Wat heeft dit gekost?

Overhead

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV04 Overhead

12.724

12.140

13.115

12.719

396 V

Lasten Overzicht overhead

12.724

12.140

13.115

12.719

396 V

TV04 Overhead

476

512

518

586

69 V

Baten Overzicht overhead

476

512

518

586

69 V

Totaal saldo van baten en lasten

-12.248

-11.628

-12.597

-12.133

465 V

Stortingen reserves

100

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

715

16

178

177

1 N

Resultaat

-11.633

-11.613

-12.419

-11.955

464 V

TV04 Overhead
Het voordeel op taakveld 04 is wordt veroorzaakt door het niet of later invullen van vacatures voor een bedrag van € 314.000. Er is een extra dotatie noodzakelijk geweest aan de verlofvoorziening van € 110.000.

Van het budget Wet open overheid resteert € 115.000. De raad wordt voorgesteld om € 115.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om dit plan te realiseren.

Van het budget Rechtsbeschermingssysteem resteert nog € 106.000. De raad wordt voorgesteld om € 106.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om dit plan te realiseren.

Onder andere in verband met het wachten op de aansluiting op het warmtenet is minder aan onderhoud uitgegeven bij het Stadhuisplein € 49.000.

Het voordeel van € 69.000 op de baten wordt veroorzaakt door vergoedingen voor uitlening/detachering van personeel.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Communicatie 2019

65

5

24

29

36

V

Nee

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

55

19

74

1

V

Ja

Informatiebeleid 2018 (ppn 2018)

540

314

209

523

17

V

Ja

Software en hardware 2020

280

25

52

77

203

V

Nee

Software en hardware 2022

180

-

9

9

171

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2021 (1)

75

7

74

81

6

N

Ja

Vervangingsplan inventaris 2021 (2)

121

18

2

20

101

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2022

112

-

-

-

112

V

Nee

Warmtenet stadhuis

186

107

64

171

15

V

Nee

Totaal lasten

1.634

531

453

984

650

V

Baten

Software en hardware 2022

-

-

4

4

4

V

Nee

Totaal baten

-

-

4

4

4

V

Totaal investeringen

1.634

531

449

980

654

V

Software en hardware 2020 en 2022
De levering van nieuwe servers heeft vertraging opgelopen. Deze zullen in 2023 worden geleverd. De verwachting is dan ook dat de investeringsbudgetten 2020/2022 volledig benodigd zijn.

Vervangingsplan inventaris 2021 (2) en Vervangingsplan inventaris 2022
In verband met de aansluiting op het warmtenet zijn diverse investeringen uitgesteld. In 2023 zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2020

Begroting

primitief

2021

Begroting

na wijziging

2021

Jaar-

rekening

2021

Verschil

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

0

0

0

0 V

Onvoorzien

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2020

Begroting

primitief

2021

Begroting

na wijziging

2021

Jaar-

rekening

2021

Verschil

TV99 Onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

0

100 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

-100

-100

0

100 V


TV99 Onvoorzien

Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2022 niet ingezet en valt daarom vrij.