Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Omgevingswet

In 2020 hebben we gewerkt aan het instrumentarium voor de invoering van de Omgevingswet. De Gorcumse invulling van dat instrumentarium, de hiermee beoogde doelen en het daarvoor benodigde budget worden toegelicht in het ‘Programma- en actieplan invoering Omgevingswet 2020-2029’, dat in 2020 is vastgesteld. Het uitstel van invoering van de wet, van 2021 naar 2022, zorgt ervoor dat een aantal onderdelen wegens juridische gronden doorschuift. In 2020 zijn diverse stappen gezet richting de invoering van de Omgevingswet, zoals de inrichting van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), het werken aan een omgevingsvisie, de start van de ‘praktijkproef Vleugels’ en een inventarisatie van de inhoud van de verordening fysieke leefomgeving (VFL).

Ruimtecoaches

Het begrip ruimtecoaches betrekken we bij de inrichting van de organisatie voor de verdere uitwerking van de Omgevingswet. Dit kan bijvoorbeeld een taakaccent binnen een bestaande functie zijn of een eigenstandige functie. Het participatieproces met initiatiefnemers en de afstemming met de verschillende bevoegde instanties spelen hierbij een belangrijke rol.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Transformatie kantoren

In 2020 zijn we in het verlengde van de Woon- en Transformatievisie gestart met beleidsverkenningen met betrekking tot de verbreding van het gebruik van bedrijventerreinen, breder gebruik van sportaccommodaties en spreiding van eerstelijnszorgvoorzieningen. Door capaciteitsgebrek en doordat participatie als gevolg van corona lastig is, zijn deze verkenningen vertraagd. In 2021 verwachten we de beleidsnotities alsnog af te ronden. De verdiepingsslag m.b.t. de transformatie van de stationsomgeving is een apart traject en maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie.

Stadsbrede ontmoetingsplekken waaronder pleinen

Het beleidsplan openbare ruimte 'Buitengewoon groen' is in 2020 vastgesteld. De kaders in dit beleid openen het perspectief om de fysieke structuur van de stad te verweven met de sociale structuur van de stad. De wens van de bewoners om zelf meer vorm te geven aan hun woonplek groeit. In 2020 heeft dit bijvoorbeeld geleid tot maatwerkgesprekken met bewoners rondom de Van Neercasselstraat. De gesprekken rondom de herinrichting van de Tiende Penninglaan en de diverse speelplekken in de stad zijn ook voorbeelden. In de komende jaren zal dit nog een stap verder worden gebracht, door de ontwikkeling van Kijk in de wijk.

Onderwerp

Toelichting overig

Woon- en Transformatievisie

In 2020 is gestart met de uitvoering van het actieprogramma Woon- en Transformatievisie

2020-2021. De woningmarktanalyse is uitgevoerd en met de gemeenteraad besproken op de Avond van het Wonen in september. Ook is invulling gegeven aan de wens voor het afsluiten van meerjarige prestatieafspraken 2021-2024 met onze partners Poort6 en de huurdersvereniging HP6. Deze afspraken concretiseren we in jaarschijven. Het project Kijk op de Wijk is gestart. Hierin werken we de wijkvisies nader uit waar nodig in aansluiting op de werkateliers voor de omgevingsvisie. De acties voor de introductie van de starterslening, het instrumentarium behoud en realisatie sociale huur, middenhuur en sociale koop alsmede het convenant voor het borgen van toe- en uitgankelijkheid van woningen zijn opgestart en worden in 2021 afgerond. In regionaal verband is ingezet op de beleidsontwikkeling rond huisvesting van arbeidsmigranten. Op verschillende plekken in de stad is gestart met de transformatie van panden naar wonen zoals bijvoorbeeld garage Bergwerff, KPN-gebouw en Stationsweg 45.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

In 2020 zijn er 252 omgevingsvergunningen verleend voor de activiteit bouwen. Naast het toezicht op de vergunningen heeft het toezicht op bestaande bouw in de beschermde binnenstad en de overige delen van de stad o.a. geleid tot verbetering van de staat van onderhoud van diverse panden.

VTH-systeem

In het voorjaar 2020 is de aanbesteding voor een nieuw VTH-systeem afgerond. De implementatie van het nieuwe systeem is door corona vertraagd. Vanaf januari 2021 werken we met het nieuwe systeem voor vergunningen.

Transformatie Arkelsedijk

De huidige eigenaar van de percelen aan de Arkelsedijk heeft medio 2020 aangegeven, dat hij zijn gronden gaat verkopen aan een ontwikkelaar/bouwer. Samen met deze ontwikkelaar/ bouwer hebben we de door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor deze herontwikkeling verwerkt tot een gebiedsplan Arkelsedijk. Hiervoor hebben we inmiddels een anterieure overeenkomst gesloten.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Vergunningverlening

De gemeente voert de vergunningverlening uit op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Gesteld kan worden dat de doelen uit het VTH-uitvoeringsprogramma 2020 voor het overgrote deel zijn gehaald. In 2020 zijn 339 aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling genomen.

Toezicht en Handhaving

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voert de gemeente toezicht en handhaving uit. Hierbij zijn waarschuwingen, last onder dwangsom en/of bestuursdwang de instrumenten die kunnen worden ingezet. Op alle doelen uit het VTH-uitvoeringsprogramma 2020 is toezicht uitgevoerd. Bij panden met een gezondheidsfunctie, onderwijsfunctie en/of een functie met een grote bezettingsgraad is specifiek gecontroleerd op brand- en constructieve veiligheid.

Grondexploitaties

De laatste projectmatige woningen in Mollenburg zijn begin 2020 opgeleverd en de uitgifte van kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap loopt. In het project Lingewijk Noord is de overeenkomst gesloten om tot realisatie van 64 rijwoningen te komen. In Hoog Dalem is grond uitgegeven voor realisatie van 77 projectmatige woningen, 84 zorgappartementen, 2 gasthuizen en 1 school met een sportveld. Tevens zijn in Hoog Dalem 18 kavels geleverd voor particulier opdrachtgeverschap. De Nota Grondbeleid 2020-2023 is begin 2020 vastgesteld.

Vastgoed

In 2020 is de nieuwe nota Vastgoedbeleid 2020 – 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente heeft haar vastgoedportefeuille verder afgebouwd door de verkoop van een aantal overtollige panden. Het ging hierbij om voormalige huurwoningen. Tevens is een start gemaakt met het accommodatiebeleid en de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Snippergroen

Het project snippergroen is in 2019 gestart met het vaststellen van de beleidsnota snippergroen. In 2020 zijn 51 restpercelen verkocht en drie huurovereenkomsten geactualiseerd op basis van de beleidsnota. Naar verwachting kan het project in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond.