Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Mobiliteitsvisie en - plan

Op 23 januari 2020 is de Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe Mobiliteitsvisie is vertaald naar concrete maatregelen, zoals opgenomen in de rapportage 'Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040; Uitwerking maatregelen'. Op basis hiervan is een uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2023 opgesteld. Beide zijn op 24 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is eveneens het project Banneweg fase 1 uitgevoerd.

Fietsparkeerplekken

In 2019 zijn in de binnenstad fietsparkeervakken aangebracht en fietsaanleunbeugels geplaatst. Omdat dit onvoldoende is om in de behoefte te voorzien, is in 2020 onderzocht op welke plekken extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad gemaakt kunnen worden. In 2021 worden deze gerealiseerd. De pilot ’Bewaakte fietsenstalling aan de Kruisstraat’ is geëvalueerd. Deze stalling zal op zaterdagen, wanneer de behoefte het grootst is, geopend blijven tot en met juni 2021. Ondertussen wordt gezocht naar een structurele oplossing.

Parkeerbeleid

Het parkeerpanel heeft in oktober 2020 een advies gepresenteerd aan de gemeenteraad over het parkeren in Gorinchem. Op basis hiervan is het college begonnen met het opstellen van nieuw parkeerbeleid voor de stad.

In 2020 zijn diverse acties uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de “alle-gebieden-vergunning” uitgefaseerd, zijn de tarieven voor parkeren voor bezoekers aangepast en hebben de bewoners van de Benedenstad – Zuid en de Kortendijk de keuze gekregen tussen een parkeervergunning Bovenstad of Benedenstad.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Creëren parkeergelegenheid

Met het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023 is besloten tot de uitbreiding van de parkeergarage Kweeklust. In 2020 is gestart met de voorbereiding van dit project.

Inrichting E-laad infrastructuur

In 2020 zijn 15 extra parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto's.

Intergemeentelijke lobby's

Voor de A27 is gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat. Hierin worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de uitvoeringsfase van de capaciteitsvergroting A27 en afspraken over de aansluiting van Groote Haar.

In 2020 is de gemeente Gorinchem betrokken bij de MIRT-Verkenning voor de A15. Positief is dat het Rijk extra middelen voor de A15 beschikbaar zal stellen. In het kader van de notitie Reikwijdte en Detailniveau A15 heeft de gemeente een bestuurlijke reactie aan het Ministerie van I&W verzonden, om aandacht te vragen voor de knoop A27-A15.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Planologie

Bij de planologische ontwikkelingen houden we rekening met verkeer- en vervoersaspecten. We adviseren bijvoorbeeld over benodigde parkeerruimte en schatten de gevolgen in van (extra) verkeersbewegingen.

Inrichting

Openbare ruimte

Bij onderhoud aan de openbare ruimte zoeken we naar kansen om de totale inrichting te verbeteren. In 2020 is het beleidsplan Openbare ruimte 'Buitengewoon groen' 2021-2025 vastgesteld.

Regionale samenwerking

Afgelopen jaar heeft de gemeente zich ingezet voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het kader van de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). We kennen onze partners en weten elkaar te vinden op het gebied van de veerdienst, verkeersveiligheid, verkeersbeleid, bereikbaarheid, openbaar vervoer en afstemming van werkzaamheden aan de weg. Voor het openbaar vervoer was 2020 een zeer moeilijk jaar. Het OV kampte door de coronacrisis met een teruglopend aantal reizigers. Maatregelen konden niet uitblijven. Als gemeente hebben we, ook in 2020, kunnen meepraten en meedenken over de exploitatie en ontwikkeling van het OV in de regio. Voor 2021 is noodgedwongen een versobering van de dienstregeling vastgesteld. In 2021 praten en denken we weer mee over herstel. Dat doen we samen met regiogemeenten, provincie Zuid-Holland en Qbuzz.

Verkeersveiligheid

In 2020 is geïnvesteerd in het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de brede school Stalkaarsen door de inrichting van een schoolzone. Verder zijn er twee nieuwe snelheidsdisplays aangeschaft, zodat weggebruikers er op worden geattendeerd als ze te snel rijden. In de binnenstad is er samen met bewoners, VVN en politie een actie geweest om weggebruikers op hun verkeersgedrag aan te spreken. We hebben op de doorgaande route door de Gildenwijk twee oversteken verkeersveiliger en comfortabeler gemaakt en de kruising Gildenweg – Twijnderstraat voorzien van een kruisingsplateau.

De eerste fase van de Banneweg is aangepakt. De bestaande zebrapaden zijn verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast zijn de reguliere gedragbeïnvloedingscampagnes uitgevoerd, volgens het regionale actieprogramma Verkeersveiligheid. Door corona zijn helaas enkele acties niet uitgevoerd.

Evenementen en

activiteiten

Bij evenementen houden we rekening met verkeer- en parkeeraspecten. Vanwege de coronacrisis zijn er minder evenementen geweest en is het voorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersmaatregelen beperkt geweest.

Veerdienst

We onderhouden diverse veerverbindingen, werken samen met meerdere oevergemeenten in de regio, verzorgen calamiteitenbestrijding op het water en bieden vraagafhankelijk vervoer over water. Dit willen we zo duurzaam mogelijk uitvoeren. Daarom willen we overgaan op elektrisch varen. Dit is uitgewerkt in een businesscase. Met betrokken oevergemeentes zijn we gekomen tot een helder samenwerkingscontract waarin afspraken zijn gemaakt over de kostenverdeelsleutel. De aanbesteding van twee elektrische schepen is in de markt gezet door middel van een Europese aanbesteding met vooraf een marktconsultatie. De verwachting is dat de aanbesteding in het eerste deel van 2021 definitief wordt afgerond. In deze fase brengt de veerdienst mogelijkheden in kaart voor verdere digitalisering van tickets, dienstregeling en kaartverkoop. Dit is noodzakelijk omdat de nieuwe schepen met één bemanningslid varen, die zorgen voor het tellen voor ticketing, service en controle. In het eerste deel van 2021 ronden we ons onderzoek af en bereiden we reizigers voor op veranderingen.

Lingehaven

Wij exploiteren passantenligplaatsen in hartje binnenstad, ligplaatsen in de historische haven en de steiger voor passagiersschepen Buiten de Waterpoort. Daarnaast beheren en bedienen we de Lingesluis. De Lingehaven is gecertificeerd met de Blauwe Vlag (betrouwbaar, veilig, schoon) en sinds vier jaar hebben we ook de Groene Wimpel (koploper in groen, ambities in duurzaamheid, innovatie). De Open Havendag en Botenbeurs zijn jaarlijks terugkerende evenementen, die in 2020 vanwege corona niet konden doorgaan. De markt voor riviercruises is explosief groeiend. Wij hebben een principebesluit genomen om de regierol te pakken voor stad en regio. Er is een werkgroep geformeerd waarin de mogelijkheden, kosten, ontwikkelingen en kansen in kaart worden gebracht.

Parkeren

We exploiteren parkeergarages en parkeerterreinen en heffen parkeerbelasting in de binnenstad. We geven parkeervergunningen uit aan bewoners en ondernemers. Met al deze instrumenten reguleren we de parkeerbehoefte. In 2020 is een pilot uitgevoerd met een parkeerregisseur die de parkeerketen heeft doorgelicht. De parkeerregisseur heeft aanbevelingen gedaan voor optimalisaties die de dienstverlening verbeteren en kostenefficiëntie bevorderen. Deze aanbevelingen worden in 2021 verder opgepakt.