Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV21 Verkeer en vervoer

4.809

4.500

4.870

4.503

366 V

TV22 Parkeren

952

1.000

1.037

1.041

4 N

TV23 Recreatieve Havens

606

576

558

577

19 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

24

24

24

24

0 N

TV25 Openbaar vervoer

3.210

2.975

2.684

2.468

216 V

Lasten Verkeer en vervoer

9.601

9.075

9.173

8.613

560 V

TV21 Verkeer en vervoer

362

320

973

1.024

51 V

TV22 Parkeren

609

689

689

504

185 N

TV23 Recreatieve Havens

90

116

106

81

25 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

186

117

117

28

89 N

TV25 Openbaar vervoer

2.788

2.626

2.304

2.142

162 N

Baten Verkeer en vervoer

4.034

3.867

4.189

3.778

411 N

Totaal saldo van baten en lasten

-5.567

-5.207

-4.984

-4.835

149 V

Stortingen reserves

2.395

650

7.803

7.803

0 V

Onttrekkingen reserves

1.975

0

517

229

288 N

Resultaat

-5.987

-5.857

-12.270

-12.409

139 N

TV21 Verkeer en Vervoer
De raad heeft in de vergadering van 28 mei 2020 € 191.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de Mobiliteitsvisie, advisering over het parkeren in de stad en een werkbudget om adequaat te kunnen reageren op vragen, moties, toezeggingen, lopende pilots, projecten en wensen uit de stad. Daarnaast heeft de raad op 24 september 2020 een bedrag van € 310.000 beschikbaar gesteld voor de “Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023”. Van de totaal beschikbaar gestelde middelen (€ 501.000) is € 213.000 besteed. Dit komt vooral door de coronacrisis.
Zo is de planning van de raad aangepast, waardoor de “Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023” niet in mei, maar in september 2020 door de raad is vastgesteld. Verder konden onderzoeken niet worden uitgevoerd, omdat een representatieve meting niet mogelijk was (zoals verkeerstellingen en parkeerdrukmetingen). Ook is de realisatie van een pop-up-hub Riveer met een jaar vertraagd.

Door de lagere kosten in 2020 blijven de niet bestede middelen (€ 288.000) beschikbaar in de reserve Infrastructuur voor verdere inzet in 2021.

In de Begroting 2020 zijn de kapitaallasten voor investeringen in het kader van de Mobiliteitsvisie geraamd. Voor 2020 een bedrag van € 114.000. In 2020 is pas gestart met de voorbereidingen (zie hierboven), waardoor er geen projecten in het kader van de Mobiliteitsvisie zijn afgerond. Na aftrek van incidentele meerkosten op verschillende infrastructurele werken (bijvoorbeeld de ingrijpende aanpassing en herstraten van de zijstraat van de Walsteeg) resteert op het taakveld Verkeer en Vervoer € 78.000. De raad wordt voorgesteld om deze middelen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de reserve Infrastructuur.

Door de hogere baten voor de huur van reclamezuilen aan de Schelluinsestraat en de Kleine Schelluinsekade en de lichtmastreclame is er een structureel voordeel van € 30.000.

TV22 Parkeren
Door de coronamaatregelen als winkel- en terrassensluiting is er substantieel minder geparkeerd in de parkeergarages Kweeklust en het Kazerneplein. Dit zorgt in 2020 voor minder parkeerbaten van € 200.000. Hiervoor is compensatie ontvangen van het Rijk, die bij de algemene dekkingsmiddelen is verantwoord. Daar is sprake van een overschot van nagenoeg hetzelfde bedrag.

TV24 Economische Havens en waterwegen
Door toedoen van corona is de cruisevaart wereldwijd nagenoeg stil komen te liggen. Ook in Gorinchem stroomde vanaf 13 maart de annuleringen binnen. In de tussenrapportage 2020 is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het risico ten aanzien van de inkomsten. Via de raadsinformatiebrief 2020-720138 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college af te wijken van de normaal geldende annuleringsvoorwaarden voor de cruisevaart en het vooruitbetaalde havengeld te restitueren na aftrek van reserveringskosten als vergoeding voor de administratiekosten.

Van de vooruit ontvangen havengelden van € 212.000 is daarom € 184.000 gerestitueerd en € 28.000 verantwoord als vergoeding voor de administratieve kosten. In de begroting was rekening gehouden met een baat van € 117.000. Er is € 28.000 ontvangen, waardoor een nadeel ontstaat van € 89.000.

TV25 Openbaar vervoer
Door de coronacrisis was het aantal bezoekers en overzettingen van de Veerdienst in 2020 drastisch lager dan normaal. Bij de tussenrapportage 2020 zijn de opbrengsten daarom al naar beneden bijgesteld met € 215.000. Dit nadeel is deels gecompenseerd door lagere dieselkosten, minder inzet van personeel en een bijdrage naar rato van de oevergemeenten.

De verwachting dat na week 30 het aantal overzettingen weer voorzichtig in de richting van de cijfers van 2019 zouden gaan, werd door de aanhoudende coronamaatregelen niet gerealiseerd. Ook na de zomervakantie bleef het aantal overzettingen beperkt, wat heeft geleid tot lagere opbrengsten van ca. € 140.000 ten opzichte van de bijgestelde raming, welke gedeeltelijk zijn gecompenseerd door lagere dieselkosten van € 66.000. Als gevolg van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten met de oevergemeenten over doorberekening van de saldi op de exploitatie van de verschillende veerdiensten, komt een bedrag van € 35.000 voor rekening van de gemeente Gorinchem.

Reserve
Zie de toelichting onder taakveld 21. Van de € 191.000 voor het uitwerken van de Mobiliteitsvisie, parkeren in de stad en een werkbudget is € 184.000 besteed. Van de middelen voor de “Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023” ad € 310.000 is in 2020 een bedrag € 29.000 uitgegeven. Deze uitgaven worden gedekt door een onttrekking van € 213.000 aan de reserve Infrastructuur.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

1e elektrische veerboot 2018

2.100

160

83

244

1.856

V

nee

2e elektrische veerboot 2018

2.100

33

0

33

2.067

V

nee

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.049

6

2.055

6.788

V

nee

Aanpassen groenmarkt 2017

500

386

54

442

58

V

nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

800

0

0

0

800

V

nee

Aanvulling herinrichting terrein winkelcentrum Kwakernaat

0

0

4

4

4

N

ja

Bastion II

37

0

0

0

37

V

nee

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

37

0

37

163

V

nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

180

4

0

4

176

V

nee

Havens geleidewerken 2019

136

3

9

12

124

V

nee

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

93

625

717

1.631

V

nee

Illuminatieplan 2020

50

0

16

16

34

V

nee

Illuminatieplan binnenstad 2019

150

7

49

55

95

V

nee

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

13

5

18

82

V

nee

Mobiliteit 2020

500

0

0

0

500

V

nee

Openbare verlichting 2019

80

73

7

80

0

ja

Openbare verlichting 2020

159

0

17

17

142

V

nee

Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort

271

4

253

257

14

V

nee

Software e-loket parkeren

45

2

0

2

43

V

nee

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg

193

21

90

112

81

V

ja

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

18

0

18

62

V

nee

Vervangen auto 18 Renault kangoo

30

0

0

0

30

V

nee

Vervangen auto 40 VW transporter

35

0

32

32

3

V

ja

Vervanging straatmeubilair 2019

50

33

17

50

0

ja

Vervanging straatmeubilair 2020

92

0

43

43

49

V

nee

Vervanging verkeersborden 2019

26

24

2

26

0

ja

Vervanging verkeersborden 2020

40

0

31

31

9

V

nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

425

0

105

105

320

V

nee

Totaal Lasten

19.570

2.960

1.448

4.410

15.160

V

Baten

Fietsroutes Gorinchem-Oost

82

0

0

0

82

N

nee

Herinrichting Banneweg 2019

553

0

0

0

553

N

nee

Station Gorinchem-Noord

264

0

0

0

264

N

nee

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg

47

0

47

47

0

ja

Totaal Baten

946

0

47

47

899

N

Totaal investeringen

18.624

2.960

1.401

4.363

14.261

V

1e en 2e elektrische veerboot 2018
De aanbesteding bevindt zich in de afrondende fase en zal in 2021 worden afgerond. Over de uitkomsten hiervan wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd.

Station Gorinchem-Noord
De ontwikkeling van het station in Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar. Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en de MLL Beheer BV) wordt nu gekeken welke alternatieven er ontwikkeld kunnen worden om het gewenste MLL-station alsnog te kunnen realiseren. De raad is hier via informatiebrief met nummer Z/21/703423 D-735670 over geïnformeerd. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2021 beschikbaar.

Aanpassen Groenmarkt 2017
De derde fase van de herinrichting van de Groenmarkt en omgeving is nagenoeg afgerond. De vier nieuwe bomen hebben het niet gered en hiervoor is een alternatieve oplossing getroffen. Bij de tussenrapportage 2021 wordt bezien of de alternatieve oplossing stand houdt en of het restant nog benodigd is.

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten
Deze investering houdt verband met de elektrische veerboten. De walvoorzieningen worden gerealiseerd in afstemming met de bouw van de veerboten.

Fietsparkeren binnenstad 2019
Het krediet voor fietsparkeren was oorspronkelijk ook bedoeld voor de realisatie van een pilot bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. De financiering van de pilot bewaakte stalling is echter op andere wijze geregeld. Inmiddels wordt verder uitvoering gegeven aan het voorbereiden en plaatsen van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes. Het budget is voldoende en de realisatie van fietsparkeerplaatsen / fietsnietjes zal in 2021 worden afgerond.

Fietsroutes Gorinchem-Oost
In overleg met de stakeholders is de scope van het project fietsroutes Gorinchem Oost aangepast. In 2020 is gewerkt aan een nieuw ontwerp.

Havens geleidewerken 2019
De renovatie van geleidewerken en de aanpassing en uitbreiding van een aantal steigers in de Lingehaven zijn voorlopig ‘on hold’ gezet. In verband met een onderzoek naar PFAS-vervuiling (poly- en perfluoralkylstoffen) in de Lingehaven is het baggeren vertraagd. Het gehele werk wordt in 2021 uitgevoerd. Het investeringsbudget is toereikend.

Herinrichting Banneweg 2019
De voorbereiding voor de renovatie en herinrichting van de Banneweg heeft in 2019 plaatsgevonden en de uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Deze herinrichting is onlosmakelijk verbonden met de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda mobiliteit ten aanzien van de Banneweg en het Piazza Center. Daarom wordt van het oorspronkelijke investeringsbudget Herinrichting Banneweg van € 2.348.000 een bedrag van € 825.000 ingezet voor de 2e fase Banneweg.

Illuminatieplan binnenstad 2019
De aanlichting van Molen De Hoop is afgerond en die van de grote toren aan de Krijtstraat is aanbesteed en zal in 2021 worden uitgevoerd. Het restantinvesteringsbudget is hiervoor toereikend en benodigd in 2021.

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie
Het OV-lijnennet van Gorinchem werd per 2019 met de nieuwe concessie anders van opzet. Enkele haltevoorzieningen moesten worden toegevoegd en/of worden verplaatst. Er is een begin gemaakt met de inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden per halte, er is een raming gemaakt van de kosten én eventuele subsidiemogelijkheden zijn onderzocht. De opgave wordt in 2021 verder uitgewerkt en in de tweede helft van 2021 wordt de eerste fase van de opgave uitgevoerd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het beschikbare budget toereikend is.

Mobiliteit 2020
Bij het vaststellen van de begroting 2020 is een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van quick win maatregelen (zoals bv mobiliteitsmanagement en lobby OV Breda Utrecht). Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet, omdat een deel van de genoemde quick win maatregelen geen investeringen betrof en andere maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt.

Openbare verlichting 2020
De voorgenomen vervangingswerkzaamheden voor 2020 zijn deels uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in 2021 verder worden uitgevoerd. Het resterende budget is voldoende voor de geplande investeringen.

Verbeteren verkeersveiligheid Gildenweg
Van de vier maatregelen voor de aanpak van de verkeersveiligheid Gildenweg is één locatie (kruising Gildenweg/Bataafsekade) als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd. De overige locaties zijn uitgevoerd en afgerond. Het restant van het investeringsbudget ad € 81.000 valt vrij en dit leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd.

Vergroten parkeercapaciteit 2019
Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de omgeving van de Bagijnenwalstraat/parkeergarage Kweeklust is een investeringsbudget van € 80.000 beschikbaar gesteld. De aanleg van parkeerplaatsen is in 2020 deels uitgevoerd. In 2021 zullen nog meer parkeerplaatsen worden aangelegd. Het gehele investeringsbudget is hiervoor benodigd.

Werkzaamheden Infrastructuur Bastion II
Het eerste deel van het project is afgerond en opgeleverd. Deel 2 en 3 zullen na oplevering van de woningen worden afgerond. Het bestaande investeringsbudget is voldoende om deze investeringen te realiseren.