Wat hebben we bereikt met het programma Onderwijs?

Doel

Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

2012

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

2011

- IHP Voorgezet onderwijs

2014

- IHP Speciaal Onderwijs

2015

- IHP Gorinchem-Oost

2017

Beleidsnota Brede Scholen

2019

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Absoluut verzuim
Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school

B

Aantal per 1.000 leerlingen in de leeftijd van 15-18 jaar

PI

Relatief verzuim
Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig

B

Aantal per 1.000 leerlingen in de leeftijd van 15-18 jaar

PI

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

B

% van het aantal leerlingen in de leeftijd van 12-23 jaar

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig