Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Capaciteit en tarieven binnensport

De tarievenverlaging voor de binnensportaccommodaties is begin 2020 doorgevoerd. Aanbieders zijn content met de verlaging en SGS heeft hier goed uitvoering aan gegeven.

Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties wordt goed uitgevoerd. De voorbereidingen van de sportzaal Dalemplein is afgerond en dit wordt een aanwinst voor Gorinchem Oost. Een plek om te trainen, wedstrijden te spelen en een plek om elkaar te ontmoeten. In samenwerking met GHV Achilles en basketbalvereniging Goba kunnen deze ambities in de toekomst worden gerealiseerd. De voorbereidingen en het definitieve ontwerp rondom de sporthal Fortes en OKK zijn afgerond.

Subsidiebeleid

In samenwerking met de aanbieders en partners in de stad is een nieuwe subsidieverordening vastgesteld door de raad. De nieuwe nadere regels zijn opgesteld met de stad en zijn weer actueel. Een overzichtelijk toetsingskader per nadere regel geeft structuur en duidelijkheid voor iedereen. De regeling geldt vanaf 01-01-2021.

De Nieuwe Doelen

In 2020 is een proces opgestart voor het aantrekken van een nieuwe exploitant voor De Nieuwe Doelen. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar het vinden van een passende procedure voor de uitvraag en het in beeld brengen van de minimale upgrade die nodig is om het pand bouwkundig en installatietechnisch aan de tegenwoordige eisen te voldoen. Ook is een planning opgesteld, die door de coronamaatregelen steeds aan de actuele situatie is aangepast.

In een drietal sessies is de raad in de vorm van een klankbordgroep meegenomen in de resultaten van de werkzaamheden en is vooruitgeblikt op de volgende stap. Dit heeft ertoe geleid dat vooruitlopend op de uitvraag eind 2020 een concept raadsvoorstel is opgesteld. In het voorstel wordt ingegaan op het moment van de uitvraag, de minimumeisen die aan mogelijk geïnteresseerde partijen worden gesteld en de context waarin de uitvraag wordt geplaatst (culturele infrastructuur, bestemmingsplan, etc.).

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Gorcumse geschiedenis en erfgoed

Het Gorcums Museum kijkt terug op een enerverend jaar. Na uitbreiding van de personele capaciteit zijn grote stappen gezet in zowel het digitaliseren van de collectie, als in de verhuizing van de collectie naar het Regionaal Archief Gorinchem. Daarnaast is de begane grond verbouwd, zodat er nu naast de ontvangsthal ruimte wordt geboden aan de museumshop en de kunstuitleen.

Waar het museum de afgelopen jaren een stijgende lijn in de bezoekersaantallen kende, gooide corona in 2020 roet in het eten. De exposities ‘Het Geheim van de Meester’ en ‘Bedrieglijk Echt’ konden nog zonder beperkingen worden getoond aan het publiek. Door het sluiten van het museum als gevolg van corona was het rondom ‘On the Move’ en ‘Een Monument voor de BKR’ stil. Bovendien kwam het grootste deel van de educatieve projecten en publieksactiviteiten door corona stil te liggen. Ook de beoogde start van de herinrichting heeft hierdoor vertraging opgelopen.

In 2020 is gestart met een integraal en breed ingestoken onderzoek naar eventuele uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst en de positionering van het erfgoedbeleid binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad is begin juli 2020 geïnformeerd over de financiële gevolgen van een eventuele uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.

Het aanwijzingstraject voor de potentiële gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, die zijn voorzien van een positief advies van de erfgoedcommissie, is vanwege de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus uitgesteld. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen om alsnog uitvoering te geven aan het aanwijzingstraject (binnen de richtlijnen m.b.t. het coronavirus).

Bevordering deelname onderwijs, sport en cultuur

Er wordt in Gorinchem flink ingezet op de (beweeg)deelname van kwetsbare doelgroepen. Te denken valt aan senioren, gehandicapten, chronisch zieken, minima, etc. Mensen waarbij een gezonde leefstijl en bewegen niet altijd vanzelfsprekend is, krijgen hierdoor extra ondersteuning en aandacht. In 2020 is aandacht geweest voor het bewegingsonderwijs. Er zijn in samenwerking met acht schoollocaties stappen gezet in het stedelijk vakwerkplan. Daarnaast is de pilot MQ-scan opgestart, waarbij de motorische ontwikkeling van kinderen centraal staat. Met het nieuwe digitale sportplatform Sjors Sportief is ingezet op een overzichtelijk sportplatform wat de sportdeelname bevordert. Dit heeft geresulteerd in een zeer succesvolle Gorcum Sportmaand met ruim 800 aanmeldingen. Medio 2020 is gestart met het uitrollen van het lokale Sportakkoord ‘de Kracht van Sport-extra’. Er zijn diverse (online) meetings georganiseerd met Gorcumse spelbepalers. De samenwerking met cultuur is voortgezet. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijke activiteiten en projecten, zoals het Zomerprogramma en In de Ruimte.

Speelruimteplan

De speelplekken in de Haarwijk zijn gerealiseerd. Buurtbewoners en kinderen zijn zeer enthousiast over deze nieuwe speelplekken. Er is gestart met een nieuw traject in Wijdschild. De wensen en behoeften van de bewoners zijn in kaart gebracht. De eerste ontwerpen zijn gereed en worden digitaal en via de post aangeboden bij de bewoners in Wijdschild. Inclusiviteit, ontmoeten en verbinding met elkaar staan centraal in de ontwerpen.

Emancipatie en diversiteit

Ieder jaar in november is landelijk de Week van Respect. Om die reden is in 2018 voor het eerst een Maand van Respect georganiseerd. In 2020 is dit ook weer (kleinschalig) georganiseerd. Daarnaast is Gorinchem in 2020 Regenboogstad geworden. De focus voor de Global Goals is goal 5 (gendergelijkheid) en goal 10 (mensenrechten), met als speerpunt Stad van Tolerantie.

Onderwerp

Toelichting overig

Gorinchem Inspireert

Wij willen met en voor de stad een duurzaam netwerk optuigen dat het culturele en sociale domein samenbrengt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden, maar juist hierin op te trekken met bestaande spelers en initiatieven. Door de coronacrisis en de daaruit volgende maatregelen hebben wij in 2020 te maken gehad met een andere invulling dan in de cultuurvisie was voorzien. De wijze waarop Stichting Podium Pandemonium invulling geeft aan de tijdelijke openstelling van De Nieuwe Doelen is hiervan een mooi voorbeeld. Zij doen dit voor de programmering van theater 't Pand, theater Peeriscoop en het Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG) en de sociaal culturele partijen van de stad die door de corona maatregelen meer ruimte nodig hebben om te repeteren dan ze zelf hebben. We kunnen vaststellen dat door dit initiatief bestaande netwerken zijn verstevigd en nieuwe zijn ontstaan. Om laagdrempelig contact met het lokale culturele veld mogelijk te maken, is een groepsapp aangemaakt met circa 50 culturele partijen uit de gemeente. Vragen, antwoorden en tips over de coronamaatregelen worden in deze app gedeeld. Verder hebben wij geïnvesteerd in het aanhalen van de contacten met het culturele veld om een beeld te krijgen van wat er leeft en wat de geleden coronaschade is.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Lokaal sport- en beweegaanbod

Door corona is het jaar 2020 anders gelopen dan verwacht. Er zijn diverse evenementen en activiteiten geannuleerd. Waar mogelijk is een creatief alternatief opgezet. Denk hierbij aan sportpunten op maat voor de scholen en buiten in plaats van binnen. Daarnaast hebben we via de #Gorkumsesportchallenge in de zomer een digitaal alternatief opgezet in samenwerking met Gorkum TV en lokale sportaanbieders. SeniorenFit heeft een digitale variant opgezet, om in coronatijd de verbinding met en tussen de senioren te blijven houden.

Leefstijl

Vanuit een samenwerking tussen het onderwijs, vakdocenten, bewegingsonderwijs en Gorinchem Beweegt is op zes scholen gestart met het werken met een vakwerkplan bewegingsonderwijs. Vijftien scholen (groei van 4 ten opzichte van 2017) besteden aandacht aan gezonde voeding en (meer) bewegen. Zes scholen zijn nu in het bezit van een ‘Gezonde school’ vignet (twee scholen in 2017) en voor nog eens twee scholen is het vignet aangevraagd. SeniorenFit is gestart in de Gildenwijk en de Haarwijk/Stalkaarsen. Vanwege corona is er in 2020 geen nieuwe wijk (De Lingewijk) gestart. Wel zijn de SeniorFit beweeglessen online verder gegaan en er is zelfs een online koffiemoment voor senioren gekomen! Bovendien zijn er binnen SeniorenFit diverse culturele en ontmoetingsactiviteiten opgestart die nu ook zelfstandig draaien. De beweegcoach zorg heeft voor het derde jaar haar werkzaamheden voor ASVZ, Syndion, Philadelphia en De Hoop uitgevoerd. Ook is het Lokaal Sportakkoord ingediend en ondertekend. De eerste uitwerkingen zijn gemaakt op 4 deelprojecten: vrijwilligersbeleid, inclusief sporten, vitale werknemers en gezonde leefstijl. In het voorjaar is gestart met het programma GoFit-actief tegen corona. Werken aan je gezondheid en je immuunsysteem d.m.v. 4 thema’s: gezonde voeding, mentale fitheid, zingeving en beweging. Er is een GoFit weekkalender 2021 gemaakt om hier ook in het nieuwe jaar aandacht voor te blijven houden. Er is een start gemaakt met de uitrol van Positieve gezondheid. Het zet in op het breder naar gezondheid kijken dan alleen de fysieke kant. En kijkt vooral naar de mogelijkheden en de wensen van een cliënt/persoon.

Sportverenigingen

De sportverenigingen hebben een moeilijk jaar gehad in verband met corona. Het constant schakelen tussen verschillende regels en richtlijnen heeft het nodige gevraagd van de verenigingen en vrijwilligers. Als gemeente hebben we ondersteund waar dit mogelijk was. Het contact was zeer goed en hierdoor werd er snel geschakeld. Ook financieel zijn de verenigingen ondersteund, in de eerste lockdown zijn 4 maanden huur kwijtgescholden bij alle aanbieders. Per vereniging is er ook maatwerk geboden om eventuele extra ondersteuning mogelijk te maken. De impact van corona in het najaar van 2020 is ook in beeld gebracht en de mogelijkheden van financiële ondersteuning is i.s.m. het kabinet opgepakt en uitgevoerd. De buitensportverenigingen hebben voor het 4e kwartaal van 2020 een compensatie van 75% van de huurlasten ontvangen vanuit de gemeente, de binnensportaanbieders zijn voor 100% gecompenseerd. Er is ingezet om toch zoveel mogelijk sport aan te bieden voor alle doelgroepen, dit binnen de richtlijnen vanuit het kabinet. Als gemeente hebben we actief meegedacht, geïnitieerd en uitgevoerd. De gezamenlijke binnensport- en buitensportoverleggen zijn digitaal doorgegaan. De ervaringen, goede ideeën en uitleg van ondersteuning konden hierdoor makkelijk en gezamenlijk worden gedeeld. Het traject Positief Coachen heeft ook de switch naar digitaal/thuis gemaakt. Daarnaast zijn diverse online meetings georganiseerd om het lokale Sportakkoord uit te rollen, waar veel verenigingen bij zijn aangesloten.

Sportaccommodaties

Ons streven is een optimaal en efficiënt gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties. We werken samen met alle belanghebbenden aan de realisatie van een nieuwe sportzaal in Hoog Dalem en een sporthal voor Fortes en OKK. Beide accommodaties worden in het najaar 2021 opgeleverd. Het meerjarig onderhoudsplan (MOP) buitensportvelden is geëvalueerd, aangepast, aangevuld en vastgesteld. De toplaag van het hoofdveld bij voetbalvereniging SVW is vervangen, dit omdat het veld niet meer voldeed aan gestelde eisen vanuit overkoepelende bonden. Door overname van het GJS-voetbalveld heeft de vereniging middelen ontvangen om te gaan investeren in een renovatie van de accommodatie. Deze middelen zijn ''gelabeld'' bij de vereniging, de voorbereidingen voor een definitief ontwerp zijn gestart. Wij zijn een samenwerking aangegaan om duurzaamheid bij maatschappelijke partners van de gemeente te vergroten. Bij GVV Unitas is er een digitale boarding geplaatst waar door zonnepanelen energie wordt opgewekt, maar tegelijkertijd ook reclame wordt getoond. De komende jaren willen we deze samenwerking verder uitbreiden. De samenwerking met de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) was intensief,

de impact van corona is namelijk groot bij de SGS. We bieden als gemeente ondersteuning op financieel gebied en denken mee in mogelijkheden van landelijke ondersteuningspakketten. Bestuurlijk zijn er meerdere overleggen en contactmomenten geweest om elkaar op de hoogte te houden en de impact te minimaliseren. Ondanks de impact en de richtlijnen zijn de accommodaties zoveel mogelijk ingezet om sport en bewegen mogelijk te maken.

Uitvoering speelruimteplan

Van 2018 t/m 2028 wordt, gefaseerd per speelbuurt en in overleg met de bewoners, het speelruimteplan uitgevoerd in heel Gorinchem. De uitvoering is met een jaar verlengd, vanwege vertraging die is opgelopen door o.a. corona en de realisatie- en watercompensatie-opdracht bij de Tiende Penninglaan in de Haarwijk.

In 2020 zijn de opknapbeurten en de nieuwe aanleg van alle speelplekken in een gedeelte van de Haarwijk afgerond. Dit tot grote tevredenheid van bewoners en kinderen in deze wijk. De centrale speelplek in de Haarwijk wordt in het voorjaar van 2021 gerealiseerd. Dit gaat i.s.m. de watercompensatie-opdracht die de gemeente Gorinchem heeft. Deze centrale plek krijgt zijn eigen identiteit waar sport, bewegen, leren en ontmoeten centraal staan. De kleine speelplekken worden verbonden door een veilige beweegroute door de wijk oftewel de speeltuinenroute. Deze route draagt bij aan een beweegvriendelijke en uitdagende buitenruimte. Met gebruikers, politie en het jongerenwerk is in 2019 besloten om in het park een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) te plaatsen. In 2020 zijn we gestart in de wijk Wijdschild. Aan de hand van een digitale enquête en gastlessen in klassen is samen met de buurt, scholen en kinderen een begin gemaakt aan ontwerpen voor de bestaande en nieuwe speelplekken in Wijdschild.

Cultuureducatie

Binnen de restricties van coronamaatregelen zijn in 2020 zowel live als digitaal weer diverse cultuur educatieve projecten georganiseerd, zoals Invite the best in you (in samenwerking met Breaksquad), diverse cultuurlessen en schoolvoorstellingen voor het primair en voortgezet onderwijs en het regionale project Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen en lokale cultuurpartners werken daarbij samen en cultuurcoaches ondersteunen en faciliteren waar nodig. Ook zijn wij erin geslaagd om de talentontwikkelingsplek ‘In de Ruimte' op te starten. Steeds meer partijen uit het sociaal domein zien de meerwaarde van deze plek en haken aan.

Cultuurparticipatie

Als culturele ideeënmakelaar verbinden en bundelen de Spreekkamer en cultuurcoaches creativiteit en denkkracht van inwoners op het gebied van cultuur. Cultuur wordt als middel ingezet op actuele maatschappelijke thema’s die in Gorinchem leven. De projecten en activiteiten bevinden zich daardoor vaak op de scheidslijn van het culturele en sociaal domein. Bij deze activiteiten is cultuur geen doel op zich, maar een middel om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. In 2020 zijn ondanks coronamaatregelen weer diverse culturele burgerinitiatieven gestimuleerd en ondersteund.

Oude Hollandse Waterlinie (OHW)

We nemen deel aan de erfgoedlijn OHW om verbinding te zoeken met partners binnen de

OHW en vragen zo mogelijk subsidie aan voor uitvoering van projecten in het Vestingplan. In 2020 is in samenwerking met de Stichting Oude Hollandse Waterlinie gewerkt aan het actualiseren van het OHW-pad.

Archeologie

In 2020 hebben we het archeologiebeleid uitgevoerd, ons gemeentelijk archeologiedepot gerund en waar nodig archeologische expertise ingehuurd. Daarnaast heeft met ondersteuning van vrijwilligers van het archeologiedepot een interessante opgraving plaatsgevonden in de Bagijnenwalstraat en Lindeboom. Daarbij zijn een middeleeuwse stadsmuur, keukens van een 15e eeuws vrouwenklooster, een molen en resten van een leerlooierij opgegraven. Daarover is een prachtige brochure verschenen.