Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.984

3.965

3.454

3.289

165 V

TV62 Wijkteams

2.920

2.463

3.047

3.338

291 N

TV63 Inkomensregelingen

18.030

17.685

23.236

23.239

3 N

TV64 Begeleide participatie

9.688

7.392

9.116

9.116

0 N

TV65 Arbeidsparticipatie

152

2.347

2.662

2.659

2 V

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.064

1.429

1.411

1.527

116 N

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

5.426

5.161

6.556

6.567

11 N

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

8.415

8.570

8.651

8.786

134 N

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

789

881

1.028

510

519 V

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

459

452

452

452

0 N

TV71 Volksgezondheid

1.607

1.748

1.807

1.700

107 V

Lasten Sociaal domein

52.536

52.093

61.420

61.181

239 V

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

371

511

473

353

120 N

TV62 Wijkteams

41

0

0

52

52 V

TV63 Inkomensregelingen

12.361

12.197

18.723

18.631

92 N

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0 V

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

283

200

152

225

73 V

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

1.075

822

1.020

1.253

233 V

TV71 Volksgezondheid

62

0

98

104

6 V

Baten Sociaal domein

14.194

13.731

20.466

20.618

152 V

Totaal saldo van baten en lasten

-38.342

-38.362

-40.954

-40.563

391 V

Stortingen reserves

593

0

98

98

0 V

Onttrekkingen reserves

1.637

587

1.606

1.215

391 N

Resultaat

-37.298

-37.775

-39.446

-39.446

0 V

In algemene zin wordt opgemerkt dat in het beleid Sociaal domein met de raad is afgesproken dat de middelen voor de zorg (i.c. het programma Sociaal domein) beschikbaar blijven voor de zorg en dat het saldo op dit programma wordt verrekend met de reserve Sociaal domein. Voor activiteiten en bijdragen die niet in 2020 hebben kunnen plaatsvinden en doorschuiven naar 2021 (en waar in 2021 geen budget voor beschikbaar is) wordt de raad bij de tussenrapportage 2021 een voorstel voorgelegd om deze middelen vanuit de reserve Sociaal domein beschikbaar te stellen. Deze worden in onderstaande toelichtingen met een asterix* aangegeven.

TV61 Samenkracht en burgerparticipatieHet gebruik van het collectief vraagafhankelijk vervoer (MolenHopper) is onder invloed van corona fors achtergebleven. Dit was eerder reden om bij de Turap € 200.000 af te ramen. Daarna heeft de uitvoerder van de MolenHopper (taxibedrijf Juijn) gemeenten gevraagd compensatie te bieden voor het omzetverlies over heel 2020. Dit is in lijn met landelijke afspraken. Door deze compensatie wordt het budget ten opzichte van de bijgestelde raming incidenteel overschreden met € 166.000. Corona heeft ook effect gehad op de inkomsten uit ritbijdragen. Deze inkomsten waren bijna € 30.000 lager.

Er is weinig gebeurd in het buurthuis Elzenhof door corona. Hierdoor waren oook de exploitatielasten lager, wat een een incidenteel voordeel oplevert van € 34.000. Doordat het buurthuis weinig of niet is verhuurd voor activiteiten levert dit een incidenteel nadeel op van € 77.000.

Door corona zijn er minder sociaal culturele activiteiten en sociale buurtactiviteiten georganiseerd en is er nauwelijks een beroep gedaan op het budget voor ondersteuning waardoor er een incidenteel voordeel ontstaat van € 37.000.

In 2020 hebben er minder activiteiten plaatsgevonden rondom de preventieve verslavingszorg, met name rondom het alcohol preventie- en handhavingsplan. Dit heeft mede te maken met de sluiting van de horeca en het uitblijven van zomerfeesten en andere evenementen. Dit levert een voordeel op van bijna € 14.000*.

Omdat evenementen, straat- en buurtactiviteiten in de wijk en fysieke ontmoetingen met bewoners door de coronamaatregelen niet mogelijk waren hebben wij in 2020 € 55.000 minder uitgegeven.

In verband met de nieuwe Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in werking zou treden heeft de gemeente in 2020 een incidentele bijdrage in de uitvoeringskosten van € 73.000 ontvangen. De wet is uitgesteld en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking*.

Door corona is een aantal activiteiten voor de ondersteuning van mantelzorgers aangepast. Dit heeft tot een eenmalige kostenbesparing geleid van € 22.000.

Omdat de ontwikkeling van een communicatiecampagne voor meer vrijwilligers en de doorontwikkeling van de dementievriendelijke gemeenschap meer voorbereidingstijd hebben gevergd, waardoor activiteiten op het terrein van vrijwilligersondersteuning zijn vertraagd, resteert er incidenteel € 47.000 op het budget van de vrijwilligersondersteuning.

TV62 Wijkteams
De taakstelling voor de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om (in het kader van de maatregelen “Grip op Jeugdhulp”) meerjarig tot een kostenbesparing op jeugdhulp te komen, wordt nog niet in 2020 gerealiseerd. Deze kostenbesparing is met grote onzekerheden omgeven vanwege de coronacrisis. Er wordt vol ingezet op 2021. De besparing waarmee vanaf 2020 rekening is gehouden, voor Gorinchem € 400.000, wordt daardoor niet gehaald. De uiteindelijk te realiseren besparing is sterk afhankelijk van hoe elke maatregel van ‘Grip op Jeugdhulp’ wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Het aanjaagteam Jeugd ZHZ en het MT Jeugd ZHZ sturen op het behalen van de resultaten van de maatregelen, waaronder de kostenbesparingen. Het tekort op de kosten van de regionale zorgmarkt is opgenomen onder TV672.

Mede door corona is een aantal projecten vanuit het Integraal Sociaal Beleid later gestart dan gepland. Ook heeft de digitale informatievoorziening richting inwoners en partners tot kostenbesparing geleid. Hierdoor hebben we in 2020 € 200.000 minder uitgegeven op het totaalbudget van het Integraal Sociaal Beleid. Omdat we in 2020 wel al de voorbereidingen hebben getroffen, verwachten wij de voor 2020 beoogde projecten in 2021 uit te voeren.

Het budget onvoorzien onderdeel jeugdzorg is beschikbaar voor preventieve interventies in Gorinchem. De overschrijding van € 49.000 is het gevolg van de uitbreiding van de jeugdprofessionals van de stichting Jeugdteams in het onderwijs. Daarmee zijn zij op alle scholen voor primair-, voortgezet-en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief (time-out) onderwijsvoorzieningen te vinden. De lokale opdracht aan de stichting Jeugdteams voor deze inzet is structureel en maakt onderdeel uit van de integrale opdracht van het sociaal team Gorinchem.

De overschrijding van € 44.000 op Wmo algemeen heeft grotendeels betrekking op de kosten van inhuur van contractmanagement. De kosten voor verleende dienstverlening aan Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden worden gedeeld met de buurgemeenten, waardoor de uitgaven en inkomsten grotendeels tegen elkaar wegvallen. Vanaf 2021 vervalt externe inhuur van contractmanagement door de aanstelling van een gemeentelijk contractmanager (voor Gorinchem en Molenlanden).

TV63 Inkomensregelingen
In 2020 is meer gebruik gemaakt van de minimaregelingen en bijzondere bijstand. Het beschikbare budget is met € 118.000 overschreden. Dit komt door corona, plaatsingen statushouders en vermindering van de debiteuren opbrengsten. Avres, die de regeling voor ons uitvoert, heeft aangegeven de kosten voor de jaren 2021 en 2022* naar verwachting ook hoger uit zullen vallen.

Voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is € 100.000 minder van het Rijk ontvangen. De middelen die voor Tozo worden ontvangen van het Rijk worden doorbetaald aan Avres, die deze regeling voor de gemeente Gorinchem uitvoert. Wij hebben ook € 100.000 minder aan Avres betaald.

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Bij de Wmo Hulpmiddelen (met name de scootmobielen en rolstoelen) is er een tekort van € 134.000. Zo neemt het aantal geïndiceerde scootmobielen en driewielfietsen toe, de meerkosten ten opzichte van de raming op jaarbasis bedragen ca. € 40.000. De raming is te laag en moet structureel meer in overeenstemming met de aanbesteding gebracht worden.

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
Vanwege de invoering van het abonnementstarief en onzekerheid over het financieel effect is de opbrengst uit eigen bijdragen Wmo conservatief geraamd. Ondanks de opstartproblemen bij het CAK met de inning en tijdelijke stopzetting van de inning vanwege corona was de opbrengst toch € 71.000 hoger dan geraamd. De hogere opbrengst hangt samen met de groei van het aantal Wmo clienten (m.n. huishoudelijke ondersteuning). Voor de maanden april en mei, waarin de eigen bijdrage niet is geïnd, is de gemeente gecompenseerd door het Rijk. De stijging van de baten is structureel.

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
De oorspronkelijke begroting SOJ 2020, die uitging van het volledig halen van de kostenreductie (over meerdere jaren) en zonder verdere groei, is in 2020 tweemaal herzien (1e wijziging van de begroting 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en een 2e bestuursrapportage 2020). Het tekort is € 136.000. Zie ook TV62 voor de taakstelling € 400.000.

TV681 Geëscaleerde Zorg 18+
Door corona zijn er geen nieuwe innovaties ontwikkeld voor o.a. de Proeftuin Maatwonen en zijn de bedragen die voor geëscaleerdezorg 18+ zijn ontvangen via de septembercirculaire nog niet uitgegeven in 2020. De projecten waarvoor incidenteel middelen zijn ontvangen, maar nog niet zijn uitgevoerd in 2020, schuiven door naar 2021*. Op het gehele taakveld is € 519.000 minder uitgegeven dan geraamd.

Door de hogere Rijksbijdrage voor Beschermd Wonen is in 2020 eenmalig € 233.000 meer ontvangen.

TV71 Volksgezondheid
Vanuit het Rijk zijn in het kader van GIDS (Gezond in de Stad) en project Voorzorg incidentele gelden beschikbaar gesteld. In 2020 hebben er (i.v.m. corona) minder activiteiten plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel voordeel van totaal € 112.000. De projecten die in 2020 zijn uitgesteld of gestart lopen in ieder geval door in 2021*.

Reserve Sociaal Domein
In 2020 hebben we een tekort op de uitvoering van het Sociaal Domein. Tekorten worden gecompenseerd door de inzet van de reserve Sociaal Domein. Voor 2020 hadden we rekening gehouden met een inzet van de reserve voor € 1,5 mln., maar door het feitelijk kostenverloop is het afgelopen jaar € 1,1 mln. aan de reserve onttrokken.

Het Rijk heeft in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 (bestemming resultaat) beschikbaar worden gesteld in 2021 (zie ook de toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07).

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Antes Zorg B.V.

32

Bliek in actie

16

Da Vinci College

16

Elk Welzijn

16

Gorinchemse Zeeverkenners

10

Hospice-vtz Gorinchem & omstreken

11

Humanitas

175

Leger des Heils

45

Ouderenbeleid

33

Poort 6 Rozenobel

23

Slachtofferhulp Nederland

11

St. Behoud de Bogerd

20

St. de Inspiratiecompagnie

21

St. Jeugd-en Jongerenwerk Midden Holland

247

St. Samen Eén

15

St. Vivenz Maatschappelijke Dienstverl.

22

St. Voedselbank

15

Stichting de Sociale Basis

1.178

Stichting Fluxus

15

Stichting Jeugdhaven Gorcum

30

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

287

Stichting Klussendienst Ouderen

95

Stichting MEE Plus

60

Stichting Podium Gorcum

73

Stichting RADAR

14

Stichting Scouting A.P.V.

10

Vluchtelingenwerk

109

YfC-Gorinchem

15

Yulius

107

Zorgbelang Inclusief

10