Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV21 Verkeer en vervoer

4.881

5.192

5.500

5.101

399 V

TV22 Parkeren

1.131

947

1.080

1.098

18 N

TV23 Recreatieve Havens

580

598

553

596

42 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

30

25

30

26

4 V

TV25 Openbaar vervoer

2.589

2.702

3.100

3.298

197 N

Lasten Verkeer en vervoer

9.211

9.464

10.263

10.118

145 V

TV21 Verkeer en vervoer

345

328

441

1.210

769 V

TV22 Parkeren

514

689

539

603

64 V

TV23 Recreatieve Havens

107

116

116

109

7 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

107

177

177

294

117 V

TV25 Openbaar vervoer

2.206

2.341

2.710

2.718

7 V

Baten Verkeer en vervoer

3.279

3.650

3.983

4.933

950 V

Totaal saldo van baten en lasten

-5.932

-5.814

-6.280

-5.186

1.095 V

Stortingen reserves

3.619

0

516

516

0 V

Onttrekkingen reserves

3.317

41

656

554

101 N

Resultaat

-6.234

-5.773

-6.141

-5.147

994 V

TV21 Verkeer en Vervoer
Vooral door inzet op andere projecten openbare verharding zijn de Herinrichting Vissersdijk (€ 275.000) en diverse deelprojecten op het gebied van noodzakelijk achterstallig asfaltonderhoud (€200.000) niet conform planning in 2022 uitgevoerd. De herinrichting van de Vissersdijk hebben wij nu voor Q2 2023 in de planning en het achterstallig asfaltonderhoud willen wij toevoegen aan het asfaltonderhoudsbestek 2023 om hier in 2023 een forse slag in te kunnen maken. Verder is in 2022 door de beperkte beschikbaarheid van capaciteit en materiaal niet het gehele onderhoudsbudget besteed. Dit leidt eenmalig tot lagere lasten van € 100.000. Wij stellen de raad voor om de budgetten voor de herinrichting Visserdijk en asfaltonderhoud van respectievelijk € 275.000 en € 200.000 via de bestemming van het rekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.

Wij hebben de middelen voor onderzoeken in het kader van de mobiliteitsprojecten in 2022 niet volledig uitgegeven. Dit betekent eenmalig lagere kosten van € 101.000 in 2022. Omdat de kosten gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur, is deze onttrekking ook € 101.000 lager dan geraamd.

Voor o.a. de kosten voor projectleiding, toezicht en degeneratie ontvangen wij van de partij die glasvezel aanlegt in Gorinchem in fasen een vergoeding van € 800.000. In 2022 hebben we voor € 165.000 kosten gemaakt voor advisering en begeleidingsuren, wat € 51.000 meer is dan de raming. De kosten worden volledig gedekt door de ontvangen baten, die ook € 51.000 hoger zijn dan geraamd.

De werkzaamheden die Waardlanden voor ons op basis van dienstverleningsovereenkomsten uitvoert op het gebied van straatvegen, niet chemische onkruidbestrijding en gladheidbestrijding vielen in 2022 € 80.000 incidenteel hoger uit, dan geraamd. Dit werd vooral veroorzaakt door de € 120.000 hogere kosten als gevolg van noodzakelijk intensievere onkruidbestrijding. De kosten voor gladheidsbestrijding hangen af van het winterweer en het aantal strooibeurten. Dit heeft voor 2022 incidenteel geleid tot € 20.000 hogere lasten. Voor het straatvegen bleken de lasten juist eenmalig € 60.000 lager dan geraamd.

De in het voorjaar aangevaren en beschadigde autosteiger aan de Buiten de Waterpoort is in december 2022 teruggeplaatst. De kosten ad € 173.000 worden volledig vergoed door de verzekeraar van de veroorzaker van de schade. Dit leidt zowel aan de lasten- als aan de batenzijde tot een eenmalige afwijking van € 173.000 in 2022.

Omdat het onderhoud en aanschaf niet noodzakelijk bleek, hebben wij in 2022 eenmalig € 36.000 minder uitgegeven aan automatiseringskosten voor verkeer en vervoer dan geraamd. Ook aan onderhoud en energielasten voor de openbare verlichting en het aanlichten van openbare gebouwen hebben wij in 2022 € 28.000 minder besteed. Dit voordeel zullen wij bezien in het kader van openbare verlichtingsplan, dat wij in 2023 uitwerken.

Als de openbare verharding door NUTS-bedrijven e.a. is opengelegd voor werkzaamheden en het leggen van kabels en leidingen, ontvangen wij een zogenaamde degeneratievergoeding voor de kosten van het herstel hiervan. Deze vergoeding werd voorheen rechtstreeks op de balans geboekt. Het moment van het herstel en de hoogte van de degeneratiekosten zijn echter niet altijd vooraf te voorspellen, omdat deze werkzaamheden zoveel mogelijk worden geïntegreerd in gemeentelijke projecten als vervanging van riolering of het reguliere wegenonderhoud. Om die reden stellen wij voor om de al ontvangen degeneratiemiddelen ad. € 527.000 van de balans vrij te laten vallen en via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 toe te voegen aan een nog te vormen voorziening Degeneratiekosten.

TV22 Parkeren
Bij de tussentijdse rapportage zijn de parkeerbaten verlaagd in verband met het achterblijven van de parkeeropbrengsten. Gedurende het jaar is dit hersteld en zijn de parkeerbaten hoger uitgevallen dan de aangepaste begrote baten (€ 64.000).

TV24 Economische Havens en waterwegen
Nadat we de afgelopen jaren een substantieel deel van de geplande riviercruises door corona geannuleerd zagen worden, wisten de rederijen en de passagiers ons in 2022 weer te vinden. Dit leidde in 2022 tot een toename van de havengelden van € 117.000. Wij verwachten dat dit grotendeels structureel van aard is.

TV 25 Openbaar Vervoer
Ten opzichte van de bij de tussentijdse rapportage 2022 bijgestelde ramingen is er sprake van een nadelig saldo van € 222.000 op de Veerdienst in 2022. Dit tekort wordt deels gecompenseerd oor de coronacompensatie van het Rijk voor gederfde veergelden e.a. van € 76.000, die verantwoord wordt op het programma Algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering).

Het verschil van € 222.000 wordt verklaard door € 200.000 aan hogere onderhoudskosten voor de verschillende veerboten en € 128.000 aan hogere personeelskosten. De brandstofprijzen zijn in het tweede deel van 2022 tegen de verwachting in toch licht gedaald ten opzichte van de bijgestelde brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit betekent € 66.000 aan lagere brandstofkosten. Verder zorgt het saldo van diverse kleine posten voor een positief saldo van € 55.000. Na verrekening met de oevergemeenten resteert per saldo in 2022 een hogere last voor de gemeente Gorinchem van € 139.000.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

1e elektrische veerboot 2018

4.171

1.120

421

1.541

2.630

V

Nee

2e elektrische veerboot 2018

3.785

817

392

1.209

2.576

V

Nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

150

41

23

64

86

V

Nee

Accupakketten elektrische veerboten

900

187

93

280

620

V

Nee

Stroompunten elektrische veerboten

400

73

37

110

290

V

Nee

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.084

17

2.101

6.742

V

Nee

Aanpassen groenmarkt 2017

448

444

4

448

-

Ja

Dynamische stadsafsluiting 2022

85

-

70

70

15

V

Nee

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

48

-

48

152

V

Nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

230

5

242

247

17

N

Ja

Havens geleidewerken 2019

136

24

-

24

112

V

Nee

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

878

13

891

1.457

V

Nee

Herinrichting Haarsekades

2.350

6

55

61

2.289

V

Nee

Illuminatie kerktoren

468

-

344

344

124

V

Nee

Illuminatieplan 2020

29

21

8

29

-

Ja

Illuminatieplan binnenstad 2019

94

94

5

99

5

N

Ja

Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie

100

21

-

21

79

V

Nee

Mobiliteit 2020

450

-

-

-

450

V

Nee

Mobiliteit 2021

1.360

-

-

-

1.360

V

Nee

Mobiliteit 2022

5.490

-

-

-

5.490

V

Nee

Openbare verlichting 2020

17

17

-17

-

17

V

Ja

Openbare verlichting 2021

36

1

36

37

1

N

Ja

Openbare verlichting 2022

158

-

29

29

129

V

Nee

Straatmeubilair vsp binnenstad 2018

-

-

-4

-4

4

V

Ja

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

22

9

31

49

V

Nee

Vervangen auto 18 Renault kangoo

30

-

-

-

30

V

Nee

Vervanging straatmeubilair 2021

92

39

55

94

2

N

Ja

Vervanging straatmeubilair 2022

92

-

111

111

19

N

Ja

Vervanging verkeersborden 2021

40

18

8

26

14

V

Ja

Vervanging verkeersborden 2022

40

-

29

29

11

V

Nee

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

215

21

17

38

177

V

Nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

425

361

62

423

2

V

Ja

Totaal lasten

33.262

6.342

2.059

8.401

24.861

V

Baten

1e elektrische veerboot 2018

2.150

430

430

860

1.290

N

Nee

2e elektrische veerboot 2018

2.150

430

-

430

1.720

N

Nee

Stroompunten elektrische veerboten

197

28

15

43

154

N

Nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

82

-

83

83

1

V

Ja

Herinrichting Banneweg 2019

553

-

-

-

553

N

Nee

Station Gorinchem-Noord

264

-

-

-

264

N

Nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

-

2

-

2

2

V

Ja

Totaal baten

5.396

890

528

1.418

3.978

N

Totaal investeringen

27.866

5.452

1.531

6.983

20.883

V

1e en 2e elektrische veerboot 2018, aanpassingen walvoorzieningen veerboten, accupakketten elektrische veerboten en stroompunten elektrische veerboten
De bouw en de oplevering van de elektrische veerboten, inclusief de accupakketten, de walvoorzieningen en de stroompunten hebben als gevolg van oorlog Oekraïne, corona, de marktomstandigheden die alle opzichten zeer uitdagend, enige vertraging opgelopen. Wij verwachten dat de boten in Q3 in de vaart genomen kunnen worden. De benodigde investeringsbudgetten schuiven we daarom door naar 2023.

Station Gorinchem-Noord
De ontwikkeling van het station in Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar. Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en de MLL Beheer BV) wordt gekeken naar alternatieven. Naar verwachting zullen in de toekomst weer activiteiten plaatsvinden voor dit project. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2023 beschikbaar.

Fietsparkeren binnenstad 2019
Een betere faciliteit blijft een wens in de binnenstad. Zodoende is dit budget nog nodig om in 2023 vervolgstappen te kunnen zetten.

Havens geleidewerken 2019
Wij hebben de voorbereidingen voor de renovatie van geleidewerken in de Lingehaven in 2022 getroffen en de werkzaamheden vinden in 2023 plaats.

Herinrichting Banneweg 2019
De raad heeft ingestemd met fase 2 van de Banneweg. Daarom blijft dit investeringsbudget voor 2023 beschikbaar.

Herinrichting Haarsekades
De verwachting is dat in 2023 gestart gaat worden met de inrichting van de Haarsekades. Zodoende blijft dit investeringsbudget beschikbaar voor 2023.

Illuminatie kerktoren
Voor de illuminatie van de Grote kerk, de toren en de directe omgeving hebben wij de investeringsbudgetten voor illuminatie 2019 en 2020, delen van de investeringsbudgetten voor openbare verlichting 2020 en 2021 en het
restant van het investeringsbudget Herinrichting Groenmarkt samengevoegd tot 1 investeringsbudget Aanlichten
Grote Toren, kerk en Groenmarkt van € 468.000. De laatste werkzaamheden vinden in het eerste half jaar van 2023.

Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie
Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren. Om dubbel werk te
voorkomen willen wij onze werkzaamheden met die van de provincie combineren. Helaas duurt de provinciale
besluitvorming langer dan verwacht.

Mobiliteit 2020, 2021 en 2022
Bij het vaststellen van de begroting 2020 en 2021 zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor het
uitvoeren van quick win maatregelen. Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet omdat een deel van de maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2023 bekijken wij hoe we deze investeringsbudgetten zo praktisch mogelijk in kunnen zetten om het beoogde doel uit de Mobiliteitsvisie te realiseren.

Openbare verlichting 2022
Het investeringsbudget voor de reguliere vervanging van lichtmasten armaturen voor de openbare verlichting 2022 is niet volledig uitgegeven en het restant betrekken we bij het openbare verlichtingsplan waar we in 2023 aan werken.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
Dit project heeft vertraging opgelopen in verband met de manier van verduurzamen in de Lingehaven. Het bedrag dient beschikbaar te blijven voor 2023.