Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV51 Sportbeleid en activering

1.054

1.115

1.204

1.117

87 V

TV52 Sportaccommodaties

3.515

3.374

3.485

3.193

292 V

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.502

1.708

2.051

1.591

460 V

TV54 Musea

1.166

1.251

1.267

1.277

10 N

TV55 Cultureel erfgoed

971

900

1.092

830

262 V

TV56 Media

801

771

771

750

21 V

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.692

3.085

3.150

3.073

77 V

Lasten Sport, cultuur en recreatie

11.701

12.203

13.019

11.830

1.189 V

TV51 Sportbeleid en activering

34

47

210

75

134 N

TV52 Sportaccommodaties

1.677

1.387

1.379

1.110

269 N

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

180

79

64

110

46 V

TV54 Musea

185

109

84

156

72 V

TV55 Cultureel erfgoed

167

187

220

199

21 N

TV56 Media

112

118

118

104

14 N

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

172

212

237

57

180 N

Baten Sport, cultuur en recreatie

2.528

2.140

2.312

1.812

500 N

Totaal saldo van baten en lasten

-9.173

-10.063

-10.708

-10.018

690 V

Stortingen reserves

0

0

180

180

0 V

Onttrekkingen reserves

155

75

255

255

0 V

Resultaat

-9.018

-9.989

-10.633

-9.944

690 V

TV51 Sportbeleid en activering
Als gevolg van corona hebben in 2020 niet alle activiteiten in het kader van de Kracht van Sport fysiek plaatsgevonden. Wel is getracht om de gebruikers zoveel mogelijk op alternatieve wijzen betrokken en in beweging te houden. Van het incidentele activiteitenbudget van € 80.000 resteert een bedrag van € 48.000.

Daarnaast heeft de gemeente Gorinchem in het kader van de Regeling Sportakkoord 2020-2022 een extra subsidie aangevraagd voor de uitvoering van lokale en regionale sportakkoorden. In het najaar van 2020 is hiervoor € 20.000 ontvangen. Deze middelen zijn door het late tijdstip van toekenning en door corona nog niet besteed. De raad wordt voorgesteld om deze middelen van tezamen € 68.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat beschikbaar te stellen in 2021.

Mede door corona is in 2020 geen Sportgala georganiseerd en is beperkt gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden voor 55+ en gehandicaptensporten, per saldo incidenteel lagere lasten van ca. € 17.000.

De totaal terug te ontvangen btw in het kader van de specifieke uitkering Sport is volledig geraamd op het taakveld Sportbeleid en activering. Het betreft een bedrag van € 162.000. Na de definitieve afrekening 2020 door het Rijk is € 190.000 ontvangen, waarvan € 34.000 is gelabeld aan TV51 Sportbeleid en activering (Combinatiefuncties), € 112.000 aan de sportaccommodaties (TV52) en € 38.000 aan de gemeentelijke gymzalen (TV43). Door deze labeling naar diverse andere taakvelden ontstaat een verschil tussen budget en realisatie op de desbetreffende taakvelden. Per saldo valt de afrekening € 28.000 voordelig uit.

TV52 Sportaccommodaties
Jaarlijks ontvangt de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) een bijdrage in de exploitatiekosten. Deze bijdrage bestaat uit twee gedeelten; bijdrage voor de huur (100%) en een bijdrage in de exploitatie van de accommodaties. Door het kwijtschelden van vier maanden huur voor de sporthallen en het Caribabad in het kader van coronacompensatie ontvangt de gemeente € 409.000 minder aan huurbaten, maar is ook de gemeentelijke bijdrage aan de SGS met € 409.000 verlaagd.

In het kader van de specifieke uitkering Sport heeft de gemeente Gorinchem overall € 190.000 aan betaalde btw over sportuitgaven terugontvangen van het Rijk. Hiervan heeft € 112.000 betrekking op de gemeentelijke binnen en buitensportaccommodaties, die niet waren geraamd. Hiervan wordt € 90.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen voor de buitensportaccommodaties, de sporthallen en het Caribabad. De overige € 22.000 valt vrij in de jaarrekening.

TV53 Cultuurpres. -productie en participatie
Voor de ondersteuning van de lokale cultuursector in coronatijd is vanuit de steunmaatregelen van het Rijk een bijdrage van totaal € 275.000 ontvangen. Daarnaast is van de provincie een subsidie van € 50.000 ontvangen voor compensatie van coronagerelateerde inkomstenderving in de cultuursector. Na uitbetaling van de 1e en 2e tranche van de coronacompensatie resteert een bedrag van € 206.000. De raad wordt voorgesteld om € 206.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021 voor de borging van de lokale culturele infrastructuur na corona (mede voor de uitvoering van het aangenomen initiatiefvoorstel van het CDA 'Klaar voor de start na corona).

Door de coronacrisis hebben veel activiteiten op het gebied van cultuureducatie en -participatie, deze zomer niet plaatsgevonden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld evenementen als het Jazzfestival, het Hippiefestival en het Fortes-festival, maar ook veel op- en naschoolse cultuureducatieve activiteiten. Dit heeft geleid tot een budgetoverschot van € 200.000 op de activiteiten- en subsidiebudgetten Cultuur in 2020.

Als uitwerking van de Cultuurvisie 2019-2023 zijn we in 2020 begonnen met de herinrichting van de historische collectie bij het Gorcums Museum en het onderbrengen van de museale collectie in de depots van het Regionaal Archief Gorinchem (RAG). Omdat de herinrichting vertraging heeft opgelopen stellen wij voor om het restantbudget van € 67.000 beschikbaar te stellen voor 2021.

Voor de projectleiding voor de renovatie en ontwikkeling van De Nieuwe Doelen was via de Cultuurvisie in 2020 € 160.000 beschikbaar. In de eerste fase van dit project (2020) is € 32.000 besteed aan de inhuur van een externe expertise. Dit project is meerjarig en daarom wordt voorgesteld om het restant van € 128.000 via de bestemming van het resultaat beschikbaar te stellen voor 2021.

TV54 Musea
Ondanks corona is er in 2020 toch een aantal exposities en tentoonstellingen georganiseerd, waaronder On the Move, Een monument voor de BKR en Het geheim van de meester. De kosten hiervoor zijn niet geraamd en bedroegen per saldo ca. € 54.000. Deze meerkosten kunnen worden gedekt uit de middelen die via de tussenrapportage 2020 beschikbaar zijn gesteld voor de gevolgen van het verplicht sluiten van het museum in coronatijd (€ 25.000) en middelen voor de coronacompensatie vanuit de Provincie voor het Gorcums museum van € 23.000. In de periodes dat het museum wel open kon zijn is per saldo € 33.000 meer ontvangen aan opbrengsten uit de entreegelden, verkopen van goederen uit de museumshop en de museumjaarkaarten.

In 2020 hebben zich relatief weinig projecten en aanvragen om een omgevingsvergunning waarbij archeologie een rol speelt, voorgedaan. Hierdoor is er ook maar sporadisch een beroep gedaan op de adviezen van onze archeoloog. Per saldo zorgt dit incidenteel voor lagere lasten van € 28.000.

TV55 Cultureel erfgoed
Op 31 december 2016 heeft de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) de vier Gorinchemse molens overgenomen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en restauratie en zijn tot en met 2022 middelen in de begroting opgenomen. In het restauratieplan zijn wijzigingen opgetreden, waardoor de voorgenomen bijdrage in 2020 lager is en het restant doorschuift naar latere jaren. Daarom wordt voorgesteld om het restant ad € 54.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen voor 2021.

In 2020 hebben wij besloten om de duiker aan de Melkheul te restaureren, kosten € 100.000. De Provincie Zuid Holland heeft een subsidie vanuit de subsidieregeling Erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland' van € 50.000 toegezegd. De restauratie is door corona en het vertrek van de vakspecialist historische werken vertraagd. De raad wordt voorgesteld om € 50.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen voor de restauratie in 2021.

Voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld. Door corona heeft dit aanwijzingstraject ernstige vertraging opgelopen. Van de beschikbare € 102.000 is in 2020 € 36.000 besteed. Om dit traject in 2021 volledig af te ronden wordt de raad voorgesteld om het restant van € 66.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021.

Door de genoemde vertraging is ook de erfgoedcommissie nog niet in volle omvang aan de slag gegaan. Het budget voor deze werkzaamheden van € 40.000 is bij de tussenrapportage 2020 al met € 10.000 verlaagd. Het restant van € 30.000 valt in 2020 eenmalig vrij.

Als gevolg van de jaarlijkse analyse van de toereikendheid en noodzaak van de onderhoudsvoorzieningen is een bedrag van € 30.000 vrijgevallen.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Door corona is er in 2020 geen kermis en geen Open Havendag geweest. Hierdoor is de gemeente € 54.000 aan geraamde inkomsten misgelopen. Omdat er geen kosten zijn gemaakt voor het organiseren ervan, vallen de lasten € 10.000 lager uit.

Zowel de lasten als de baten voor het Winterfestijn waren geraamd in de begroting 2020. Omdat het evenement niet is doorgegaan, vallen zowel de lasten als de baten met € 100.000 lager uit.

In 2020 zijn diverse projecten voor het beheer van het openbaar groen niet uitgevoerd, vanwege corona. Hierdoor is € 42.000 minder uitgegeven.

Investeringen kleiner dan € 25.000 kunnen conform het gemeentelijk afschrijvingsbeleid niet geactiveerd worden. O.a. door gunstige aankoopvoorwaarden was de aanschafprijs voor de vervanging van een aantal voertuigen lager dan de hiervoor geraamde investeringsbudgetten. De betreffende voertuigen zijn hierdoor rechtstreeks op de exploitatie verantwoord. De gemeentelijke voertuigen zijn - vanwege corona - uitgerust met scheidingsschermen, deze kostten ca. € 9.000. Per saldo wordt het budget voor wagenparkbeheer met € 60.000 overschreden. De gevolgen voor de geraamde investeringsbudgetten worden bij de tussenrapportage 2021 verwerkt.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras

335

285

0

285

50

V

nee

Buitenruimte gemeentehuis

30

0

47

47

17

N

ja

Cultuurhuis

7000

0

13

13

6.987

V

nee

Ford connect G-beweegt 2017 1 en 2

93

0

56

56

37

V

ja

Huis van inspiratie, Grote Markt

150

62

126

188

38

N

ja

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

70

0

0

0

70

V

nee

Inventaris (plus verlichting) museum

45

0

0

0

45

V

nee

Inventaris RAG

49

0

51

51

2

N

ja

Overname hybride voetbalveld GJS

138

0

138

138

0

ja

Ravelijn oostgracht

50

0

0

0

50

V

nee

Speelruimteplan 2020

203

0

95

95

108

V

nee

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

854

724

0

724

130

V

nee

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld

531

431

0

431

100

V

nee

Vestingplan, vervangen meubilair

55

19

8

27

28

V

nee

Vestingsplan 2020 Bastion VIII

50

0

0

0

50

V

nee

Vissteiger Dr. Schoyerstraat 2018

78

0

29

29

49

V

ja

Voorbereiding kades Stationsweg

50

0

18

18

32

V

nee

Totaal Lasten

9.781

1.521

581

2.102

7.679

V

Baten

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

7

7

0

7

0

nee

Totaal Baten

7

7

0

7

0

V

Totaal investeringen

9.774

1.514

581

2.095

7.679

V

Cultuurhuis 2019
Met het vaststellen van de cultuurvisie in 2019 heeft de gemeenteraad een inhoudelijk en financieel kader vastgesteld voor het cultuurbeleid. Een belangrijke vraag in de cultuurvisie is welke rol De Nieuwe Doelen in de stad kan hebben. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven te onderzoeken welke plannen en activiteiten mogelijk zijn en wie dit op zich kan nemen. De gemeente is op zoek naar een langdurige relatie om de plannen voor het nieuwe gebruik van De Nieuwe Doelen mogelijk te maken. De huidige staat van het theatergebouw vraagt om een renovatie voor het verbeteren van het gebouw zelf, de installaties en voorzieningen. Het investeringsbudget van € 7 mln. dient daarom voor 2021 beschikbaar te blijven.

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG
De herinrichting van de historische collectie van het Gorcums Museum heeft vertraging opgelopen. Het investeringsbudget voor de aanschaf van de noodzakelijke hard- en software en de audiovisuele middelen is daarom in 2021 nog steeds benodigd.

Ravelijn oostgracht

Het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van het ravelijn ten oosten van de vesting (Oostgracht) is een van de meekoppelkansen in het kader van de dijkversterking. De € 50.000 voor het ravelijn wordt hierin meegenomen.

Speelruimteplan 2020
De aanleg van een centrale speelplaats in de omgeving Tiende Penninglaan wordt samen met de realisatie van extra watercompensatie in dat gebied opgepakt. Via burgerparticipatie is er een gezamenlijk ontwerp uitgewerkt, de oplevering vindt naar verwachting eind mei 2021 plaats.

Veld 1 en 2 Rapid (watervelden) en het 3e veld Rapid (zandingestrooid kunstgras)
Aan de Belastingdienst is, in overleg met een extern fiscaal adviseur, een voorstel gedaan over de manier van BTW verwerking bij investeringen op het gebied van buitensportaccommodaties. De Belastingdienst heeft dit voorstel in beraad. In afwachting van de beslissing van de Belastingdienst op de door ons gedeclareerde BTW, blijven de resterende investeringsbudgetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor GJS en de watervelden en een zandingestrooid veld voor HC Rapid daarom nog gehandhaafd.

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld
Het 4e veld van GJS is vervangen door een kunstgrasveld en wordt volop bespeeld. De werkzaamheden voor de vervangende noodzakelijke watercompensatie op de locatie zijn nog niet uitgevoerd, in afwachting van de definitieve plannen van de voorgenomen dijkverzwaring. Deze heeft mogelijk gevolgen voor sportpark Dalem. Het resterende investeringsbudget kan daarom nog niet worden afgesloten.

Vestingplan 2020 Bastion VIII
Voor de voorbereiding, onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en opschonen binnenterrein Bastion VIII was in 2020 een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar (het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII). In afwachting van een cultuurhistorisch onderzoek en een waardestelling van de vesting is dit project in 2020 nog niet verder opgepakt en daarom schuift het investeringsbudget door naar 2021.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Amateurkunst

53

Coronacompensatie

127

Cultuureducatie

41

Jeugdsport subsidies

59

St. de Spreekkamer

15

St. IFFG

40

St. in Kunstzaken

35

St. Koningsdag Gorcum

23

St.Gorinchemse Sportaccommodaties

1.263

Stg. Centraal Theater 't Pand

53

Stichting Bibliotheek AanZet

640

Stichting Studio Peer

80

Stichting Theaterhuis Gorinchem

11