Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Contacten in de regio

In 2020 hebben we actief bijgedragen aan het merendeel van de opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Ook is in aanloop naar het ‘Uitvoeringsprogramma RMA 2021’ een begin gemaakt met de versterking van de sturing op de RMA op weg naar een verdere aanscherping van de RMA in 2021. Belangrijk voor de samenwerking in de Regio AV is de keuze van de gemeente Vijfheerenlanden om zeker nog drie jaar onderdeel te blijven van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. De samenwerking van de zeven gemeenten in de functionele regio heeft een vervolg gekregen met het uitwerken en zetten van vervolgstappen op vier thema’s (werkgelegenheid, onderwijs, ziekenhuiszorg, bereikbaarheid). Na een intensieve periode van dealmaking samen met de provincie, Drechtsteden en het Rijk hebben de departementen op 10 juli ingestemd met de definitieve ‘Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.’, wat een impuls betekent van € 22,5 mln. voor de regio’s, waarvan € 3,2 mln. voor Gorinchem en het omliggende gebied. Voor ons gebied is de impuls met name gericht op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven (voor het Innovatie- en Afstudeercentrum) en op het toevoegen van leefkwaliteit aan de Lingeoevers (Arkelsedijk).

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Participatie

Binnen de organisatieontwikkeling en in samenhang met de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingsvisie loopt het project ‘Van buiten naar binnen’. Binnen de projecten die de gemeente samen met stad en omgeving vormgeeft, wordt toegewerkt naar een ‘Gorcumse aanpak’. Daarin beogen we als organisatie en bestuur nog meer planmatig ontwikkelstappen te zetten in alle projecten die lopen in samenwerking met stad en omgeving: onder meer vanuit de Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie, de (uitvoering van de) Woon- en Transformatievisie, de Mobiliteitsvisie, etc. Een belangrijke bijeenkomst voor dit traject heeft op 27 oktober met de ambassadeurs van GO2032 plaatsgevonden, waarna op 19 november ook een eerste gesprek met de raad is gevoerd over hoe een effectieve samenwerking met stad en omgeving eruit kan zien. Met de uitkomst van deze bijeenkomsten wordt de doorontwikkeling nu verder voortgezet.

Bedrijfsteam cofinanciering

In 2020 is ingezet op cofinanciering, het verwerven van subsidies en het verbeteren van de borging van de eisen aan toegekende subsidies. Hiermee kunnen wij een goede inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekkers om toegekende subsidies ook daadwerkelijk vastgesteld te krijgen. Een concreet voorbeeld hiervan is de tienjarige subsidie voor de revitalisering van het bedrijventerrein Avelingen Oost en West, die in 2020 is afgewikkeld. Daarnaast zijn acties ondernomen om grotere nieuwe subsidies te verwerven. Genoemd kan worden het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2021 – 2027 voor de arbeidsmarktregio inclusief de extra EU-REACT gelden waarmee lidstaten zich ‘uit de coronacrisis kunnen investeren’. Voor de plannen rond de Linge-oevers (als onderdeel van de Vleugels van de Stad) is een aanvraag voor de woningbouwimpuls in voorbereiding. Vooruitlopend hierop hebben wij actief gelobbyd voor aanpassing van de regeling. Dit om een grotere slaagkans voor projecten uit een gemeente als Gorinchem te creëren. Aanvullend ontwikkelen we een actieplan om op gemeentelijk programmaniveau en in afstemming met de Regiodeal, subsidies te verwerven uit het nieuwe meerjarige Europese subsidiekader 2021 - 2027 en uit grote nationale regelingen en investerings(groei)fondsen.

Lobby bovenregionale financiering

We hebben in 2020 binnen de arbeidsmarktregio aanvullende financiering uit het ESF verkregen voor de praktijkscholen voor de aansluiting van school en werk.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Visie van de stad

GO2032 is als toekomstvisie een inspirerende stip aan de horizon voor Gorinchem. Bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid in 2020 (de Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie, de uitvoering van de Woon- en Transformatievisie, Mobiliteitsvisie) is voortgebouwd op die visie.

Klant Contact Centrum (KCC)

Het KCC heeft veel aandacht besteed aan het verbeteren van de telefonische dienstverlening. De taken zijn uitgebreid met de overdracht van sociale media (webcare) naar het KCC. In 2020 hebben we meer managementinformatie verkregen op basis waarvan we kunnen ontwikkelen in onze dienstverlening. Alles met als doel om de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken.

Adres- en identiteitsfraude

De Rijksoverheid zet meer in op adres-en identiteitsfraude en ondersteunt dit ook vanuit de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA). Dit vraagt extra inzet van gemeenten. De gemeente krijgt maandelijks risicosignalen door en deze adressen moeten worden onderzocht. Dit komt bovenop de onderzoeken die de gemeente zelf uitvoert. Het aantal onderzoeken op het gebied van arbeidsmigranten en huurtoeslagen- en zorgtoeslagenfraude neemt ook toe.

Toename controle brondocumenten en naturalisaties

De gemeente heeft te maken met een sterke toename van inwoners die niet afkomstig zijn uit Nederland. Deze burgers moeten vanuit de wet Basisregistratie Personen (BRP) brondocumenten inleveren. Deze documenten worden op echtheid gecontroleerd en daarna verwerkt in de BRP. Deze controle is bewerkelijk vanwege de diversiteit in documenten en de landen van herkomst. Ook de naturalisatieverzoeken lopen de laatste jaren op. De verwachting is dat er na de coronacrisis een flinke toename gaat plaatsvinden van naturalisaties en te controleren brondocumenten.

Burgerpeiling

Met de tweejaarlijkse burgerpeiling wordt de tevredenheid onder inwoners gemeten ten aanzien van het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg & welzijn. De burgerpeiling 2019 bevatte een aantal aandachtspunten zoals de '’Relatie inwoner-gemeente'’ en '’Visie Dienstverlening’'. Het onderwerp relatie inwoner-gemeente is aan de orde geweest in de I&O-vergadering van 19 november 2020. Ook is er aandacht uitgegaan naar de uitkomsten op wijkniveau ten aanzien van veiligheid en openbare ruimte.

Visie Dienstverlening

Om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze inwoners willen wij onze dienstverlening verder verbeteren. De ambities op het gebied van dienstverlening zijn vastgelegd in de visie Dienstverlening 'Gastvrij Gorinchem', die in 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tijdens de ontwikkeling van de visie zijn we gelijk aan de slag gegaan met verschillende acties. We hebben al een aantal resultaten bereikt, zoals de realisatie van een online chat, de invoering van een aantal e-diensten op onze website en de start van de Fixi app, het nieuwe meldingssysteem voor de openbare ruimte.