Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel staat hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarrekening 2019

Begroting 2021

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Algemene reserve

26,8

25,5

27,1

25,5

27,7

Onbenutte belastingcapaciteit

0,8

0,7

0,4

0,4

1,0

Post onvoorzien

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

3,2

-0,8

-0,3

0,4

2,2

Totale weerstandscapaciteit

30,8

25,5

27,3

26,3

31,0

De totale weerstandscapaciteit is gestegen van € 30,8 mln. bij de jaarrekening 2019 naar € 31 mln. bij deze jaarrekening. Het verloop van de algemene reserve staat in onderstaande tabel. Het jaarrekeningresultaat 2020 is hierin nog niet meegenomen.

Saldo algemene reserve (bedragen in € x 1.000)

2020

Stand 1-1-2020

26.780

Rekeningresultaat 2020

-1.094

Vrijval reserve open kathedraal

150

Uitvoering sportvisie PPN 2018

-80

PPN 2020

-139

Begrotingssaldo 2020

2.049

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar

27.666