Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV01 Bestuur

2.539

2.382

2.076

2.077

2 N

TV02 Burgerzaken

1.034

1.002

1.185

1.097

88 V

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

476

511

519

519

1 V

Lasten Bestuur en Ondersteuning

4.049

3.896

3.780

3.693

87 V

TV01 Bestuur

128

3

153

186

33 V

TV02 Burgerzaken

565

431

431

432

0 V

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

437

666

486

441

45 N

Baten Bestuur en Ondersteuning

1.130

1.100

1.070

1.059

12 N

Totaal saldo van baten en lasten

-2.920

-2.796

-2.709

-2.634

75 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-2.920

-2.796

-2.709

-2.634

75 V

TV02 Burgerzaken
Het kabinet heeft in 2020 middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij
de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Voor Gorinchem gaat het om een bedrag van € 68.000. Wij stellen voor om deze middelen via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 beschikbaar te stellen in 2021.