Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.192

3.052

3.052

3.132

80 N

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.832

2.037

2.430

2.024

406 V

Lasten Veiligheid

5.024

5.089

5.482

5.157

326 V

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

202

126

9

8

1 N

TV12 Openbare orde en Veiligheid

450

637

652

353

299 N

Baten Veiligheid

652

764

661

361

300 N

Totaal saldo van baten en lasten

-4.372

-4.325

-4.821

-4.795

26 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-4.372

-4.325

-4.821

-4.795

26 V

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
Er zijn aanzienlijk minder kosten gemaakt voor de Zomerfeesten dit jaar. Omdat bij het opmaken van de Turap de gemeente ervanuit ging dat deze gelden nog zouden worden ingezet voor activiteiten rond de jaarwisseling zijn deze budgetten tussentijds niet bijgesteld. Door het landelijke vuurwerkverbod en de continuering van de coronamaatregelen is echter geen gebruik gemaakt van dit budget. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 55.000.

In 2020 hebben wij € 127.000 besteed aan het treffen van diverse maatregelen in de stad en het plaatsen van LED-schermen in winkelstraten ten behoeve van de 1,5m naleving.

TV12 Openbare orde en Veiligheid
Voor de uitrol van het project ‘Weerbare gemeentelijke organisatie en weerbaar bestuur’ is door het Rijk een impulsbedrag van € 120.000 beschikbaar gesteld. Dit is een incidenteel bedrag. Hiervan is nog € 60.000 beschikbaar. Deze impulsgelden worden in 2021 ingezet voor het project en ze worden onder andere ook gebruikt voor inzet van een projectleider en trainingen op maat. Het voorstel is dan ook om deze middelen via bestemming jaarrekening resultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021.

De werkzaamheden aan de reizigerstunnel bij het station hebben lange tijd stilgelegen, maar na de uitspraak in de arbitragezaak zijn de projectteams van ProRail en Ballast Nedam weer begonnen met de aanleg. De intentie is oplevering van de tunnel aan het eind van 2021. De te ontvangen provinciale subsidie en de bijdrage aan ProRail schuiven door naar 2021.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

CUR hard- en software

44

0

0

0

44

V

nee

CUR, camera 2017 en 2018

61

37

6

43

18

V

nee

Vervangen 3 auto's toezicht en handhaving

60

0

53

53

7

V

ja

Totaal Lasten

165

37

59

96

69

V

Totaal investeringen

165

37

59

96

69

V

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Stichting Halt

10

Dierenambulance Vianen

20

Dierenasiel Gorinchem

44