Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV81 Ruimtelijke Ordening

722

766

987

959

28 V

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

2.508

5.102

4.454

4.043

410 V

TV83 Wonen en bouwen

2.565

2.388

3.387

2.795

592 V

Lasten VROSV

5.794

8.256

8.828

7.798

1.030 V

TV81 Ruimtelijke Ordening

137

9

9

60

51 V

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

4.938

5.536

5.400

6.623

1.222 V

TV83 Wonen en bouwen

1.093

1.405

2.587

3.084

497 V

Baten VROSV

6.167

6.950

7.996

9.767

1.771 V

Totaal saldo van baten en lasten

373

-1.306

-831

1.969

2.800 V

Stortingen reserves

405

395

2.515

2.415

99 V

Onttrekkingen reserves

285

75

114

76

38 N

Resultaat

253

-1.626

-3.231

-370

2.861 V

TV81 Ruimtelijke Ordening
Er zijn in 2020 meer vergoedingen ontvangen voor bestemmingsplanprocedures, waaronder de voor procedures aan de Neercasselstraat 1 en Haarweg 11.

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
Het taakveld grondexploitaties bevat de lasten en baten van de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw. Het voordeel op dit taakveld wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verschillende grondexploitaties een beter resultaat laten zien door o.a. dalende rentekosten, actuele ramingen voor civiele techniek en plankosten en gunstigere gronduitgiften. Daardoor kan de gevormde verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen voor Mollenburg voor € 0,5 mln. Daarnaast is er sprake van een (verplichte) tussentijdse winstneming van Lingewijk Noord en Kleine Haarsekade (in totaal € 0,95 mln.). In de paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.

Vanwege een positieve financiële ontwikkeling van het "middengebied" valt de voorziening Hoog Dalem gedeeltelijk vrij. Dit geeft een voordeel van € 235.000.

TV83 Wonen en bouwen
De uitgaven voor de uitvoering van de Visie van de Stad zijn niet volledig in 2020 gedaan. In 2020 was hiervoor € 73.000 beschikbaar. Ultimo 2020 resteert er nog € 22.000, waarvoor voorgesteld wordt om dit te bestemmen voor 2021. De verwachte uitgaven t.b.v. de implementatie van de omgevingswet zijn niet volledig in 2020 gemaakt en worden pas vanaf 2021 verwacht. Van de beschikbare € 786.000 resteert ultimo 2020 € 396.000, waarvoor wordt voorgesteld dit te bestemmen voor 2021. Voor de herinrichting van stegen is € 39.000 beschikbaar dat gedekt wordt uit de reserve stegen binnenstad. Daarvan is € 1.250 uitgegeven in 2020. Het aantal woningen en panden neemt af, waardoor minder uitgegeven wordt aan grond- en woningexploitatie ca. € 90.000.

De kosten en opbrengsten voor het project snippergroen zijn neutraal opgenomen in de begroting, omdat op voorhand niet kon worden aangegeven welke stukken grond wel en welke stukken grond niet verkocht zouden worden. Het is de bedoeling dat dit project minimaal kostenneutraal wordt uitgevoerd. In 2020 hebben meer verkopen plaatsgevonden dan dat er aan kosten zijn gemaakt. Hierdoor is er een voordeel van € 105.000.

De bouwleges zijn hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De jaarlijkse inkomsten zijn afhankelijk van de ingediende vergunningsaanvragen en bijbehorende bouwsom en fluctueren daarom van jaar tot jaar.


Reserves Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Voor de herinrichting van stegen is € 39.000 beschikbaar dat gedekt wordt uit de reserve stegen binnenstad. Daarvan is ca. € 1.250 uitgegeven in 2020. Er is minder gestort in de reserve infrastructuur. Dit betreft de bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen van de CV Hoogdalem. Doordat er minder grond in 2020 is verkocht door de CV Hoogdalem zijn er ook minder bijdragen verschuldigd voor de bovenwijkse voorzieningen.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aankoop grond bagijnenwal 1 tm 19

138

0

132

132

6

V

ja

Erfpacht franklinweg oost II

5.037

0

5.037

5.037

0

ja

Totaal Lasten

5.175

0

5.169

5.169

6

V

Baten

Desinvestering Bornsteeg 12 - 14

0

0

1

1

1

V

ja

Desinvestering Havendijk 4

4

0

4

4

0

ja

Desinvestering Kalkhaven 21

1

0

1

1

0

ja

Desinvestering Retranchement 3

46

0

0

0

46

N

ja

Desinvestering Visserslaan 22

0

0

1

1

1

V

ja

Totaal Baten

51

0

7

7

44

N

Totaal investeringen

5.124

0

5.162

5.162

38

N

Erfpacht Franklinweg Oost II

Er is een erfpachtovereenkomst gesloten voor het Van der Valk Hotel met restaurant, bioscoop en speelautomatenhal op bedrijventerrein Oost II. De grond was opgenomen in de grondexploitatie en is tegen beoogde verkoopopbrengst/uitgifteprijs uit de grondexploitatie gehaald en geactiveerd. De jaarlijkse inkomsten die uit de overeenkomsten voortvloeien zijn reeds opgenomen in de begroting.