Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)

Het totale verloop van de onderhoudsvoorziening is hieronder weergegeven.

Voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Saldo begin 2020

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Saldo ultimo 2020

Gebouwen:

- woningen en panden

185

88

66

82

125

- onderwijspanden

1.255

262

131

198

1.188

- panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

53-

362

108

-

202

- panden t.b.v. kunstuitoefening

1.107

119

27

-

1.199

- panden maatschappelijke zorg

90

2

-

-

92

- gemeentelijk onroerend goed

507

332

126

-

713

3.091

1.165

457

280

3.520

Monumenten

116

117

99

-

134

Parkeergarages

186

123

80

-

229

Buitensportaccommodaties

367

365

319

-

413

Kunst

8

10

12

-

6

Havens

455

81

503

-

33

Bruggen, kunstwerken en duikers

277

119

1

-

395

Openbare verlichting

64

27

-

-

91

Egalisatievoorziening MOP

121

77

-

-

198

Totaal

4.683

2.084

1.471

280

5.016