Wat hebben we bereikt met het programma Sociaal Domein?

Doel

Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Uitvoeringsdocument transities sociaal domein

2014

Jeugdhulp

2014

Beleidsvoornemens Participatiewet

2014

Beleidskader Beschermd wonen en opvang 2015-2018

2014

Lokaal maatwerk Jeugdhulp

2016

Transformatie van Sociaal cultureel werk naar Meedoen

2016

Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022

2018

Integraal Sociaal Beleid Gorinchem 2019-2024

2019

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Banen

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

PI

Jongeren met een delict voor de rechter

B

% van de jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% van de kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0-17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15-67 jaar dat een baan heeft

PI

Werkloze jongeren

B

% werkloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Personen met een lopend re-integratietraject

B

Aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar

PI

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig