Wat hebben we bereikt met het programma Veiligheid?

Doel

Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin bewoners zich veilig en prettig voelen. Dat doen we door een veilige en door burgers gewaardeerde sociale en fysiek leefomgeving te creëren. Aan de hand van de speerpunten uit het aanstaande integraal veiligheidsprogramma 2019-2022 gaan we met inwoners, ondernemers en partners aan de slag. Daarnaast gaan we aan de slag met wijkgericht werken, op basis van vertrouwen en maatwerk stimuleren we bewoners om een eigen bijdrage aan de leefomgeving te leveren en stimuleren we bewonersparticipatie. Samen in de regio en met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beheersen we de veiligheidsrisico's van onder andere transport en opslag van gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van incidenten en crisissen door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke processen bij ernstige incidenten.

Vastgesteld beleid

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Verwijzingen Halt

B

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

PI

Winkeldiefstallen

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Geweldsmisdrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Diefstallen uit woning

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Mate van overlast van buurtbewoners Ten minste enige mate van overlast

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig