Vastgoed

De gemeente heeft alleen een rol als eigenaar van vastgoed als dat nodig is om maatschappelijke of publieke doelen te bereiken. Dit staat in ons vastgoedbeleid. Vastgoed wordt verkocht als het niet meer nodig is om voornoemde doelen te realiseren. De gemeente Gorinchem heeft met name maatschappelijk vastgoed in bezit. De gebouwen die Gorinchem bezit, zijn te verdelen in:
1. Woningen en panden
2. Onderwijspanden
3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
4. Panden voor kunstuitoefening
5. Panden maatschappelijke zorg
6. Gemeentelijk onroerend goed

Het gemeentelijke vastgoed wordt elk jaar tegen het licht gehouden en het feitelijk gebruik en het perspectief van de panden wordt geactualiseerd. In februari 2020 is de nota Vastgoedbeleid 2020-2023 door de raad vastgesteld. Hierin liggen de beleidskaders vast van het vastgoedbeleid en wordt aangegeven op welke wijze gemeentelijk vastgoed wordt ingezet als sturingsmiddel op het effectueren van maatschappelijke en publieke doelstellingen. In dit vastgoedbeleid zijn tevens het verkoopbeleid, het exploitatiebeleid en het huurbeleid opgenomen.

In 2021 volgt het uitvoeringsprogramma dat door vastgoedbeheer wordt opgesteld. Dit staat bekend als het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Vastgoed. Dit geeft een volledig beeld van het geplande onderhoud van de gemeentelijke panden. En er staan normen in ten aanzien van de duurzaamheid, de (beeld) kwaliteit en de veiligheid (onder andere asbest, legionella, luchtkwaliteit, brandveiligheid) van de panden. Door corona is in 2020 specifiek aandacht geweest voor de luchtventilatie bij diverse panden waaronder de scholen. In sommige gevallen hebben we ook onderhoudswerkzaamheden naar voren kunnen schuiven vanwege de afwezigheid van de gebruikers. Maar anderzijds zijn er ook werkzaamheden blijven liggen door vertraging bij leveranciers bijvoorbeeld.

Gebouwen

In onderstaand overzicht staat per categorie en soort onderhoud een vergelijking tussen de raming en de werkelijke kosten. Deze worden toegelicht.

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Woningen en panden

- Regulier (klein) onderhoud

57

67

57

11

11

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

241

241

66

175

82

V

93

Onderwijspanden

- Regulier (klein) onderhoud

192

192

217

-25

-25

N

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

941

941

131

810

198

V

612

Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

12

12

7

5

5

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

619

532

108

424

0

424

Panden voor kunstuitoefening

- Regulier (klein) onderhoud

67

23

71

-48

-48

N

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

1.859

1.859

27

1.832

0

1.832

Panden maatschappelijke zorg

- Regulier (klein) onderhoud

2

2

0

2

2

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

98

98

0

98

0

98

Gemeentelijk onroerend goed

- Regulier (klein) onderhoud

426

426

372

54

54

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

853

853

126

727

0

727

Totaal

5.368

5.248

1.182

4.066

280

V

3.786

Van het totale voordeel van € 280 is reeds € 118 bij tussentijdse begrotingswijzigingen verwerkt.

1. Woningen en panden
De woningen en panden die de gemeente binnen afzienbare tijd wil verkopen, onderhouden we met minimale middelen. De overige panden onderhouden we op normaal exploitatieniveau. Hierdoor kunnen we sommige geplande onderhoudswerkzaamheden dus verschuiven in de tijd. Een ander belangrijk aspect bij onderhoud en beheer vormt verduurzaming. De hierin geadviseerde duurzame maatregelen voeren wij uit op een natuurlijk onderhoudsmoment passend binnen de onderhoudsplanning. Er moet wel sprake zijn van een redelijke terugverdientijd en het pand moet vooralsnog in beheer blijven bij de gemeente. In 2019 hebben we duurzaamheidsmaatregelen toegepast bij de meest kansrijke panden. In 2020 hebben we dit doorgezet bij sporthal de Oosterbliek (zonnepanelen) en bij het Caribabad (plannen liggen voor bij het bestuur van het zwembad).

2. Onderwijspanden
De onderwijspanden zijn een aantal gymzalen, multifunctionele schoolgebouwen en de brede scholen Gildenplein en Schuttersplein. Daar komt het Dalemplein bij in de toekomst, want daar is op 1 december 2020 de eerste paal voor geslagen. Het integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente laat zien op welke manier we deze panden willen onderhouden.

3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties beheert het subtropisch zwembad het Caribabad (inclusief het naastgelegen clubhuis), sporthal De Hoefslag, sporthal De Oosterbliek en sporthal Van Rappardhal. De laatste sporthal is een onderdeel van de brede school Gildenplein. Bij alle sportaccommodaties is sprake geweest van de nodige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Ook bij deze werkzaamheden speelt duurzaamheid een rol. Bij vijf sportpunten is voor beheer op afstand een onderzoek gaande. In 2020 is gekozen voor een nieuw sleutelbeleid. Er is gekozen voor digitale toegangsverstrekking. De implementatie volgt in 2021.

4. Panden voor kunstuitoefening
De voormalige ULO aan de Zusterstraat 31, schouwburg De Nieuwe Doelen en theater ’t Pand aan de Korenbeurs behoren tot deze categorie. Deze panden zijn in 2020 grotendeels dicht geweest, dat heeft bijvoorbeeld de ULO de gelegenheid gegeven voor schilderwerken.

5. Gemeentelijk onroerend goed
Dit onroerend goed omvat het stadhuis, het museum, vijf multifunctionele onderwijslocaties, de openbare bibliotheek, het pand van POGO (voorheen de Haarhorst), het kinderdagverblijf aan de Mozartstraat 2a en 2b, Dr. Hiemstralaan 77 en het pand Irenelaan 36 in Dalem. In 2020 is de begane grond van het museum inclusief de voor- en achteringang verbouwd.

Monumenten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Monumenten

- Regulier (klein) onderhoud

101

171

55

116

116

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

296

296

99

197

0

197

Totaal

398

468

154

313

116

V

197

Onder de monumenten vallen bijzondere panden en gebouwen, kerken en torens, molens en walmuren. In 2020 is het burgerinitiatief 'de Klokkenstoel' gerealiseerd. Dit herdenkingsmonument staat nu bij Buiten de Waterpoort. De kanonnen op de stadswal zijn in 2020 geschilderd. Naar aanleiding van een rapport van de monumentenwacht zijn er werkzaamheden verricht aan de monumentale gevels van “Dit is Betlehem” aan Gasthuisstraat 25. Tevens is hier in 2020 het buitenschilderwerk uitgevoerd. Bij de Grote Toren aan de Krijtstraat 1 is een monumentale buitendeur gerestaureerd en geschilderd. De waterdoorlaat inclusief rinket, ter hoogte van de Melkheul, is toe aan een restauratiebeurt. In 2020 is een opname gedaan van de huidige conditie en zijn de nodige werkzaamheden in beeld gebracht. De subsidieaanvraag voor de restauratie is in behandeling bij de provincie en naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2021 worden uitgevoerd.

Parkeergarages

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Parkeergarages

- Regulier (klein) onderhoud

111

111

111

0

0

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

246

246

80

166

0

166

Totaal

357

357

191

166

0

N

166

In parkeergarage Kweeklust is in 2020 een nieuwe slijtlaag aangebracht op het parkeerdek van de 1e verdieping.

In 2020 is de liftinstallatie in parkeergarage Kazerneplein gemoderniseerd. Hierbij zijn de besturing en de liftmachine vervangen. Door deze modernisering reageert de lift sneller en kunnen we weer jaren vooruit met de liftinstallatie.

Net voor de eerste lockdown was de 24/7 invalidetoiletvoorziening klaar voor gebruik. In de binnenstad zijn extra verwijsbordjes geplaatst om de routing naar deze voorziening te duiden. De toplaag van de parkeervloer begint op diverse plekken gebreken te vertonen. In 2020 zijn deze onderzocht, is er een goede oplossing gevonden, en is het voorbereidende werk voor het herstel gedaan. Er is opdracht gegeven voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden in 2021.

Buitensportaccommodaties

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Buitensportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

81

81

87

-6

-6

N

- Groot onderhoud 2020

670

210

319

-109

0

-109

Totaal

751

291

406

-115

-6

N

-109

In 2020 is het Meerjarenonderhoudsplan Buitensport accomodaties geacualiseerd. Veld 1 van voetbalvereniging SVW is vernieuwd. De baan van de athletiekvereniging is gekeurd en de verbeteringen die daaruit voortkwamen zijn opgepakt.

Kunst

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Kunst

- Regulier (klein) onderhoud

21

21

12

10

10

V

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

27

27

12

16

0

16

Totaal

49

49

23

25

10

V

16

De Winiarsky kubussen, welke aan de Banneweg in het water staan, waren aan de binnenzijde dermate aangetast dat alleen reproductie het kunstwerk kon redden. Deze reproductie is in 2020 uitgevoerd. De coating van de Skywing II, op de rotonde Spijksepoort, was door zonlicht aangetast. Het kunstwerk is in zijn geheel overgeschilderd en staat er nu weer fris bij. Het leeuwenmuurtje aan het Leeuwenhofje in de Pompstraat was toe aan een restauratie. Deze restauratie is in 2020 uitgevoerd waarbij ook de stenen leeuwen zijn schoongemaakt.