Wat heeft dit gekost?

Overhead

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2020

Begroting

primitief

2021

Begroting

na wijziging

2021

Jaar-

rekening

2021

Verschil

TV04 Overhead

12.958

11.795

13.033

12.724

308 V

Lasten Overzicht overhead

12.958

11.795

13.033

12.724

308 V

TV04 Overhead

683

497

531

476

55 N

Baten Overzicht overhead

683

497

531

476

55 N

Totaal saldo van baten en lasten

-12.275

-11.298

-12.502

-12.248

254 V

Stortingen reserves

200

100

100

100

0 V

Onttrekkingen reserves

1.491

16

808

715

92 N

Resultaat

-10.984

-11.382

-11.794

-11.633

161 V

TV04 Overhead
Het incidentele budget van € 120.000 voor extra boa-capaciteit om toe te zien op de naleving en het handhaven van de coronamaatregelen is in 2021 niet besteed. De gemeenteraad wordt voorgesteld om € 120.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

Voor de huisvesting na corona is 2021 € 150.000 beschikbaar gesteld. Door de late toekenning van deze middelen in combinatie met langere levertijden van meubilair resteert nog het volledige bedrag. De raad wordt voorgesteld om € 150.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 om dit plan te realiseren.

In verband met de aansluiting op het warmtenet zijn delen van het onderhoud aan het Stadhuisplein nog niet uitgevoerd (€ 89.000). Als gevolg van corona zijn de beheerkosten van de catering € 30.000 lager uitgevallen dan geraamd. Voor de invoering van de nieuwe huisstijl is een budget ter beschikking gesteld van € 20.000 welke nog niet is besteed. De raad wordt voorgesteld om € 20.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor het realiseren van dit project.

De kosten voor ICT zijn € 113.000 hoger dan geraamd. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag zoals de voortschrijdende digitalisering waardoor meer data wordt gebruikt. Daarnaaast werken mensen op andere manieren en veel meer vanuit huis. Het aantal en de aard van digitale bedreigingen stijgt met gevolgen voor het aantal te treffen veiligheidsmaatregelen. De schaarste aan computerchips, maar ook personeel in de ICT markt, maakt producten en ICT support (ondersteuning, consultancy en onderhoud) snel (veel) duurder.

Doordat software, en steeds vaker ook netwerkcapaciteit (zoals bijvoorbeeld rekenkracht of opslagcapaciteit), wordt aangeboden als een dienst (denk aan SAAS: Software-as-a-service) is er daarnaast een verschuiving zichtbaar van investeringskosten naar exploitatiekosten. De ICT begroting is daar in 2021 op herijkt.

De middelen van Gorinchem Duurzaam Digitaal zijn nog niet volledig benut (€ 92.000) en blijven hierdoor beschikbaar in de reserve ICT voor 2022.

Ook is er een extra dotatie noodzakelijk geweest aan de verlofvoorziening van € 83.000.

We hebben besloten om voor de periode 1 december 2021 tot en met 1 mei 2022 een binnenstadregisseur aan te stellen. De salariskosten ad € 40.000 worden gedekt uit het in 2021 beschikbare restant van de cultuurmiddelen Steunpakket corona. Wij stellen voor om voor de salariskosten 2022 een budget van € 32.000 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

Bovenstaande items zorgen voor lagere lasten (€ 322.000) Het restant van het verschil wordt verklaard door kleine mee- en tegenvallers.

Het nadeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van de vergoeding voor uitlening personeel.

Reserve

Het ter beschikking gestelde budget voor Gorinchem Duurzaam Digitaal is niet volledig besteed waardoor de onttrekking naar beneden is bijgesteld (€ 92.000).

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

71

131

203

19

N

ja

Communicatie 2019

65

5

-

5

60

V

nee

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

43

12

55

20

V

nee

Informatiebeleid 2018 (ppn 2018)

540

268

46

314

226

V

nee

Preferente aandelen Stedin

1.360

-

1.360

1.360

-

ja

Software en hardware 2019

413

318

101

420

7

N

ja

Software en hardware 2020

280

-

24

25

255

V

nee

Software en hardware 2021

62

-

64

64

2

N

ja

Vervangingsplan inventaris 2021

196

-

25

25

171

V

nee

Warmtenet stadhuis

118

-

107

107

11

V

nee

Totaal Lasten

3.293

705

1.870

2.578

715

V

Totaal investeringen

3.293

705

1.870

2.578

715

V

Communicatie 2019
Voor het inspelen op diverse ontwikkelingen (zoals de bekendmakingswet en MijnOverheid.nl, de wijziging Awb met betrekking tot e-dienstverlening, digitale richtlijnen en informatiebeveiliging en het van buiten naar binnen werken) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de website, intranet en voor de implementatie van een herkenbare en benaderbare huisstijl. Het restantbudget van € 60.000 hebben wij ingezet voor de implementatie van het intranet en worden gebruikt voor de implementatie van de nieuwe huisstijl.

Preferente aandelen Stedin
In 2021 is besloten om mee te doen aan de aandelenemissie van Stedin die nodig is om Stedin te assisteren bij het verwezenlijken van de energietransitie. Het dividendrendement op deze aandelen (cumulatief preferente aandelen) bedraagt 3% per jaar.

Informatiebeleid 2018, Software en hardware 2020 en Vervangingsplan inventaris 2021
Een aantal projecten binnen de ICT infrastructuur is later tot uitvoering gekomen dan initieel gepland (met name netwerkinfrastructuur en vervanging servers). Daardoor vallen een aantal uitgaven later in de tijd. Genoemde projecten lopen inmiddels en worden in 2022 gerealiseerd.

Met name als gevolg van corona werd het laatste anderhalf jaar op een andere manier omgegaan met onze hardware en inventaris. Daardoor zijn een aantal geplande investeringen opgeschort. Nu de situatie normaliseert worden een aantal zaken alsnog uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de veranderende kijk hoe gebouwen en werkplekken nu en in de toekomst worden gebruikt.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2020

Begroting

primitief

2021

Begroting

na wijziging

2021

Jaar-

rekening

2021

Verschil

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

0

0

0

0 V

Onvoorzien

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2020

Begroting

primitief

2021

Begroting

na wijziging

2021

Jaar-

rekening

2021

Verschil

TV99 Onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

0

100 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

-100

-100

0

100 V


TV99 Onvoorzien

Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2021 niet ingezet en valt daarom vrij.