Wat heeft dit gekost?

Overhead

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV04 Overhead

12.691

12.194

12.754

12.958

204 N

Lasten Overzicht overhead

12.691

12.194

12.754

12.958

204 N

TV04 Overhead

469

479

746

683

63 N

Baten Overzicht overhead

469

479

746

683

63 N

Totaal saldo van baten en lasten

-12.222

-11.715

-12.008

-12.275

267 N

Stortingen reserves

200

200

200

200

0 V

Onttrekkingen reserves

27

925

1.500

1.491

9 N

Resultaat

-12.395

-10.990

-10.708

-10.984

276 N

TV04 Overhead
In 2020 is op ICT-gebied veel werk verzet. Zo kwam het faciliteren van het thuiswerken door corona in een stroomversnelling en moesten snel hoge kosten worden gemaakt voor hard- en software, telefoons en de benodigde licenties. De toename van het aantal personen in dienst van de gemeente en het aantal thuiswerkplekken zorgde eveneens voor een toename van de ICT-kosten.


De digitaliseringsgraad van de gemeente nam in 2020 verder toe, wat duidelijk zichtbaar is in de hoeveelheid producten en diensten die elektronisch van de gemeente kunnen worden afgenomen. Dit sluit aan bij de doelstelling van Gorinchem Duurzaam Digitaal. Ook het ruimer gebruik van toepassingen, wat soms leidde tot het moeten aanschaffen van meer licenties, en de toename van het aantal interne koppelingen, waarbij software intern steeds vaker gebruikt wordt in ketens, hebben geleid tot hoge ICT-kosten. Doordat software, en steeds vaker ook netwerkfunctionaliteit (zoals bv rekenkracht of opslagcapaciteit), meer en meer wordt aangeboden als een dienst (bv. SAAS: software-as-a-service) is er een verschuiving zichtbaar van investeringskosten naar exploitatiekosten. Voor 2021 wordt de gehele ICT-begroting herijkt en geactualiseerd. De bovengenoemde ontwikkelingen leiden uiteraard ook tot een toename van de kosten voor ondersteuning, consultancy en onderhoud.


Al deze ontwikkelingen maken deel uit van de ambities uit het Gorcums Akkoord op het gebied van de verbetering van de dienstverlening, de doorontwikkeling op het gebied van systemen, hard- en software en personeel en de toegankelijkheid van informatie en (open)data. Hiervoor heeft de raad in de begroting 2019-2022 voor in totaal € 1 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd aan een bestemmingsreserve ICT.


Gedwongen door corona en het op stoom houden van de doorontwikkeling van de organisatie over de volle breedte is in 2020 stevig doorgepakt. Dit heeft wel geleid tot hogere kosten dan geraamd, i.c. € 218.000. De raad wordt via de Jaarstukken voorgesteld om € 218.000 te onttrekken aan de reserve ICT ter dekking van de hogere ICT kosten als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie en de gevolgen van corona.


In mei 2020 hebben wij besloten voor een jaar deel te nemen aan de te ontwikkelingen monitor Zuid Holland Zuid. Om met elkaar snel een overzicht te ontwikkelen en stuurinformatie als gemeente te krijgen, is door het onderzoekscentrum Drechtsteden een monitor ontwikkeld voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierbij wordt met name ingezoomd op de economische indicatoren van de sectoren en welzijn en wordt regionaal en lokaal informatie verzameld . Inmiddels verschijnt de monitor elke 2 weken en is deze voor iedereen te downloaden via www.onderzoekscentrumdrechtsteden.nl. Alle tien de gemeenten in de regio zuid Holland Zuid betalen mee aan de monitor. Van het beschikbare budget resteert per ultimo 2020 € 20.000, waarvoor wordt voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor 2021.


Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2019

Realisatie 2020

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

0

71

71

113

V

nee

Communicatie 2019

65

0

5

5

60

V

nee

Fietsenstalling stadhuisplein

70

0

74

74

4

N

ja

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

0

43

43

32

V

nee

Herinrichting raadzaal ca

205

172

32

205

0

ja

Informatiebeleid 2018-2022 (ppn 2018)

540

138

130

268

272

V

nee

Innoveren online dienstverlening

60

0

0

0

60

V

nee

New holland tractor T4050

80

0

63

63

17

V

ja

Software en hardware 2019

413

205

113

318

95

V

nee

Software en hardware 2020

361

0

0

0

361

V

nee

Waterstofproject stadhuis

90

0

0

0

90

V

nee

Totaal lasten

2.143

515

531

1.047

1.096

V

Totaal investeringen

2.143

515

531

1.047

1.096

V

Aanpassing 1e verdieping stadhuis
Door langere levertijden zijn de aanpassingen nog niet volledig uitgevoerd en is van dit budget nog ca. € 113.000 over. In 2021 wordt dit project afgerond. Naar verwachting is het beschikbaar gestelde budget voldoende voor het realiseren van de aanpassingen aan het stadhuis.

Communicatie 2019
Voor het inspelen op diverse ontwikkelingen (bv .wettelijke verplichtingen rond de digitale overheid, de e-dienstverlening en de Informatiebeveiliging) zijn in 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van websites, het intranet en een huisstijlverbetering voor een herkenbare en benaderbare overheid. In 2020 is hieraan verder gewerkt. De gemeentelijke websites zijn aangepast om te voldoen aan alle regels voor digitale toegankelijkheid. Ook is weer een stap gemaakt in het beschikbaar maken van meer elektronische dienstverlening. De vernieuwing van het gemeentelijke intranet wordt voorbereid voor implementatie in 2021.

Informatiebeleid 2018-2022
Voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van informatiebeleid op het gebied van informatiebeveiliging, Gorinchem Duurzaam Digitaal, wijzigingen in diverse wetten (AWB, bekendmakingswet, Wet generieke digitale infrastructuur) en MijnOverheid.nl is er een investeringsbudget voor de periode 2018-2021 beschikbaar gesteld. De activiteiten en uitgaven in dit kader vinden conform planning over deze periode plaats.

Innoveren online dienstverlening
Bij de PPN 2020 is een investeringsbudget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de online dienstverlening. In 2020 zijn hier stevige stappen in gezet (zie de toelichting op taakveld 04 hierboven) en in 2021 worden dit verder uitgevoerd. Voor 2021 wordt de gehele ICT-begroting herijkt en geactualiseerd en de samenhang tussen de verschillende (investerings)budgetten opnieuw bezien.

Software en hardware 2019 en 2020
In 2020 zette de corona crisis de manier waarop we werken op zijn kop. Daar waar voor veel van onze medewerkers gold dat ze vooral op kantoor werken en soms thuis, werd het andersom: vooral vanuit huis en alleen als het niet anders kan op kantoor. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het apparatuurbeleid dat we voerden. Mobiliteit is inmiddels het leidmotief. We hebben aanzienlijk meer laptops en dergelijke uitgereikt dan vooraf was geprognotiseerd. Daar tegenover staat dat we de beoogde modernisering van een aantal gebouwgebonden netwerkfaciliteiten in 2020 hebben getemporiseerd tot 2021.

Waterstofproject stadhuis
Uit de middelen voor Energietransitie van € 600.000 is een budget van € 90.000 beschikbaar gesteld voor een waterstofinstallatie in het stadhuis. Door de aansluiting van het stadhuis op het Warmtenet is de watwerstofinstallatie niet meer benodigd en wordt dit budget ingezet als dekking van de kosten voor de aansluiting op het Warmtenet.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

0

0

0

0 V


TV09 Vennootschapsbelasting

De gemeente heeft in 2019 een definitieve nihil-aanslag over 2017 ontvangen. De aangifte 2018 zal medio februari 2021 afgerond worden. Derhalve zijn er geen lasten en baten in 2020.

Onvoorzien

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV99 Onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

0

100 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

-100

-100

0

100 V


TV99 Onvoorzien

Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2020 niet ingezet en valt daarom eenmalig vrij.