Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Taalpact

In 2020 is taalvaardigheid als één van de kansen benoemd in het Integraal Sociaal Beleid. Gezamenlijk met de regiogemeenten hebben we een werkatelier taalpact georganiseerd om de ambities van het taalpact SMART-er te maken. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in het regionaal plan dat in 2021 wordt ingediend bij het Ministerie van OC&W. In 2020 is gestart met het werkprogramma 'Huh, wat bedoelt u?' en met een campagne laaggeletterdheid.

Gelijke kansen Gorinchem

In 2020 zijn we aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) vanuit het Rijk. De gedachte dat iedere inwoner taalvaardig moet zijn om mee te kunnen doen, is door Gorcumse schoolbesturen, (onderwijs)partners en kinderopvang omarmd. Hierbij is gekozen voor samenwerking, monitoring en kennisdeling, gericht op bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid (0-99 jaar). De GKA-agenda wordt als middel ingezet om zichtbaar te maken welke interventies er in Gorinchem plaatsvinden, passend bij taalvaardigheid.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Stagemogelijkheden

In overleg met School en Bedrijf wordt bekeken hoe we stagemogelijkheden vanuit de Arbeidsmarktregio Gorinchem bij diverse HBO-instellingen onder de aandacht kunnen brengen, zodat studenten behouden blijven voor bedrijven in de stad en de regio. Verder is een aanvraag ingediend voor de ESF-subsidie impuls baankansen Pro/vso schooljaar 2020/2021 ten behoeve van De Noordhoek (Logos) en Merewade (OVO) Praktijkonderwijs.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

In juni 2020 is ingestemd met vervangende nieuwbouw voor het Gilde Vakcollege Techniek. Binnen het Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs (IHP VO) is hiermee een eerste stap gezet om te komen tot een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC). Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een IHP voor het primair en speciaal onderwijs (IHP PO/SO).

Regionale beroepen- en innovatiecampus (RBIC)

De realisatie van de 1e fase voor een RBIC met realisatie van een Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) is verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor dit IAC. Hieronder wordt verstaan: de start van de programmering binnen het IAC, het ontwikkelen van een campusvisie en het maken van een businesscase voor het IAC met daarbinnen een passende rechtspersoon, organisatie en plan van aanpak.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Leerplicht

We zien erop toe dat voortijdig schoolverlaten en thuiszitten wordt voorkomen. Deze uitvoering ligt bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). De aanpak tegen jeugdwerkloosheid van MatchMakers is succesvol en geeft jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer toekomstperspectief richting een baan, leerplek, werkplek of stage.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen uit Gorinchem die niet zelfstandig naar school kunnen vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, is er in 2020 leerlingenvervoer geregeld. Het gaat om zo'n 80 kinderen.

Ondernemersprijs voor scholieren

De Gorinchemse Ondernemersprijs voor Scholieren wordt toegekend door de

Arbeidsmarktregio Gorinchem. Dit jaar is deze prijs niet uitgereikt, omdat het lastig bleek in het onderwijs 'potentiële ondernemers' te vinden en het voor scholen lastig is geweest om hiervoor voldoende tijd vrij te maken.

Onderwijshuisvesting

De nadruk lag op de voorbereiding en de start van de bouw van de brede school Hoog Dalem (geplande realisatie: december 2021), verduurzaming van enkele schoolgebouwen, uitbreiding van het Fortes Lyceum/Technasium en van de Jenaplanschool. Binnen het nog op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Er wordt een studie gemaakt van nieuwe eisen frisse scholen, die om forse investeringen in klimaatbeheersing vragen. Rijksmiddelen zijn tot op heden ontoereikend.

Speciaal onderwijs

De inzet op het ‘thuisnabij onderwijs’ werd voortgezet.

Onderwijs aan nieuwkomers

12-18 jaar

De internationale schakelklas (ISK) is een brug tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school. ISK de Toekomst voorzag ook dit jaar in een grote behoefte. Steeds weer zien we leerlingen uit de hele wereld. Het leerlingenaantal is in schooljaar 2019-2020 gegroeid van 30 naar 70 leerlingen uit de hele wereld. 30 leerlingen zijn na de zomervakantie uitgestroomd naar vervolgonderwijs (vo en mbo). Er was al een sterk netwerk voor monitoring van de leerlingen richting het voortgezet onderwijs. Dit jaar is deze monitoring ook richting het mbo verder geprofessionaliseerd. Omdat de ISK is gehuisvest in het gebouw van Omnia is met name voor vakwerk de inhoudelijke samenwerking vergroot. Tijdens de eerste lockdown heeft de ISK al snel weer leerlingen op school kunnen ontvangen. Het op afstand volgen van lessen is vooral voor leerlingen die net in Nederland zijn erg moeilijk. Elke leerling beschikt nu over een computer. De zomerschool die de ISK heeft georganiseerd voor haar leerlingen was een groot succes.

Onderwijsachter-standenbeleid

Uit de jaarlijkse onderwijsmonitor blijkt dat alle peuters in Gorinchem met taalachterstanden in beeld zijn en dat we vooraf gestelde doelen behalen. Nog niet alle ouders maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor hun peuter in de voorschoolse educatie. Dit vanuit principiële overwegingen, maar ook omdat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van de (meestal gratis) mogelijkheden. Alle kinderen in de vroegschool (tot 6 jaar) met een taalachterstand krijgen ondersteuning. Uit analyse blijkt dat we nog over onvoldoende data beschikken om juiste interventies voor kinderen (6-16/18 jaar) optimaal in te zetten. De gemeente is als facilitator en verbinder samen met het onderwijs en kinderopvang deze aanvullende data aan het verzamelen om de juiste interventies in te kunnen zetten passend bij de achterstanden van het kind. Dit vooral ook omdat taalachterstanden onder jongeren in Gorinchem hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Doel is dit terug te dringen. Het beleid voor een tussenjaar is opgesteld om tot een zo volledig mogelijke (data)analyse te komen.

Volwasseneneducatie

In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de gemeente Gorinchem door het Rijk aangewezen als centrumgemeente voor het verzorgen van volwasseneneducatie in de arbeidsmarktregio Gorinchem. In september 2020 is er een gecombineerde aanbesteding voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden uitgeschreven voor inkoop van educatietrajecten onder de WEB en de leerroutes B1 en Z-route onder de nieuwe Wet Inburgering.

Brede scholen

De brede school dient als middel om positief bij te dragen aan het faciliteren van ontmoeting en verbinding. In 2020 is de eerste paal geslagen voor de brede school in Hoog Dalem. De school wordt gerealiseerd binnen de in de begroting voor dit doel opgenomen middelen. Deze nieuwe school scoort daarbij hoog op duurzaamheid (ENG) en toegankelijkheid (GPR-score ruim boven 8). Steeds meer inwoners weten de weg naar de welzijnsruimte in de brede scholen te vinden. Gebruikers hebben structureel overleg, wat de samenwerking ten goede komt.