Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

9.552

0

0

0

0 N

TV05 Treasury

-109

153

-119

-586

468 V

TV061 OZB woningen

173

141

141

194

53 N

TV062 OZB- niet woningen

71

107

107

89

17 V

TV063 Parkeerbelasting

157

201

201

200

1 V

TV064 Belasting Overig

228

281

281

248

33 V

TV08 Overige baten en lasten

491

-238

-100

291

391 N

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

10.563

644

511

436

75 V

TV05 Treasury

573

379

753

747

6 N

TV061 OZB woningen

4.729

4.832

4.832

4.877

45 V

TV062 OZB- niet woningen

4.937

5.308

5.308

5.217

91 N

TV063 Parkeerbelasting

1.434

1.734

1.631

1.592

39 N

TV064 Belasting Overig

654

390

336

298

38 N

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

79.224

74.544

89.894

92.065

2.172 V

TV08 Overige baten en lasten

1.305

0

279

1.694

1.415 V

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

92.856

87.189

103.033

106.490

3.457 V

Totaal saldo van baten en lasten

82.294

86.544

102.523

106.054

3.532 V

Stortingen reserves

1.344

26

813

861

48 N

Onttrekkingen reserves

3.427

0

2.855

2.855

0 V

Resultaat

84.377

86.518

104.564

108.048

3.484 V

TV05 Treasury
Het voordeel aan de lastenkant van het taakveld treasury wordt voornamelijk veroorzaakt door de rentelast die het gevolg is van de voorziening op Mollenburg (€ 223.000), Groote Haar (€ 103.000) en de pensioenvoorziening (€ 88.000) een rentevergoeding op de rekening courant rekening van de gemeente (€ 48.000). Het renteresultaat is gestort in de aflossingsreserve.

TV061 OZB Woningen
De hogere lasten op dit taakveld worden veroorzaakt door kosten die zijn gemaakt aan de belastingapplicatie. In 2022 zijn er nieuwe koppelingen aangeschaft en geïmplementeerd. Dit heeft gezorgd voor € 43.000 aan hogere lasten.

TV062 OZB- niet woningen

De baten uit hoofde van OZB- niet woningen is € 91.000 lager dan begroot als gevolg van een lager areaal dan verwacht. Het lagere areaal wordt met name veroorzaakt doordat er minder kavels op Oost II zijn verkocht.

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

De gemeenteraad is februari 2023 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022. Het kabinet heeft besloten om in 2023 wederom een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan inwoners die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Gorinchem heeft in 2022 een voorschot ontvangen waardoor in 2022 al een voorschot van € 500 uitbetaald kon worden. Daarnaast heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om gerichte hulp te bieden aan inwoners met lage inkomens die als gevolg van de gestegen energiekosten in financiële problemen dreigen te komen.

Van het Rijk hebben wij, ter compensatie van meerkosten die zijn gemaakt voor jeugd en Wmo als gevolg van de coronapandemie, extra middelen ontvangen. Ook heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan het landelijk actieplan Dichterbij dan je denkt om mensen die nu langs de kant staan naar werk te begeleiden. Tot slot hebben wij middelen ontvangen voor de uitkering van de energietoeslag aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. In totaal gaat het om een extra bijdrage van € 1.651.000. Omdat deze middelen pas laat beschikbaar zijn gesteld stellen wij voor om deze extra middelen via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 conform de oormerking voor een bedrag van € 586.000 beschikbaar te stellen in 2023. Voor de middelen die wij ontvangen hebben voor de uitkering van energietoeslag stellen wij voor om deze middelen (€ 1,06 mln.) via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

In de jaarrekening 2021 hebben wij u geïnformeerd over de coronacompensatie vanwege gederfde inkomsten en gemeld dat de compensatie over 2021 pas in 2022 ontvangen zou worden. In december 2022 hebben wij een bedrag van € 641.000 ontvangen.

Afrekeningen over voorgaande jaren en (kleine) bijstellingen van de parameter hebben een financieel nadelig effect van € 120.000.

TV08 Overige baten en lasten
Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van € 215.000, voor de onderuitputting op de
onderhoudsbudgetten voor de gemeentelijke panden, weliswaar gerealiseerd is, maar niet is verrekend op de diverse taakvelden. Bij de jaarrekening blijkt namelijk pas op welke budgetten in welke programma's deze voordelen zich voordoen. Voor de jaarrekening als geheel heeft dit dus geen nadelig effect. Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor nadere informatie. Een gerealiseerde verkoop zorgt conform de voorschriften (verwerking van de boekwaarde) voor hogere lasten (€ 170.000) hier staat wel een verkoopopbrengst tegenover. Het resterende verschil betreft kleine voor- en nadelen.

Door diverse verkopen (onder andere aan de Bullekeslaan, Van Zomerenlaan, de Schelluinsestraat en de Vlietskade) zijn extra baten gerealiseerd € 1.415.000. Hiervan heeft € 705.000 betrekking op een verkoop aan de Schelluinsestraat.