Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Mobiliteitsvisie en - plan

In 2022 hebben we gewerkt aan de “Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023”, waarmee we de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van Gorinchem verbeteren. Hieronder is beschreven wat we in 2022 hebben gedaan:

Haarsekades

We hebben het definitieve ontwerp van de Haarsekade afgerond. Op 29 november was er een informatieavond waar wij dit ontwerp hebben gedeeld met betrokkenen. In 2023 starten we met de aanbesteding van de realisatie.

Brug over de Linge van de Arkelsedijk naar de Spijksedijk

Eind 2022 is er door de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om nader onderzoek te kunnen doen naar een goede inpassing van de brug. Een terugkoppeling voor een voorkeursvariant vindt plaats in het voorjaar 2023 waarna wij het ontwerp en engineering van de brug gaan aanbesteden. Samen met de ontwikkelaar van de Lingeoever hebben wij een informatieavond voor beide plannen gehouden. Er volgen meerdere informatiebijeenkomsten in 2023. Voor de zomervakantie moet een definitief stedenbouwkundig plan voor Lingeoever worden vastgesteld.

Herinrichting Banneweg en ontsluiting Piazza

In 2022 hebben we met behulp van een uitgebreid participatietraject een schetsontwerp uitgewerkt. Op 30 januari 2023 heeft de raad besloten om ten behoeve van de verdere uitwerking en realisatie van het project een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Station Gorinchem Noord

In 2022 hebben we samen met Prorail gewerkt aan een integraal schetsontwerp. In 2023 werken we dit verder uit tot een voorkeursontwerp. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij uw raad nader informeren.

Parkeergarage Kweeklust

In 2022 hebben we de variantenstudie van parkeergarage Kweeklust afgerond. De meest kansrijke variant is een uitbreiding van de parkeergarage aan de zuidzijde. Vanwege de hoge kosten van een uitbreiding en vanwege een verzoek van het binnenstadmanagement (BSM) om na de coronaperiode een goed onderbouwde keuze te kunnen maken, hebben we een extra onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de binnenstad.

Deelfietsen in Gorinchem

In 2022 hebben zijn we een overeenkomst aangegaan voor de komst van een deelfietsensysteem naar Gorinchem.

Fietsknelpunten top 10

In 2022 hebben we een fietsknelpunten top 10 vastgesteld, inclusief mogelijke maatregelen en daarmee gemoeide kosten. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Fietsparkeerplekken

In 2022 hebben we verder gewerkt aan voorgenomen acties ten behoeve van fietsparkeren in lijn met het parkeerprogramma.

Vergroten parkeercapaciteit

In 2022 zijn we overgegaan op een digitaal loket. Onze belangrijkste parkeerproducten zijn nu digitaal te verkrijgen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Creëren parkeergelegenheid

De uitbreiding van parkeercapaciteit in de binnenstad is een van onze prioriteiten. De realisatie van parkeergarage Kweeklust is een van de belangrijkste projecten.

Inrichting E-laad infrastructuur

In 2022 zijn wij aangesloten bij een samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse gemeenten ten behoeve van de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte. Voor de plaatsing verlenen wij concessie aan concessiehouder EQUANS. Zij plaatsen de komende jaren openbare laadpalen (tot 22kV) in de openbare ruimte van Gorinchem. In 2022 hebben we ca. 9 openbare laadpalen bijgeplaatst. Eind december hebben wij de gemeenteraad over de voortgang geïnformeerd.

Intergemeentelijke lobby's

Wij nemen deel aan de Mirt-verkenning A15 en brengen daar samen met onze buurgemeenten onze belangen in.

In december 2022 is de realisatie van de A27 voorlopig gegund aan bouwcombinatie ALSÉÉN. De eerste zichtbare werkzaamheden aan de weg staan gepland voor medio 2024. Samen met Rijkswaterstaat (RWS) en andere wegbeheerders langs de A27 werken wij aan plannen om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

De intentieovereenkomst verbetering OV Breda – Gorinchem – Utrecht is getekend. Wij worden hierbij vertegenwoordigd door de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Planologie

In 2022 hebben we verkeerskundige inbreng geleverd bij planologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij de transformatie aan de Arkelsedijk. Dit moet bijdragen aan een toegankelijke en verkeersveilige openbare ruimte.

Inrichting

Openbare ruimte

In 2022 hebben we een verkeerskundige bijdrage geleverd aan een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte.

Regionale samenwerking

In 2022 is er regionaal samengewerkt op het gebied van de veerdienst, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het verkeersbeleid en de afstemming van werkzaamheden. Het regionaal actieprogramma verkeersveiligheid loopt nog tot en met 2024.

Verkeersveiligheid

We zorgen voor een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte en besteden aandacht aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid verder te verhogen. In 2022 is gewerkt aan het regionaal actieprogramma verkeersveiligheid. Verder hebben we een herinrichting van de Componistenstraat gerealiseerd.

Evenementen en

activiteiten

In 2022 hebben we nog enige invloed van corona ondervonden. Bij evenementen en activiteiten is er rekening gehouden met het veilig geleiden van bezoekersstromen en het waarborgen van voldoende parkeervoorzieningen.

Veerdienst

De stap digitalisering bij Riveer loopt. Hier is volop op ingezet in 2022 en dit traject loopt door in 2023 om verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Nieuwbouw van de elektrische schepen is gestart in 2022. Met ook de daarbij behorende ontwikkelingen en aanpassingen bij de diverse afmeerlocaties, een oplaadlocatie met traforuimte, het ticketsysteem, etc. De schepen worden opgeleverd in 2023.

Werkzaamheden aan de A27 zullen leiden tot verkeerhinder. Riveer zal in opdracht van RWS vervoer over water aanbieden tijdens deze werkzaamheden. In 2022 is besloten dat Riveer deze opdracht gaat uitvoeren. De eerste zichtbare werkzaamheden aan de A27 staan gepland voor medio 2024.

In 2002 is, in samenwerking met veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, een besluit genomen over de toekomst van de calamiteitenbestrijding op water. De veiligheidsregio en Riveer willen zich samen blijven inzetten en vaartuigen kunnen gebruiken bij incidenten op het water. Voor de veervloot levert deze koers helderheid met betrekking tot de vaartuigen die in onze veervloot zullen moeten blijven.

Lingehaven

In 2022 waait opnieuw de Blauwe Vlag in de Lingehaven, vergezeld van de groene wimpel. De Blauwe Vlag is een internationaal milieuonderscheiding voor havens en stranden die bewezen hebben veilig en schoon te zijn. Om het kwaliteitskeurmerk te verdienen wordt een haven jaarlijks gekeurd en bezocht.

In Nederland zijn er circa 25 havens die bovenop de Blauwe Vlag erkenning ook de Groene Wimpel hebben. Deze wimpel wordt toegekend aan havens die een extra inspanning leveren op het gebied van duurzaamheid.

In 2022 moest de verbouwing van het sanitair uitgesteld worden omdat er geen steun kwam voor het ontwerp. Het ontwerp is in 2022 aangepast en krijgt in 2023 een vervolg.

Parkeren

In 2022 zijn we overgegaan op een digitaal loket. Onze belangrijkste parkeerproducten zijn nu digitaal te verkrijgen. Hiermee hebben we in 2022 onze dienstverlening verbeterd.