Wat hebben we bereikt met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing?

Doel

Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Welstandsnota Gemeente Gorinchem

2017

Waterplan Mollenburg

2017

Welstandsnota gemeente Gorinchem

2018

Woon- en Transformatievisie

2019

VTH-beleid 2019-2022

2019

Nota Vastgoedbeleid

2020

Nota Grondbeleid 2020-2023

2020

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Gemiddelde WOZ-waarde

B

€ x 1000

PI

Nieuw gebouwde woningen

B

Aantal per 1.000 woningen

PI

Demografische druk

B

De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen

PI

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig