Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV72 Riolering

3.751

3.226

3.186

3.238

52 N

TV73 Afval

3.904

3.777

4.447

4.532

85 N

TV74 Milieubeheer

1.514

1.368

2.729

1.699

1.031 V

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

420

390

390

398

8 N

Lasten Duurzaamheid

9.589

8.761

10.752

9.867

885 V

TV72 Riolering

4.654

4.019

4.019

3.991

28 N

TV73 Afval

3.945

4.254

4.254

4.199

55 N

TV74 Milieubeheer

57

3

250

96

154 N

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

762

326

404

359

45 N

Baten Duurzaamheid

9.419

8.601

8.926

8.644

282 N

Totaal saldo van baten en lasten

-170

-160

-1.826

-1.223

603 V

Stortingen reserves

300

208

5.290

5.290

0 V

Onttrekkingen reserves

150

150

550

367

183 N

Resultaat

-320

-218

-6.566

-6.145

421 V


TV72 Riolering
De baten uit de tarieven rioolheffing worden op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan berekend en vastgesteld voor een langere periode. Op deze manier wordt gespaard voor grootschalige vervangingen in de toekomst en zo blijft het tarief voor de burger relatief constant. Het verschil tussen de primitief geraamde lasten voor de verschillende onderdelen die doorberekend kunnen worden aan de inwoners van Gorinchem en de rioolbaten wordt verrekend met de voorziening Riolering (begroot € 650.000). Omdat de werkelijke lasten lager zijn geweest kan een extra bedrag van € 75.000 worden toegevoegd aan de voorziening Riolering. Omdat het voordeel van de lasten op andere taakvelden plaatsvindt, zorgt deze toevoeging op taakveld Riolering eenmalig voor een hogere last van € 75.000.

TV73 Afval
De kosten voor maaiwerk en afvoeren van het maaisel door een externe partij zijn € 50.000 lager dan geraamd. Bij de tussenrapportage 2021 en de Perspectiefnota 2022 wordt bezien of dit budget structureel (eventueel gedeeltelijk) kan worden verlaagd.

De kosten voor diverse dienstverleningsovereenkomsten met Waardlanden, waaronder die voor het direct ruimen van zwerfvuil rondom ondergrondse containers, het legen van prullenbakken en het wassen van groene bakken, zijn ca. € 130.000 hoger dan de bijgestelde raming. Dit wordt deels veroorzaakt door het te prematuur aframen van het budget voor het wassen van de GFT-containers van € 41.000 bij de tussenrapportage 2020, terwijl hier het eerste half jaar 2020 nog wel kosten (€ 31.000) voor zijn gemaakt. In 2020 zijn gesprekken gevoerd met de directie van Waardlanden over de inhoud en kosten van de verschillende DVO's, zoals straatvegen, onkruidbestrijding op verhardingen, gladheidsbestrijding, graffitiverwijdering, etc. Deze gesprekken zijn constructief, maar hebben nog niet geleid tot overeenstemming. In de tussenrapportage 2020 is het risico opgenomen dat Waardlanden heeft aangegeven de diensten niet langer voor de huidige tarieven te kunnen leveren en dat de kosten voor Gorinchem kunnen stijgen. In de tussenrapportage 2020 is hiervoor een bedrag van maximaal € 100.000 geprognosticeerd.

De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn in 2020 € 55.000 lager dan geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het totale heffingsareaal circa 125 tariefeenheden lager is uitgevallen dan was voorzien. Daarnaast is het aandeel van het aantal eenpersoonshuishoudens in het totale aantal heffingseenheden met circa 300 toegenomen doordat er meer woningen door 1 persoon worden bewoond. Hier tegenover staat een gelijke afname van het aantal meerpersoonshuishoudens. Per saldo leidt dit tot lagere inkomsten omdat het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 56,- lager is dan dat voor een meerpersoonshuishouden.

TV74 Milieubeheer
Van de mogelijkheid om een duurzaamheidslening via de gemeente af te sluiten is in 2020 nog geen gebruik gemaakt, mogelijk door de aanvullende kosten voor rekening van de aanvrager. Voor 2020 zorgt dit incidenteel voor lagere lasten van € 33.000. Wij hebben besloten om de afsluitkosten van € 1.500 (bij SVn, die de uitvoering voor haar rekening neemt) voor het afsluiten van een zakelijke stimuleringslening, voor rekening van de gemeente te nemen in plaats van de aanvrager. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd per raadsinformatiebrief.

In 2019/2020 zijn wij samen met de gemeente Molenlanden en partners zoals provincie Zuid-Holland, Stedin en Waterschap Rivierenland (de zogenaamde RES-regio Alblasserwaard) gestart om te komen tot een regionale energiestrategie, o.a. door een overkoepelend communicatie- en participatietraject. Van de voor het Klimaatakkoord ontvangen rijksmiddelen voor de Regionale Energiestrategie (2019: € 542.000) is inmiddels € 76.000 besteed aan de ondersteuning van het RES-proces. In 2021 wordt er verder gewerkt aan dit proces om te komen tot een RES 1.0. De raad wordt via een voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 voorgesteld om het restant van € 466.000 beschikbaar te stellen in 2021.

Voor de implementatie en uitvoering van de Transitievisie Warmte is een bedrag van € 237.000 ontvangen van het Rijk. Hiervan is voor de voorbereiding, onderzoek en inhuur € 63.000 besteed in 2020. De raad wordt voorgesteld om het restant van € 174.000 via een voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021.

Voor de uitvoering van projecten m.b.t. de energietransitie in 2020 werd een onttrekking aan de reserve duurzaamheid geraamd van € 310.000, zoals duurzaamheidspakketten voor de minima, subsidies voor groene daken, het onderzoek voor het warmtenet in de Gildenwijk en de communicatie rondom deze projecten. In 2020 is hiervan € 133.000 besteed. Het restant van de middelen blijft beschikbaar in de reserve.

Van de middelen voor de maatregelen in het kader van Regeling reductie energiegebruik ad € 240.000 is in 2020 € 70.000 besteed. Het restant van € 170.000 wordt toegevoegd aan de balans (vooruit ontvangen middelen) en kan in 2021 worden besteed. Aan de batenzijde zorgt dit in 2020 voor een overeenkomstig verschil tussen de raming van € 240.000 en de realisatie van € 70.000.

Reserves
Door de lagere uitgaven voor duurzaamheidsprojecten (€ 177.000) en het Milieubeleidsplan (€ 5.000) wordt € 182.000 minder onttrokken aan de reserve Duurzaamheid.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Beschoeiingen 2019

519

47

482

528

9

N

ja

Beschoeiingen 2020

588

0

355

355

233

V

nee

Duurzaamheid 2018 15 jr

194

56

156

212

18

N

ja

Geluidsscherm Banneweg

115

72

1

72

43

V

ja

GRP 2018

860

713

10

723

137

V

nee

GRP 2019

1.760

326

367

693

1.067

V

nee

GRP 2020

760

0

411

411

349

V

nee

Waterberging diverse locaties

177

54

76

130

47

V

nee

Totaal Lasten

4.973

1.268

1.858

3.124

1.849

V

Baten

Geluidsscherm Banneweg

75

44

0

44

31

N

ja

GRP 2018

860

713

10

723

137

N

nee

GRP 2019

1760

326

367

693

1.067

N

nee

GRP 2020

760

0

410

410

350

N

nee

Waterberging diverse locaties

47

0

50

50

3

V

nee

Totaal Baten

3.502

1.083

837

1.920

1.582

N

Totaal investeringen

1.471

185

1.021

1.204

267

V

Beschoeiingen 2020

Het herstel en de vervanging van de beschoeiingen in Gorinchem worden op basis van een volgens een vervangingsplan uitgeveord. De voor 2019 geplande werkzaamheden voor 2019 zijn in 2020 afgerond. De voor 2020 geplande werkzaamheden zijn ook grotendeels uitgevoerd in 2020 en worden in 2021 afgerond.

GRP 2018, 2019 en 2020
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2018 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond. Er resteert € 137.000. De onttrekking aan de vervangingsvoorziening is daardoor ook € 137.000 lager.

In het budget GRP 2019 zit een bedrag van € 1 mln. voor de aanpak van wateroverlast in de binnenstad. In het GRP 2021-2025 wordt hiervan € 9 ton ingezet voor voor klimaatadaptie en maatwerkvoorzieningen. Bij de tussenrapportage 2021 zal dit in de budgetten worden verwerkt. Het restantbudget van het GRP 2019 wordt in 2021 gebruikt voor de afrondende werkzaamheden Bagijnenwal.

Het restant van het budget GRP 2020 ad € 350.000 wordt in 2021 ingezet voor een grootschalig project in de Gildenwijk, i.c. de omgeving Tets van Goudriaanstraat, Gerard van Lomstraat, Intervamflats.

De werkzaamheden in het kader van het GRP worden gedekt door een onttrekking aan de vervangingsvoorziening Riolering.

In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

van Andel-Spruijtcentrum

46