Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV41 Openbaar basisonderwijs

203

197

197

203

7 N

TV42 Onderwijshuisvesting

3.048

2.929

2.721

2.693

28 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.827

5.040

6.906

6.846

60 V

Lasten Onderwijs

9.078

8.166

9.823

9.742

81 V

TV42 Onderwijshuisvesting

188

232

228

179

49 N

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.424

2.108

2.893

3.196

303 V

Baten Onderwijs

2.612

2.340

3.122

3.376

254 V

Totaal saldo van baten en lasten

-6.466

-5.826

-6.702

-6.366

335 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

226

0

0

0 V

Resultaat

-6.466

-5.600

-6.702

-6.366

335 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De rijksvergoeding voor Onderwijsachterstandenbeleid 2020 is circa € 49.000 hoger vastgesteld dan de oorspronkelijke raming van € 1.372.000. Deze middelen worden volledig benut of meegenomen naar 2021.

Vanwege de pandemie en de sluiting van scholen over een aanzienlijke periode zijn veel minder leerlingenvervoersbewegingen geweest in 2020. Om de structuur van het leerlingenvervoer overeind te houden, heeft er wel een doorbetaling van 80% plaatsgevonden van de continuïteitsbijdragen aan vervoerders. Per saldo zorgt dit in 2020 voor € 27.000 minder lasten.

Ook in 2020 is nog gebruik gemaakt van de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat. De geraamde taakstelling van € 35.000 als gevolg van de wegvallende onderhouds- en exploitatielasten is daardoor niet gerealiseerd. Er is in 2020 voor de gemeentelijke gymzalen € 20.000 meer uitgegeven aan onderhoud, schoonmaakkosten en onderzoeken naar ventilatie en gymvloeren.

Door de volledige bezetting van de multifunctionele schoolgebouwen aan de Top Naeffstraat 28 (o.a. gebruik door de Montessorischool in oprichting, de groei van de Graaf Reinaldschool en de SKG) , de Herman de Ruijterstraat 30 en de Laag Dalemseweg 14b is in 2020 € 35.000 meer aan huurbaten ontvangen.

Voor het gymnastiekonderwijs en het gebruik door derden van de gemeentelijke gymzalen is in 2020 € 29.000 meer ontvangen dan geraamd. Dit komt omdat er naast de 100% huurbatencompensatie van het Rijk in het kader van de coronasteun ook huurbaten voor gebruik door derden zijn ontvangen voor de periode dat de gymzalen onder voorwaarden weer open mochten.

Als gevolg van de jaarlijkse analyse van de toereikendheid en noodzakelijkheid van de gevormde onderhoudsvoorzieningen, kan uit de voorziening voor multifunctionele schoolgebouwen een bedrag van € 96.000 vrijvallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het geplande afstoten van de locatie Laagdalemseweg 14b als gevolg van de verhuizing van de Regenboogschool naar de brede school Dalemplein.

Uit de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gymzalen is in 2020 een bedrag van € 44.000 vrijgevallen.

Door corona zijn er veel minder inspecties uitgevoerd dan gepland en de inspecties die hebben plaatsgevonden zijn verricht via videobellen. Deze inspecties zullen zodra het mogelijk is zo snel mogelijk fysiek worden uitgevoerd om een goed beeld van de situatie te krijgen. Hierdoor is in 2020 € 55.000 niet uitgegeven.

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeente Gorinchem als centrumgemeente een extra budget voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het doel is om aan de slag te gaan met een programma om laaggeletterden te bereiken en van passend aanbod te voorzien. Ter ondersteuning van de regierol zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Deze gelden voor het vervolgprogramma laaggeletterdheid (decentralisatie-uitkering laaggeletterdheid) blijven tot en met 2024 beschikbaar voor de gemeenten. De raad wordt daarom voorgesteld om het restant 2020 van € 50.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen voor 2021 voor de ondersteuning van de regierol, het bereiken van laaggeletterden en het voorzien in een passend aanbod.

Het Rijk heeft via de decembercirculaire € 349.000 overgemaakt voor crisisdienstverlening aan de gemeente Gorinchem, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Dit zijn aanvullende middelen om werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te bestrijden. Omdat het programmamanagement van de arbeidsmarktregio belegd is bij de gemeente Vijfheerenlanden, wordt dit bedrag in 2021 aan Vijfheerenlanden overgemaakt. Er wordt voorgesteld om hiervoor via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 € 349.000 beschikbaar te stellen in 2021.

In het kader van de specifieke uitkering Sport heeft de gemeente Gorinchem overall € 190.000 aan betaalde btw over sportuitgaven terug ontvangen van het Rijk. Hiervan heeft € 38.000 betrekking op de gemeentelijke gymzalen. De terugontvangen rijksmiddelen voor de betaalde btw over facturen voor groot onderhoud en schilderwerk voor de gymzalen ad € 8.000 wordt daarom aan de onderhoudsvoorziening gymzalen toegevoegd. De overige € 30.000 valt vrij in de jaarrekening. Zie verder de toelichting op taakveld 51 en 52.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Beroepencampus

2.500

0

0

0

2.500

V

nee

Gomarus uitbreiding IHP 2014

2.000

1.900

100

2.000

0

ja

IHP 2020 binnenklimaat

1.000

0

0

0

1.000

V

nee

Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium

1.490

200

0

200

1.290

V

nee

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC

250

0

47

47

203

V

nee

Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

0

0

0

150

V

nee

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

1.000

0

0

0

1.000

V

nee

IHP Gorinchem-Oost inclusief speelveld

11.893

506

1.695

2.202

9.691

V

nee

Totaal Lasten

20.283

2.606

1.842

4.449

15.834

V

Baten

IHP 2020 binnenklimaat

500

0

0

0

500

N

nee

Totaal Baten

500

0

0

0

500

N

Totaal investeringen

19.783

2.606

1.842

4.449

15.334

V

Beroepencampus

In de vergadering van 18 juni 2020 heeft de raad ingestemd met de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek (het Gilde), als onderdeel van de 1e fase van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) en hiervoor een nettobedrag van € 14,5 mln. beschikbaar gesteld (€ 18,5 mln. inclusief de bijdragen van het schoolbestuur CVO-AV en de subsidie Sterk in Techniek).
Bij raadsbesluit Z.090917/D-720008 van 18 februari 2021 heeft de raad een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld, waarmee de totale bijdrage op € 15,5 mln. uitkomt. Het schoolbestuur CVO-AV werkt een definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw uit. Het totale budget was verdeeld over 3 jaren, de in 2020 beschikbaar gestelde € 2,5 mln. dient beschikbaar te blijven om uitvoering te kunnen geven aan de plannen.

Gomarus uitbreiding

In oktober 2019 is de uitbreiding van de locatie Hoefslag voor de Gomarus in gebruik genomen. De tijdelijke huisvesting aan de Lange Slagenstraat/Van Neercasselstraat wordt niet meer voor het onderwijs ingezet. Na definitieve afrekening in 2020 met het schoolbestuur wordt het investeringsbudget afgesloten.

IHP 2020 binnenklimaat 
De optimalisatie van het binnenklimaat in de schoolgebouwen is in samenwerking met de gemeente opgepakt door de verschillende schoolbesturen. Hiervoor is een bedrag van € 1 mln. beschikbaar, waarvan € 500.000 voor rekening komt van de schoolbesturen. Het investeringsbudget is benodigd in 2021.

Uitbreiding Fortes Lyceum en sporthal OKK 
De uitbreiding van Fortes met het Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De bouw van een sporthal voor Fortes en OKK is in het voorjaar van 2021 gestart. De oplevering staat gepland in het laatste kwartaal van 2021. Na de oplevering van het project en de definitieve verantwoording door OVO wordt de gemeentelijke bijdrage overgemaakt en het investeringsbudget afgesloten.

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum IAC 
De raad heeft in de vergadering van 15 oktober 2020 ingestemd met het verder uitwerken van de plannen voor een Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) en besloten om het gereserveerde bedrag van € 4,75 mln., inclusief € 0,25 mln. aan voorbereidingsbudget in de begroting 2021 e.v. op te nemen. Vanaf 15 oktober 2020 is de uitwerkingsfase IAC gestart. In deze fase werken het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Gorinchem toe naar een businesscase IAC met een passend zelfstandige rechtspersoon. Vanaf april 2021 wordt de raad meegenomen in de vorderingen om eind 2021/begin 2022 te komen tot een definitief besluit om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Bij een positief besluit kan ook definitief aanspraak gemaakt worden op de Regio Deal gelden van € 1,9 mln.

Yulius, aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014 en de renovatie Hiemstralaan 24/24a
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College en de hiervoor beschikbare middelen worden meegenomen in het nog op te stellen Integrale Huisvestingsplan (IHP). In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd.

IHP Gorinchem-Oost
De vervangende nieuwbouw op de onderwijslocatie Retranchement voor De Regenboog wordt betrokken bij de plannen voor de herhuisvesting van Beatrix de Burcht, waarvan het schoolgebouw wordt ingezet voor het IAC. De optimalisatie en uitbreiding van het schoolgebouw van de Jenaplanschool is uitgevoerd. De bouw van de brede school Hoog Dalem is eind september 2020 gestart en de verwachting is dat de brede school in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem

36

Da Vinci College (volwasseneneducatie)

121

Stichting Kindercentra Gorinchem

452

Stichting Bibliotheek AanZet

19

Stichting Jeugdhaven Gorcum

20