Overzicht lokale heffingen

De drie belangrijkste lokale heffingen zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. Hieronder wordt ingegaan op de achtergronden en uitgangspunten 2020 voor deze heffingen. Ook worden de achtergronden en uitgangspunten van de overige belastingen, heffingen en rechten kort uitgelegd.

Onroerende zaakbelastingen
De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed.

De OZB-tarieven worden uitgedrukt in een vast percentage van de economische waarde van de onroerende zaken. Ze worden berekend door de geraamde opbrengst te delen door de te belasten waarde, het heffingsareaal. De waarde wordt getaxeerd conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De taxaties zijn gebaseerd op het marktniveau op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De waardeschommelingen worden vereffend via de tarieven, zodat de hertaxatie zelf niet leidt tot een verhoging van de belastingdruk. Wel is conform de besluitvorming bij de begroting 2020 een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%.


Tarieven onroerende zaakbelasting

2019

2020

woningen: eigenaar

0,1249%

0,1168%

niet woningen: eigenaar

0,3090%

0,3074%

niet woningen: gebruiker

0,2514%

0,2501%

Afvalstoffenheffing
De kosten van de afvalinzameling en -verwerking van particuliere huishoudens worden via de afvalstoffenheffing verhaald. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het uitgangspunt is dat de éénpersoonshuishoudens een korting van 20% krijgen op het tarief van meerpersoonshuishoudens.

Tarieven afvalstoffenheffing

2019

2020

éénpersoonshuishoudens

208

223

meerpersoonshuishoudens

260

279

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing. De tarieven zijn in 2020 uiteindelijk niet kostendekkkend geweest. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten van de afvalverwerking beduidend hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het is gebruikelijk dat hogere lasten via de egalisatiereserve worden vereffend, maar dit was niet mogelijk omdat het saldo van de reserve daarvoor onvoldoende ruimte biedt. Hierdoor komt een bedrag van € 191.000 ten laste van het rekeningresultaat.

Omschrijving

Bedragen (in € x 1.000)

Lasten taakveld

4.256

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

0

Netto kosten taakveld

4.256

Toe te rekenen lasten (overhead en BTW)

134

Totale kosten

4.390

Opbrengst heffingen

4.199

Dekkingspercentage

96%

Rioolbelasting
Op grond van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken hebben gemeenten de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Een gemeente kan rioolbelasting heffen om deze zorgplicht te betalen (artikel 228a van de Gemeentewet). Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. Uit de rioolbelasting worden de kosten voor rioolbeheer en onderhoud betaald, maar ook 50% van de kosten van straatreiniging en 20% van de kosten van waterbeheersing. Net als bij de afvalstoffenheffing wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens en krijgen de éénpersoonshuishoudens een korting van 20% op het meerpersoonstarief. Bedrijven betalen een vast tarief per 150 m3 water dat gelijk is aan het tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Tarieven rioolbelasting

2019

2020

éénpersoonshuishoudens

176

176

meerpersoonshuishoudens

220

220

bedrijven per 150 m3 waterverbruik

220

220

grootverbruikers per 150 m3 waterverbruik

85

85

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de rioolbelasting. Bij het bepalen van de dekking is rekening gehouden met een storting van ruim € 716.000,- in de egalisatievoorziening riolering.

Omschrijving

Bedragen (in € x 1.000)

Lasten taakveld

3.623

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

0

Netto kosten taakveld

3.623

Toe te rekenen lasten (overhead en BTW)

360

Totale kosten

3.983

Opbrengst heffingen

3.983

Dekkingspercentage

100%

Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt opgelegd voor het houden van een of meerdere honden. De hondenbelasting is een ongebonden heffing waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is.

Sinds 2018 wordt er qua tarieven geen onderscheid meer gemaakt in het aantal honden dat wordt gehouden en geldt een vast tarief per hond.

Tarieven hondenbelasting

2019

2020

Per hond

77,50

79,00

Kennel

127,50

130,00

Roerende Zaakbelasting (RZB)
De RZB is qua heffing te vergelijken met de OZB. De RZB wordt opgelegd voor roerende woon- en verblijfsruimten. De tarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de OZB-tarieven. Het heffingsareaal van de RZB is beperkt en bestaat uit circa 70 woonarken.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.

Leges en overige rechten
Als een gemeente diensten verleent, worden daar leges voor geheven. Denk aan het verlenen van vergunningen of het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen. Sommige tarieven hiervoor, zoals die van paspoorten en rijbewijzen, zijn gebonden aan wettelijke maxima. Deze tarieven kunnen alleen worden verhoogd met het percentage dat het Rijk toestaat. De overige tarieven, zoals die voor (omgevings-)vergunningen, huwelijk en voor verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de leges.

Bedragen (in € x 1.000)

Omgevingsvergunningen

Publiekszaken

Overige leges

Totaal leges

Lasten taakveld(en) incl omslagrente

884

1.032

-

1.916

Toe te rekenen lasten (overhead)

426

508

-

934

Totale kosten

1.310

1.540

0

2.850

Opbrengst heffingen

2.375

366

11

2.752

Dekkingspercentage

97%

De begraafrechten en de markt- en kadegelden zijn ook verhoogd met 1,5%.

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de overige rechten.

Bedragen (in € x 1.000)

Begraafrechten

Marktgelden

Kadegelden

Totaal overige rechten

Lasten taakveld(en) incl omslagrente

398

20

24

441

Toe te rekenen lasten (overhead)

125

16

-

141

Totale kosten

523

35

24

582

Opbrengst heffingen

359

22

28

408

Dekkingspercentage

70%

Gerealiseerde inkomsten lokale heffingen
In onderstaande tabel staat hoe de werkelijke inkomsten 2020 zich verhouden tot de begrote inkomsten 2020.

Heffingssoort (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020

Algemene dekkingsmiddelen:

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

9.313

9.752

9.687

9.384

Roerende-zaakbelasting (RZB)

15

16

16

15

Hondenbelasting

153

163

163

155

Parkeerbelastingen straatparkeren

1.782

1.733

1.436

1.476

Precariobelasting

492

491

438

407

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

11.755

12.154

11.740

11.438

Gebonden heffingen:

Afvalstoffenheffing

3.874

4.254

4.254

4.199

Rioolbelasting

3.984

4.016

4.016

3.983

Leges

1.042

1.470

2.547

2.752

Lijkbezorgingsrechten

405

326

404

359

Marktgelden

26

43

43

22

Kadegelden

186

117

117

28

Subtotaal gebonden heffingen

9.517

10.225

11.381

11.342

Totaal inkomsten lokale heffingen

21.272

22.379

23.120

22.780

De meer dan verdubbeling van de legesopbrengsten in vergelijking met de jaarrekening 2019 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de hogere opbrengsten uit de omgevingsvergunningen.

Ten opzichte van de begroting vallen de inkomsten uit de lokale heffingen in 2020 € 302.000 lager uit dan geraamd.