Gemeenschappelijke regelingen

GR DG&J

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) bestaat uit twee organisatieonderdelen: DG&J en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel onderdeel van de GR DG&J, maar heeft een eigen financieringskader. De GGD ZHZ en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) zijn onderdeel van de DG&J. De GR DG&J verzorgt namens tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht, jeugdhulp en veilig thuis. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (waaronder het rijksvaccinatieprogramma). Bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op.

Publiek belang

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten gericht op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen van inwoners van ZHZ.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college neemt deel aan het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. Het algemeen bestuur heeft een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft geen gewogen stemrecht. Het stemrecht is vastgelegd in artikel 21 van de regeling. De bepalingen in de Gemeentewet over het College van B&W worden gevolgd, wat inhoudt één stem per lid en een besluit bij volstrekte meerderheid.

Financieel belang

De totale primaire begroting (beleidsarm) voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 bedraagt € 164 mln., waarvan € 115 mln. voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 9,4 mln. (SOJ) en € 2 mln. overig. Deze bijdragen worden/zijn bijgesteld op basis van de bijstellingsdocumenten.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 4.772.168

Stand 31 december 2020: € 3.113.976

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 36.492.307

Stand 31 december 2020: € 45.694.524

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 128.000

Risico's

Corona heeft een enorm effect op de uitvoering en financiering van de reguliere taken en activiteiten van de DG&J. De meerkosten (zowel extra kosten als derving van baten) van corona kunnen verhaald worden bij het Ministerie van VWS waarbij de prognose naar verwachting nihil is. Betreffende afrekening moet echter nog gaan plaatsvinden.

De door de SOJ aangeboden begroting 2020, die uitging van het volledig halen van een kostenreductie en zonder verdere groei, moest worden herzien. De meerjarige cyclus voor de kostenreductie werd met een jaar opgeschoven. De 1e wijziging van de begroting 2020 is vastgesteld. De 2e bestuursrapportage 2020 van de SOJ ZHZ gaf een vergelijkbaar beeld. De te realiseren besparing is sterk afhankelijk van hoe elke maatregel van ‘Grip op Jeugdhulp’ is uitgewerkt en wordt geïmplementeerd. Eén van maatregelen waarmee een besparing werd voorzien was de afschaffing van de ‘Nee Tenzij regeling’. Een besluit over een gedragen alternatief kon niet worden genomen, waardoor niet is gerealiseerd . Besluiten die in 2020 zijn genomen richten zich op meer beweging naar voren, meer sturing (door een normenkader en het contractmanagement) en een gewijzigde inkoop en lokale opdrachtverlening. Op het behalen van de resultaten van de maatregelen wordt door het MT Jeugd ZHZ gestuurd.

Het effect voor Gorinchem is dat het tekort 2020 wordt geprognosticeerd op € 547.000. Dit tekort is inclusief € 400.000 besparing waarmee in de begroting 2020 rekening werd gehouden.

GR OZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert wettelijke milieu- en omgevingstaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit namens de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

De OZHZ geeft ook milieuadvies bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

Publiek belang

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op gebied van het omgevingsrecht in het algemeen, en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in het bijzonder.

De OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en dus de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De stemverhoudingen (het belang) in het bestuur sluiten grosso modo aan bij de financiële inbreng van de deelnemers. Gorinchem heeft 3 van de 100 stemmen in het bestuur.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 27 mln. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 mln. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 3.485.445

Stand 31 december 2020: € 3.509.357

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 2.153.730

Stand 31 december 2020: € 12.363.119

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 618.000

Risico's

Omgevingswet

De verwachting is dat op 1-1-2022 de Omgevingswet in werking treedt. De nieuwe instrumenten, zoals het Omgevingsplan en de Bruidsschat, vragen afstemming tussen de gemeente Gorinchem en OZHZ. Dit betreft keuzes maken over veranderingen onder de Omgevingswet, afstemming over de rollen en over de inzet van OZHZ hierbij.

Met de invoering van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag naar de gemeenten gaan voor het beoordelen van voorgenomen bodemsaneringen en het houden van toezicht van de provincie. De gemeenten worden hiervoor gefinancierd via het Gemeentefonds, maar de verwachting is dat gemeenten minder financiën beschikbaar krijgen dan het huidige budget van de provincie. De OZHZ en de gemeente stemmen af welke rol OZHZ hierin kan hebben en hoe dit financieel geregeld wordt.

Corona

De impact van corona is overal merkbaar, ook bij de OZHZ. Welke controles en inspecties

De OZHZ uitvoert, hangt af van de geldende corona maatregelen. Omdat niet te voorspellen is hoe de maatregelen rondom corona zich zullen ontwikkelen houdt de OZHZ de gemeenten op de hoogte van welke controles en inspecties uitgevoerd dienen te worden.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is opgericht om risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid te beheersen. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) bij ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Ook wordt er samengewerkt met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis en een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. De VRZHZ zorgt voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing door krachten te bundelen.

Publiek belang

De VRZHZ voorkomt incidenten en rampen door risico's te achterhalen, deze te beperken en hierover te adviseren. De VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in acute situaties. Na een incident zorgt zij ervoor dat zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide besturen is zij vicevoorzitter. In het algemeen bestuur besluiten de leden door elk een stem uit te brengen. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2020 bedraagt € 2.789.240

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 8.272.746

Stand 31 december 2020: € 6.311.482

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 57.767.336

Stand 31 december 2020: € 60.423.943

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 5.000

Risico's

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 grote impact op de VRZHZ. De VRZHZ speelt hier sinds de start zowel met de koude als warme organisatie op in. Een aantal beleidsspeerpunten zijn in 2020 niet gehaald. Dit levert geen (financiële) risico's op. De extra kosten die de VRZHZ in 2020 heeft gemaakt voor de coronacrisis zijn gemonitord en bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedeclareerd volgens vooraf afgesproken uitgangspunten. Dit levert geen extra kosten voor de gemeenten op.

Door de vorming en het vertrek uit de VRZHZ van gemeente Vijfheerenlanden is er een structureel tekort ontstaan. De zogenaamde frictie-opgave Vijfheerenlanden. In 2020 is bekend geworden dat de VRZHZ zelf hiervoor middelen kan genereren. Zij hebben tot 2024 de ruimte om 1,5 mln. te bezuinigingen. Dit proces wordt nauwlettend gemonitord in de P&C cyclus van de VRZHZ.

In 2020 is duidelijk geworden dat niet de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, maar de deeltijdrichtlijn grote gevolgen heeft voor de rechtspositie van de vrijwilligers. Daarom is het afgelopen jaar landelijk focus gelegd op hoe de Veiligheidsregio's omgaan met deeltijdrichtlijn en de wens voor instandhouding van het stelsel van vrijwilligheid. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een werkgeversorganisatie opgericht. Doel is om uiterlijk 1 januari 2022 tot een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio's te komen.

De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat (vernieuwen, verjongen, verduurzamen) wordt de komende jaren verder uitgerold. Daarbij horen omvangrijke infrastructurele werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben grote consequenties op de verkeersstromen in de regio. De Veiligheidsregio treft operationele maatregelen om gemaakte bestuurlijke afspraken na te komen en monitoren de gevolgen ervan voor de planvorming- en repressieve inzet. Dit valt buiten de reguliere beleidstaak en kan extra kosten met zich meebrengen.

GR Regio AV

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

Het vergroten van regionale bestuurskracht en regionale samenwerking in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het bijdragen aan behartigen van gemeenschappelijke belangen om evenwichtige ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme samen met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Twee leden van het College van B&W maken deel uit van het algemeen bestuur van de regeling. De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de regeling. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden - verband bedraagt in 2020 op basis van de inwonerbijdrage € 0,1 mln.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 680.417

Stand 31 december 2020: € 596.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 1.352.001

Stand 31 december 2020: € 1.074.000

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 43.900 voordelig

Risico's en overige ontwikkelingen

De bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen zorgen voor risico's voor de beoogde resultaten van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Verder wordt verwezen naar het programma Bestuur en Ondersteuning, toelichting bij de prioriteit ''Contacten in de regio''.

GR GEVUDO

Vestigingsplaats

Dordrecht

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van tien gemeenten in de regio ZHZ in de NV

Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. HVC verwerkt voor al deze gemeenten huisafval en voor een aantal ook afvalinzameling.

HVC ontwikkelt zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

De belangen van de deelnemende gemeenten behartigen in de aandeelhoudersvergadering van de NV HVC.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College van B&W maakt deel uit van het algemeen bestuur en heeft zitting in het dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang

Gevudo keert twee keer per jaar een risicogarantie uitkering uit aan de deelnemende gemeenten.
Uitkering aan Gorinchem bedraagt over 2020: €  100.025

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 30.487

Stand 31 december 2020: € 30.487

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 536.061

Stand 31 december 2020: € 10

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 0

Risico's

De schuldpositie van HVC en de te verwachte nettowinst in 2020 is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De schulden nemen vanaf 2020 sterk af, maar blijven afhankelijk van de investeringsbeslissingen zoals warmtelevering. De aandeelhouders hebben eind 2015 in het kader van de vaststelling van het dividendbeleid besloten te streven naar een zodanige solvabiliteit van de onderneming dat er in 2024 de keuzemogelijkheid is om HVC te financieren zonder garantstelling. Om die reden zijn er komende jaren geen dividenduitkeringen voor Gevudo te verwachten.

GR AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie Avres voert voor aangesloten gemeenten de Participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren zoals het verstrekken van uitkeringen en de begeleiding naar werk. Avres heeft ook de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening en zij bieden ondersteuning bij re-integratie.

Publiek belang

De GR zorgt voor een goede dienstverlening voor de inwoners die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen zoals een uitkering en bijzondere bijstand. Het is belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen Avres en het maatschappelijk middenveld om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Twee leden van het College van B&W maken deel uit van het Algemeen Bestuur. Het bestuur moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, bewoners goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke speerpunten.

Financieel belang

De participatiemiddelen worden doeltreffend ingezet en komen ten goede aan de producten en diensten voor onze inwoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 11.659.000 

Stand 31 december 2020: € 15.585.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 8.350.000 

Stand 31 december 2020 € 21.184.000

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 4.679.000

Risico's

Avres verwacht voor 2021 en 2022 een begrotingstekort. Om in 2023 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren, heeft Avres zichzelf van 2020 t/m 2022 een taakstelling van € 750k opgelegd op de BUIG-middelen (gebundelde uitkering). De coronacrisis vormt een risico voor het behalen van de structureel sluitende begroting in 2023.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De GR zorgt voor het op milieuverantwoorde manier ophalen van afval en zorgt voor verwerking. Waardlanden heeft via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt bepaald door het aantal huisaansluitingen van alle gemeenten en het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Beslissingen komen tot stand bij een meerderheid van stemmen.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van een verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De verwerkingskosten van HVC worden direct doorgezet naar de gemeenten op basis van de verdeelsleutel. Voor Gorinchem is dit naar verwachting ca. € 1,5 mln. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 1.106.966

Stand 31 december 2020: € 1.504.215

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 16.756.951

Stand 31 december 2020: € 22.058.091

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € 397.249

Risico's

Nieuw Grond- en Afvalstoffenbeleid

Het afgelopen jaar stond in het teken van voorbereidingen om te komen tot een nieuw Grondstoffen- en Afvalbeleid. Ondanks corona is via webinars en enquêtes de nodige informatie opgehaald. Op 1 oktober hebben wij samen met de projectorganisatie van de GR Waardlanden het analyserapport inclusief 10 aandachtspunten gepresenteerd. Wij hebben de gemeenteraad in diverse RIB’s geïnformeerd de voortgang van dat nieuwe beleid. Volgens planning wordt komend voorjaar het nieuwe beleid vastgesteld. Aansluitend start vanaf de zomervakantie de implementatie daarvan. Niet alleen om kosten te beperken maar zeker ook om te voldoen aan de landelijk afgesproken normen. Op korte termijn (2025), maar zeer zeker op langere termijn (2050). Landelijk streeft de overheid naar een 100% circulaire economie in 2050, zoals vastgelegd in het programma 'Nederland Circulair 2050'. Concreet betekent dit er dan geen (rest)afval meer mag worden verbrand en dat al het afval dat toch ontstaat, als grondstof wordt teruggewonnen ten behoeve van hergebruik en recycling. Door dit hoogwaardig te doen wordt het verbruik van schaarse primaire grondstoffen voorkomen.

Het nieuwe beleid houdt ook rekening met de aangenomen en inmiddels in uitvoering zijnde moties ‘Terugdringen reclamedrukwerk’ en ‘Gorcum verdient Schone Straten’.

Corona

Niet gepland was de coronacrisis, die een behoorlijke impact heeft gehad op de bedrijfsvoering van Waardlanden. De hoeveelheid bedrijfsafval nam af, maar als particulier produceerden we meer afval. Vuilcontainers liepen over net als de openbare prullenbakken. Bij de AfvalBrengStations stonden, zeker tijdens de eerste lockdown, rijen auto’s. De openingstijden werden aangepast en toezicht was gewenst.

De corona maatregelen, brachten extra kosten met zich mee. Een begrotingswijziging was nodig om de door de GR Waardlanden gemaakte kosten te dekken. Landelijk wordt onderzocht op welke wijze de zogenaamde corona-Afvalkosten kunnen worden vergoed, zoals dit op andere werkgebieden ook al plaatsvindt.

DVO’s

In het afgelopen jaar bekeken we de verschillende Dienst Verlening Opdrachten. Met Waardlanden maakte we nieuwe werkafspraken op het gebied van straatvegen, onkruid- en gladheidbestrijding en zwerfvuil.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting levert een bijdrage aan het beheer van de Openbare Verlichting bij de aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College van B&W maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. Een meerderheid van stemmen is nodig voor besluiten van het algemeen bestuur.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem is bepaald op basis van het aantal lichtobjecten. In 2020 betalen we €8,32 per lichtobject, wat leidt tot een bijdrage van € 77.000 voor Gorinchem.

In 2020 is geconstateerd dat een aantal zaken bij Bureau OVL niet soepel meer verliep. Het onderzoek en de aanpak van een aantal tactisch en operationele problemen heeft geleid tot een tekort van € 127.000. Hiervan wordt € 25.000 gedekt uit het eigen vermogen van Bureau OVL en de overige € 102.000 wordt verrekend met de deelnemende gemeenten via een bedrag van € 2,10 per lichtmast. Voor Gorinchem betekent deze afrekening over 2020 een extra bijdrage van € 16.850.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2020: € 141.164

Stand 31 december 2020: € 14.416

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2020: € 171.212

Stand 31 december 2020: € 272.101

Resultaat

Het resultaat over 2020 bedraagt: € -126.750

Risico's

Schaalvergroting heeft veelal efficiëntie en financiële voordelen. Er ontstaat een risico als deelnemers uitstappen of de geleverde diensten van het OVL-bureau te wensen over laat.