Niet-vastgoed

Wegen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Wegen

- Regulier (klein) onderhoud

673

673

734

-61

-61

N

In 2020 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan onze wegen binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Zo zijn herstelwerkzaamheden in onze binnenstad (Molenstraat en Haarstraat) uitgevoerd. In de overige wijken is o.a. gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de Gildeweg en de woonerven De Bongerd in Dalem, is het woonerf Dokter Hiemstralaan herstraat en zijn rotondes, wegen en bruggen opnieuw geasfalteerd. In 2020 is ook hard gewerkt aan de reconstructie van de Banneweg.

Het aantal meldingen van bewoners lag in het coronajaar 2020 veel hoger dan de jaren daarvoor, mede omdat veel inwoners thuis waren en meer aandacht hadden voor hun woonomgeving. Dit heeft geleid tot vele herstelwerkzaamheden aan de openbare weg. Vanwege de veel lagere verkeersintensiteit op onze wegen als gevolg van de lock-down en het thuiswerken kon met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in sommige gevallen vooruit gelopen worden op de planning,

Tijdens de praktische uitvoering blijkt dat herstellen op basis van alleen technische kwaliteit niet altijd volstaat. Er komen steeds meer vragen en opmerkingen van bewoners, hulpdiensten en scholen over bijvoorbeeld veiligheid. Door hierop te anticiperen ontstaan kansen om met het beheer en onderhoud van onze wegen bij te dragen aan de strategische doelen van de stad. Doelstellingen met een veel bredere scope dan alleen het op orde brengen van de technische kwaliteit van de wegen. Samen met het vastgestelde uitvoeringsprogramma Mobiliteit en het Gemeentelijk Rioleringsplan maken we hier werk van.

Groen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Groen

- Regulier (klein) onderhoud

919

936

875

61

61

V

In 2020 heeft de Raad ingestemd met een nieuw beleidskader voor de openbare ruimte 'Buitengewoon groen' voor 2021-2025. In dit beleidskader staat vooral dat de technische kwaliteit niet meer voldoende is om de buitenruimte te waarderen. De buitenruimte moet aantrekken, uitdagen, veilig en toegankelijk zijn. Dit vraagt om afwegingen van verschillende belangen. Bewoners hebben hierin ook een belangrijke stem. Daarom hebben we onder andere een nieuw meldingssyteem, FIXI, voor de openbare ruimte ingericht. In 2020 hebben bewoners veel gemeld over de buitenruimte, dat kwam mede doordat veel mensen thuis moesten werken en veel zicht hadden op hun woonomgeving. We merken dat de bewustwording en beleving van de openbare ruimte en dan specifiek het groen in de stad groeit. Een belangrijke samenwerkingspartner is GNG, die samen met ons gestart is met het project Tiny Forest en doorpakt op Steenbreek. Ook denken ze mee op het gebied van biodiversiteit. In 2020 is er specifieke aandacht geweest voor de beheersing van de eikenprocessierups. Dit is gedaan door onder andere ophangen nestkasten en aanbrengen van bol- en knolgewassen in de nabijheid van eikenbomen in samenwerking met de stadsvogeladviseur. En er is veel aandacht geweest voor groen en bomen in onze stad. Bij reconstructies en gebiedsontwikkelingen moet het niet alleen gaan over het bouwvolume of het asfalt zonder dat duurzaamheid en biodiversiteit erbij betrokken wordt. Dit hebben we in 2020 laten zien bij de Banneweg.

Riolering

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Riolering

- Regulier (klein) onderhoud

285

285

315

-30

-30

N

In 2020 zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel, zoals in het gemeentelijk rioleringsplan staat, uitgevoerd. In de omgeving Bagijnenwalstraat is de eerste fase voor de herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd, te weten rioolvervanging Heerenlaantje en aanleg 37 parkeerplaatsen. We hebben in een gedeelte van De Bongerd en een gedeelte van de Dokter Hiemstralaan het riool vervangen en de bestrating vernieuwd. In de Gildenwijk is 550 meter riolering vervangen in de omgeving van de Chirurgijnstraat.

Op twee andere plaatsen, de Hoefslag en het Nonnenveld, hebben we het riool door middel van reining gerenoveerd.

In 2020 is door corona iets minder riolering gereinigd. Er is gekozen om in het begin van de coronaperiode niet in de woonwijken het riool te reinigen. De riolering is wel gereinigd op de bedrijventerreinen Schelluinsestraat en Avelingen.

In oktober 2020 is het nieuwe gemeentelijke Rioleringplan 2021-2025 vastgesteld waarin een actueel beeld wordt geschetst van wat er nodig is op het gebied van riolering en water. Hierin is ook specifieke aandacht voor klimaatadaptatie opgenomen. Er is jaarlijks € 200.000 beschikbaar voor klimaatadapatieve maatregelen. In de periode 2021-2025 kunnen we door de lage rente op kapitaalslasten het rioolrecht licht laten dalen.

Water

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Water

- Regulier (klein) onderhoud

21

21

20

1

1

V

Het onderhoud watergangen is volgens de vastgestelde uitgangspunten en binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Veerboten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Veerboten

- Regulier (klein) onderhoud

204

249

257

-8

-8

N

De veerdienst heeft zeven veerboten (twee autoveerboten, twee voet-fiets boten en drie veertaxi's). De kosten voor het extra onderhoud aan met name de Gorinchem X zijn hoger dan geraamd en komen rechtstreeks ten laste van de exploitatiebegroting. In de businesscase Electrische veerboten is opgenomen dat voor het groot onderhoud aan de elektrische veerboten in de toekomst gewerkt gaat worden met meerjarenonderhoudsplannen en een onderhoudsvoorziening.

Havens

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge- schoven

Havens

- Regulier (klein) onderhoud

69

69

70

-1

-1

N

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

500

500

503

-3

0

-3

Totaal

568

568

573

-4

-1

N

-3

Het baggerwerk in de Lingehaven is in 2020 naar tevredenheid uitgevoerd. Voorafgaand aan dit werk is een onderzoek gedaan naar de vervuiling van het uitkomende slib. De hierin vastgestelde vervuilingsklasse van de baggerspecie noodzaakte het transport naar en de stort in het depot Hollandsch diep. Verder is in 2020 ook het slechte voegwerk van de kademuren uitgehakt en vervangen en zijn er in de Lingehaven 4 vloedpalen vervangen. Er zijn conserveringswerkzaamheden uitgevoerd aan leuningen, de loopsteiger, de afmeersteiger van de fietspont, de sluisdeuren en de Visbrug. Uiteraard is ook in 2020 het reguliere onderhoud aan de Lingehaven en de Lingesluis uitgevoerd.

In 2020 heeft Riveer door toedoen van corona ook eigen personeel ingezet op klussen die normaal uitbesteed zouden zijn:

  • Uitvoeren van klein onderhoud aan de schepen;
  • Schoonmaakwerkzaamheden aan de schepen en steigers;
  • Diverse schepen schilderwerk gedaan en dekken geschilderd;
  • De watertaxi XI is hersteld in 2020 en met inzet van eigen personeel is het schilderwerk afgerond.

Bruggen, kunstwerken en duikers

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Bruggen, kunstwerken en duikers

- Regulier (klein) onderhoud

69

69

80

-11

-11

N

- Groot onderhoud 2020 en restant 2019 en 2018

219

217

1

215

0

215

Totaal

287

285

82

204

-11

N

215

De gemeente Gorinchem beheert een flink aantal bruggen, civiele kunstwerken, duikers, beschoeiingen en kademuren en dit breidt stelselmatig uit als gevolg van de uitbreiding van Gorinchem. Na een inventarisatie op volledigheid en prognose is het gehele areaal in beeld en dit is betrokken bij het in 2020 vastgestelde beleidsplan Openbare ruimte 2021-2025 en in het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan, dat in 2020 is vastgesteld door het college van B&W.

In het beleidsplan wordt aangegeven hoe we omgaan met de vele kilometers (62 km) aan beschoeiing, civiele werken en kademuren waar veel onderhoud voor nodig is en hoe we het onderhoud op peil houden. Hieronder staan de projecten die in 2020 zijn uitgevoerd: beschoeiingen langs watergang Schelluinsekade, watergang Gildewijk van Voermanstraat tot aan de Barbierstraat, watergang 't Haagje, watergang Mevrouw Dr. M.A.M Klompéstraat, en watergang Gebrandypad.

Ze hebben een totalen lengte van 5646 meter. In deze projecten is er 461 m1 kunststofbeschoeiing geplaatst grenzend aan de achtertuinen van bewoners. Doordat we de betrokken bewoners vroegtijdig geïnformeerd hebben. En daar waar nodig afspraken gemaakt hebben zijn deze projecten goed uitgevoerd.

Verder zijn er verschillende vissteigers vervangen, bijvoorbeeld in de Tiende Penninglaan. En er is regulier onderhoud geweest aan diverse bruggen in de stad.

Openbare verlichting

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge- schoven

Openbare verlichting

- Regulier (klein) onderhoud

76

76

37

38

38

V

- Groot onderhoud 2020

65

66

0

66

0

66

Totaal

140

141

37

104

38

V

66

De gemeente heeft 7.972 lichtpunten in haar bezit die zij onderhoudt en vervangt. Het beheer van de openbare verlichting is via de hiervoor opgerichte Gemeenschappelijke Regeling (GR) ondergebracht bij het Bureau Openbare Verlichting. In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan openbare verlichting 2021-2024 vastgesteld door het college waarin staat omschreven op welke manier de openbare verlichting duurzaam wordt onderhouden in onze stad.

Er zijn aanbestedingsvoorbereidingen getroffen voor het grootschalig vervangen van veelal conventionele armaturen bij onze sportvelden door LED verlichting.

In het kader van het illuminatieplan is in 2020 molen "De Hoop" uitgelicht. De werkzaamheden voor de Grote Toren zijn in 2020 gestart (aanbesteding) en worden in 2021 uitgevoerd.