Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2019

Begroting

primitief

2020

Begroting

na wijziging

2020

Jaar-

rekening

2020

Verschil

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

191

0

0

7.496

7.496 N

TV05 Treasury

143

-92

1.548

1.565

17 N

TV061 OZB woningen

158

136

136

164

28 N

TV062 OZB- niet woningen

82

103

103

69

34 V

TV063 Parkeerbelasting

219

152

152

151

1 V

TV064 Belasting Overig

75

240

240

213

27 V

TV08 Overige baten en lasten

90

546

265

210

55 V

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

958

1.085

2.444

9.867

7.423 N

TV05 Treasury

1.295

1.199

29.045

28.835

209 N

TV061 OZB woningen

4.447

4.628

4.628

4.540

87 N

TV062 OZB- niet woningen

4.866

5.304

5.059

4.843

216 N

TV063 Parkeerbelasting

1.782

1.733

1.436

1.480

45 V

TV064 Belasting Overig

721

722

583

611

28 V

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

67.698

67.802

72.988

73.665

677 V

TV08 Overige baten en lasten

1.392

0

990

1.591

601 V

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

82.201

81.389

114.729

115.568

839 V

Totaal saldo van baten en lasten

81.244

80.304

112.285

105.701

6.584 N

Stortingen reserves

1.575

0

15.299

15.299

0 V

Onttrekkingen reserves

1.440

359

1.504

1.504

0 V

Resultaat

81.109

80.663

98.490

91.906

6.584 N

TV05 Treasury

Er zijn minder dividendopbrengsten ontvangen dan vooraf begroot. Er was rekening gehouden met een hogere dividend opbrengst van de BNG. Daarnaast dalen de opbrengsten van de uitstaande garantstellingsvergoedingen door aflossing van de leningen. De structurele effecten hiervan zullen bij de PPN 2022 verwerkt worden.


TV061 OZB woningen en TV062 OZB niet-woningen

Het verschil van € 300.000 heeft te maken met een lagere waardeontwikkeling in 2019 en 2020 dan vooraf was voorzien. Deze correctie zal bij de PPN 2022 en de Turap 2021 plaatsvinden.

TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds
Wij hebben u in januari 2021 geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020. Van het Rijk hebben wij, ter compensatie van oplopende coronakosten, extra middelen ontvangen voor crisisdienstverlening, aanvullend pakket re-integratie maatregelen, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand, compensatie quarantainekosten en continuïteit van zorg. Daarnaast hebben wij nog extra middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding statushouders en de suppletie-uitkering sociaal domein. De overige extra baten komen voort uit de afrekening in de decembercirculaire. Hierbij stellen we voor om deze extra middelen (€ 552.000) conform de oormerking mee te nemen naar 2021.

TV08 Overige baten en lasten
In 2020 zijn enkele woningen verkocht. Dit was niet (geheel) geraamd. Dit leidt tot een financieel voordeel.