Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Regionale energiestrategie (RES)

Samen met de gemeente Molenlanden en partners zoals provincie Zuid- Holland en Waterschap Rivierenland vormen wij de RES regio Alblasserwaard. In 2020 hebben wij in deze regio een concept-RES opgesteld die in juni 2020 door beide gemeenteraden is goedgekeurd. In november 2020 is het participatieplan voor de RES 1.0 opgesteld. In de periode september 2020 tot mei 2021 werken wij aan de RES 2021.

Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat

Het lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat is voortgekomen uit het GO2032- proces. Met dit centrum willen we inwoners voorlichten om de transitie naar een duurzame stad te versnellen. Via het Regionaal Energieloket helpen we inwoners om huis, bedrijf of buurt te verduurzamen. Hier bieden we informatie over lopende subsidies en regelingen. In 2020 hebben we verschillende acties georganiseerd, waaronder een gratis huisscan, een gratis adviesgesprek met een wooncoach en het aanbieden van een cadeaubon ter waarde van € 45 voor energiebesparende maatregelen. Met het educatief natuurcentrum (ENC) en de rol die zij zouden kunnen spelen in de functie van een lokaal kenniscentrum werkten we in 2020 aan een herijking van het strategisch beleid.

Subsidies Rijk en provincie

RRE-regeling: In het kader van stimulering van energiebesparing bij particuliere woningen, de zogenaamde RRE-regeling, hebben wij in december 2019 een subsidie van € 240.276 gekregen. In 2020 hebben we met deze subsidie energiebesparende activiteiten voor de particulieren ontplooid.

RREW-regeling: Voor stimulering van energiebesparing heeft het Rijk een opvolger van de RRE-regeling ontworpen, de RREW-regeling (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Deze regeling kan breder ingezet worden voor de huurders, huiseigenaren, VvE’s, minima en gemeentebrede activiteiten. De subsidie-aanvraag is op 16 november 2020 ingediend. Het aangevraagde budget bedraagt: € 378.000.

Europese Elena-subsidie: De provincie Zuid-Holland heeft namens de gemeente Gorinchem en acht andere gemeenten een aanvraag bij de Europese Unie (EU) ingediend voor financiële ondersteuning vanuit het zogenaamde Elena-programma. Deze aanvraag is toegekend. De financiële ondersteuning vanuit Elena is bedoeld voor voorbereidingskosten om te komen tot de realisatie van een warmtenet. De subsidie krijgt de gemeente niet rechtstreeks uitgekeerd; deze wordt bij de provincie beheerd. Wij kunnen aanspraak maken op maximaal € 300.000 door via de provincie werk uit te besteden.

PAW-subsidie: In 2020 hebben we een proeftuin subsidie aardgasvrije wijken aangevraagd. Met de aanvraag was het de doelstelling om particulieren en Poort6 binnen een proeftuingebied te ondersteunen bij de aansluiting op een te realiseren warmtenet. De aangevraagde subsidie ad. € 4,6 mln. is door het ministerie van BZK helaas afgewezen. De RvC van Poort6 heeft besloten toch door te gaan met de eerste fase om 961 woningen aan willen te sluiten. Samen met de partners zal de gemeente zich inspannen om een 3e ronde PAW (medio 2021) en andere subsidies binnen te halen.

Transitievisie warmte (TVW): In 2020 hebben we een subsidie-aanvraag ingediend om extra expertise in te huren via de EAW (Extern Advies Warmtetransitie) regeling. Deze is toegewezen voor een bedrag van € 20.660.

Aanwijzen energiecoaches

Samen met Het Nieuwe Wonen zorgen wij voor het geven van duurzaamheidsadviezen aan individuele wooneigenaren en in groepsverband (Energy parties). Hiervoor zijn zowel vrijwilligers als wooncoaches aangesteld. Deze hebben een korte opleiding gehad om duurzaamheidsadviezen te geven en zo eigenaren op weg te helpen bij het vinden van de meest geschikte oplossingen voor de betreffende woning. Hiernaast werken wij ook samen met Poort6 in een traject waarbij wooncoaches advies geven over energiebesparing in huurwoningen. Hier ligt het accent meer op het bewust maken van verkwistend gedrag, aangezien de huurder zelf weinig aan de woning kan aanpassen.

Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen

Het bureau “wij zijn Z” heeft een schouw gemaakt van de openbare ruimte in de binnenstad en daarbij specifiek gekeken naar toe- en uitgankelijkheid. Deze schouw heeft een goed beeld van de bestaande knelpunten en een uitgebreide set aandachtspunten opgeleverd. Met het uitvoeren van de aanbevelingen uit deze rapportage kunnen we zorgen dat de binnenstad een basisniveau van toegankelijkheid krijgt.

Er is afgesproken dat -daar waar we aan de slag gaan met de openbare ruimte- we de aanbevelingen uit de schouw gebruiken bij de herinrichting, zoals bijvoorbeeld bij de herinrichting van de sociaal veilige route Buiten de Waterpoort.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Verkoop aandelen Eneco

Na een proces van circa twee jaar is de verkoop van de Eneco-aandelen in maart 2020 financieel afgewikkeld. De aandeelhouders hebben hun aandeel in de koopsom ontvangen, voor de Gemeente Gorinchem een bedrag van zo'n € 27,6 mln.

Revolverend investeringsfonds

Naast de in 2020 ingestelde regeling voor duurzaamheidsleningen hebben we in de perspectiefnota 2021 vanuit de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen een duurzaamheidsreserve van € 5 mln. gevormd. Met deze duurzaamheidsreserve willen wij projecten starten die bijdragen aan duurzaamheid én zich deels terugverdienen. Het eerste project hierbij is het Warmtenet Gildenwijk. Nadere uitwerking van een revolverend investeringsfonds wordt in 2021 betrokken bij de uitvoeringsagenda van de Regionale Energie Strategie 1.0.

Biodiversiteit

Bij het onderhoud van de openbare ruimte is biodiversiteit het uitgangspunt. Dit wordt gekenmerkt door het ecologisch groenbeheer en maaibestek. De in 2018 gerealiseerde database om biodiversiteit in Gorinchem te monitoren, wordt continu bijgewerkt met data van vrijwillige experts in de stad. De in 2019 opgeleverde haalbaarheidsstudie ecologische verbindingszones is in 2020 uitgewerkt in een ideeënboek natuur inclusief ontwerp. Hierin geven wij praktische handvaten om biodiversiteit in de openbare ruimte te verankeren. Andere activiteiten die wij in 2020 hebben uitgevoerd zijn: digitale campagne Gorinchem duurzaam waarin gedurende één week aandacht is gegeven aan biodiversiteit in de stad, de subsidie groene daken en toekenning van 29 aanvragen met een totaal bedrag van €18.675 verkenning met Poort6 om een steenbreek-verplichting op te nemen in het huurcontract van Zomerenlaan, voorbereiding van de aanleg van een tiny forest bij de ‘Samen Onderweg-school', realisatie van een biodiverse stadhuistuin, lanceren van trots op groen Gorinchem filmpjes, samenwerking met Prachtlint op o.a. het groenste fietspad, continuering samenwerking met de stadsvogeladviseur middels een vrijwilligersovereenkomst voor o.a. de monitoring van flora en fauna in de stad en het geven van advies voor natuurbehoudende en -versterkende maatregelen.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Riolering

Voor het in stand houden van een duurzaam en doelmatig rioolstelsel hanteren we het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit plan is in 2020 geactualiseerd en opgesteld voor de periode 2021-2025. In het najaar 2020 is dit nieuwe beleidskader ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Bijzonder aan het GRP is dat we een post hebben opgenomen van € 200.000 voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen.

Milieubeleid

De wettelijke taken op het gebied van milieu hebben wij via een overeenkomst belegd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De taken die zij voor ons uitvoeren zijn met name gericht op bedrijven en omvatten advieswerk bij bijvoorbeeld ruimtelijke-ordening-vraagstukken en evenementen.