Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV31 Economische ontwikkeling

559

446

1.109

915

194 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.830

15.317

3.023

3.561

538 N

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

91

114

28

28

0 N

TV34 Economische promotie

650

671

732

678

54 V

Lasten Economie

4.129

16.549

4.893

5.183

290 N

TV31 Economische ontwikkeling

18

0

36

39

2 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.620

15.141

2.847

1.828

1.020 N

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

179

183

169

181

12 V

Baten Economie

3.817

15.324

3.053

2.047

1.005 N

Totaal saldo van baten en lasten

-313

-1.224

-1.840

-3.135

1.295 N

Stortingen reserves

65

0

80

80

0 V

Onttrekkingen reserves

50

50

280

280

0 V

Resultaat

-328

-1.175

-1.640

-2.935

1.295 N

TV 31 Economische Ontwikkeling
Het budget voor het platform ondernemerschap en innovatie is nog niet volledig benut (€ 124.000). Dit geldt ook voor het budget Klaar voor de start na corona (€ 50.000). Hiermee wordt € 174.000 verklaard, het resterende verschil betreft kleine voor- en nadelen op diverse budgetten.

De raad wordt voorgesteld om beide bedragen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 voor het uitvoeren van de reeds gemaakte plannen.

TV 32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Onder dit taakveld vallen de grondexploitaties Groote Haar en Oost II. Door de hogere bouwkosten is de voorziening van Groote Haar met € 1.522.000 toegenomen (dotatie aan de voorziening). Daarnaast zorgt een langzamere fasering voor minder lasten. Deze lagere lasten leiden tot het minder toenemen van de boekwaarde en daardoor minder baten. Op Oost II heeft een winstneming plaatsgevonden van € 65.000. In verband met een aanpassing van de methodiek is de rentebijschrijving op de voorziening Groote Haar op dit taakveld verantwoord en niet meer op taakveld 05 (€ 103.000).

De nadelen op dit taakveld (lasten en baten) van € 538.000 en € 1.020.000 (totaal € 1.558.000) worden dus veroorzaakt door een nadeel van € 1.522.000 plus € 103.000 minus € 65.000 voordeel.

In de paragraaf Grondbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.

TV 34 Economische Promotie
Het voordeel wordt voor € 40.000 veroorzaakt door het budget toeristisch beleid.. Dit budget was met name bestemd voor de verhuizing van de VVV en is in 2022 niet ingezet.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Het verhaal v.d. vesting

72

-

3

3

69

V

Nee

Stadspromotie

-

34

-34

-

-

Ja

Welkom in de mooiste vesting

124

-

46

46

78

V

Nee

Totaal Lasten

196

34

15

49

147

V

Totaal investeringen

196

34

15

49

147

V

Het verhaal van de vesting en Welkom in de mooiste vesting
Beide investeringen zijn gestart en worden in 2023 gerealiseerd. Deze investeringsbudgetten zijn dan ook nodig om de reeds gemaakte plannen te verwezenlijken.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Stichting BIZ Hartje Gorinchem

140

Stichting Hendrick Hamel Foundation

35

Stichting Slot Loevestein

18

diverse bedrijven, verkleinen kernwinkelgebied

275