Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV31 Economische ontwikkeling

575

301

831

331

499 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.064

9.151

9.271

7.686

1.585 V

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

27

24

24

20

4 V

TV34 Economische promotie

619

788

543

545

2 N

Lasten Economie

5.284

10.264

10.668

8.581

2.087 V

TV31 Economische ontwikkeling

13

0

0

0

0 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.517

9.011

9.132

9.541

409 V

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

159

183

183

177

6 N

TV34 Economische promotie

10

0

0

0

0 V

Baten Economie

2.699

9.194

9.315

9.719

403 V

Totaal saldo van baten en lasten

-2.585

-1.070

-1.353

1.138

2.490 V

Stortingen reserves

990

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

990

50

50

50

0 V

Resultaat

-2.585

-1.021

-1.303

1.187

2.490 V

TV31 Economische ontwikkeling
Er is een re-activatieplan corona van € 500.000 ingesteld. Dit betreft een pakket aan stimulerende maatregelen waardoor we als gemeente zo goed mogelijk kunnen omgaan met de effecten van de coronacrisis op onze economie en onze ondernemers hierbij kunnen ondersteunen, faciliteren en stimuleren. Dit budget is in 2020 nog niet aangesproken en het voorstel is dan ook om deze middelen via bestemming jaarrekening resultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021. Het bedrag van € 500.000 is om meerdere redenen in 2020 niet aangewend. € 75.000 is geoormerkt voor de verkleining van het kernwinkelgebied en was bedoeld voor het vervolg op een lopend vooronderzoek. Dit vooronderzoek is nu afgerond, waardoor het vervolgtraject nu kan worden gestart. De € 200.000 voor het innovatiefonds zijn niet aangewend in 2020 omdat we als gemeente samen met andere partijen werken aan het opzetten van een platform voor regionale innovatie en ondernemerschap. Dit krijgt in 2021 zijn beslag. Voor Sociaal ondernemerschap, de voucherregeling en het initiatievenfonds zijn eind 2020 nadere regelingen opgesteld welke op 15 januari 2021 zijn opengesteld voor ondernemers om aanvragen in te dienen. Voor het initiatief "klaar voor de start na corona" is € 50.000 geoormerkt. Een bedrag van € 50.000 is nog niet concreet geoormerkt.

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Onder dit taakveld vallen de grondexploitaties Groote Haar en Oost II. De exploitatie van Groote Haar is verliesgevend. De verlaging van de rentekosten voor dit project heeft, door de lange looptijd en hoge boekwaarde, een positief effect op het verwachte resultaat. Daar tegenover staat een verhoging van het budget voor civieltechnische werkzaamheden volgend uit actualisatie van de ramingen. Per saldo is er een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Groote Haar, waardoor de gevormde verliesvoorziening met € 1,2 mln. vrijvalt. De grondexploitatie Oost II heeft in 2020 een tussentijdse winstneming van € 0,8 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Een geplande grondverkoop van € 5 mln. is in 2020 gerealiseerd. In de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Citymaking 2019 en 2020

200

0

0

0

200

V

nee

Stadspromotie

310

28

5

33

277

V

nee

Vestingplan 2019

0

1

-1

0

0

ja

Totaal Lasten

510

29

4

33

477

V

Baten

Avelingen Oost uitvoering 2020

0

0

-15

-15

15

N

ja

Totaal Baten

0

0

-15

-15

15

N

Totaal investeringen

510

29

19

48

462

V

Stadspromotie en Citymaking 2019 en 2020
De uitvoering heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen, omdat een meer integrale aanpak nodig was. Zo dient op het vlak van informatievoorziening op invalswegen draagvlak en overeenstemming gevonden te worden bij alle betrokkenen. Ook worden activiteiten afgestemd op de maatregelen die voortvloeien uit de mobiliteitsvisie, welke in 2020 is vastgesteld. Naar verwachting worden de maatregelen in het kader van de stadspromotie en Citymaking in 2021 verder te hand genomen. Het budget is toereikend voor de beoogde investeringen.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

St. Binnenstadsmanagement Gorinchem

74

Stichting BIZ Hartje Gorinchem

129

Stichting Hendrick Hamel Foundation

45

Stichting Vesting3hoek

10