het wijkcentrum Dalemplein. Er is veel gebuik gemaakt van het meidenwerk. Samen met de stichting Boukie organiseert The Mall activiteiten in de stad. Vergeleken met voorgaande jaren zijn er meer activiteiten georganiseerd. Op het Omnia en Gomarus zijn jongerenwerkers actief binnen de scholen. In 2022 is samen met scholen (zowel primair- als voortgezet onderwijs) overleg over de inzet van jongerenwerk. The Mall heeft een specifieke aanpak rondom het thema Social Media, waarmee naast de jongeren ook ouders betrokken worden.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

De uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is belegd bij de GR Avres. Sinds 1 januari 2021 leveren alle zorgverzekeraars, woningcorporaties, energie en drinkwaterbedrijven signalen van betaalachterstanden aan bij Avres in het kader van vroegsignalering. Avres benadert inwoners telefonisch, per brief e-mail of door middel van een huisbezoek. Avres doet een aanbod om mensen te helpen met betaalachterstanden. in 2022 is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening toegenomen van 187 in 2021 naar 227 in 2022.

Gezondheidsbeleid

De gemeente heeft, ondersteund door andere gemeenten, een motie op de VNG ledenvergadering ingediend over het behoud van de spoedeisende hulp (SEH) in streekziekenhuizen (waaronder het Beatrixziekenhuis). Deze motie is aangenomen en heeft ook de Tweede Kamer bereikt die kamerbreed steun heeft uitgesproken voor een motie van het CDA en GroenLinks om voor de Spoedeisende Hulp locaties ook uit te gaan van de leefbaarheid en nabijheid van de zorg voor mensen.