Voorzieningen, winstnemingen en risico's grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo is een voorziening gevormd.

Mutatie voorzieningen actieve grondexploitaties (bedragen x € 1.000) n.a.v. herziening 2021

Stand 31-12-2019

Rente-toevoeging

Stortingen

Vrijval

Stand 31-12-2020

Mollenburg

11.191

224

-

467

10.947

Groote Haar

7.076

142

-

1.194

6.023

Totaal

18.267

365

-

1.661

16.970

De jaarlijkse rentetoevoeging aan de voorziening heeft conform (bijgestelde) begroting plaatsgevonden, omdat de voorziening op contante waarde is gebaseerd. Uit de bijgestelde grondexploitatie Mollenburg blijkt dat de berekende verliesvoorziening met € 0,5 mln. kan worden verlaagd. Op basis van de bijgestelde grondexploitatie Groote Haar is de berekende verliesvoorziening met € 1,2 mln. afgenomen.

Winstnemingen
Naar rato van de voortgang van zowel gerealiseerde kosten als opbrengsten dient over een positief eindresultaat van een grondexploitatie tussentijdse winst te worden genomen. Deze zogeheten methode Percentage of Completion (POC) wordt voorgeschreven door het BBV. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel dat op voorhand mogelijk teveel winst wordt genomen, is het toegestaan projectspecifieke risico's in mindering te brengen op het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie alvorens de tussentijdse winstneming te bepalen.

Tussentijdse winstnemingen BIE (bedragen x € 1.000)

Eindwaarde resultaat*

Correctie project- risico

PoC

Tussentijdse winstneming

Tussentijdse winstneming t/m 2019

Tussentijdse winstneming 2020

Oost II

7.649

81

83%

6.282

5.478

800

Lingewijk Noord

4.526

281

35%

1.483

530

954

Kleine Haarsekade

403

53

72%

248

263

-15

Totaal

12.578

416

8.013

6.272

1.738

* Het eindwaarde resultaat is beperkt hoger dan het resultaat dat staat weergegeven in de tabel 'Prognose verwacht resultaat', omdat rente-effecten van de winstneming in 2020 in de bepaling van de winstneming 2020 nog niet (kunnen) zijn meegenomen.

Drie gemeentelijke grondexploitaties zijn winstgevend. Voor deze grondexploitaties is tot en met de jaarrekening van 2019 reeds € 6,3 mln. winst genomen. De tussentijdse winstneming in 2020 is bepaald op € 1,7 mln. Gezien het verwachte eindresultaat van de grondexploitaties wordt, afhankelijk van het optreden van de risico's, tot einde looptijd nog een totaal van € 3,5 mln. tot € 4,2 mln. aan winstneming verwacht. De projectspecifieke risico's die tevens in de bepaling van de winstneming zijn meegenomen hebben betrekking op de onzekerheid omtrent de hoogte van de nog te realiseren grondopbrengsten. De gedetailleerde berekeningen van de winstnemingen zijn opgenomen in het MPG.

Risico's gemeentelijke grondexploitaties
De geïdentificeerde risico's zijn niet in de grondexploitaties verwerkt, maar onderdeel van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's zijn berekend aan de hand van dezelfde uitgangspunten als uiteengezet in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaalrisico van € 2,0 mln. voor de gemeentelijke grondexploitaties staat tevens opgenomen in deze paragraaf.

Project (bedragen x € 1.000)

Benodigde weerstands-capaciteit 2019

Benodigde weerstands-capaciteit 2020

Verschil

Woningbouw

Mollenburg

41

9

-32

afname

Lingewijk Noord

101

99

-2

afname

Kleine Haarsekade

22

58

36

toename

Totaal woningbouw

165

166

2

toename

Bedrijventerrein

Groote Haar

2.081

1.750

-331

afname

Oost II

46

78

32

toename

Totaal bedrijventerrein

2.128

1.828

-300

afname

Totaal

2.292

1.994

-298

afname

Vooral de risico's voor Groote Haar zijn bepalend voor de reservering van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het totale risico van de grondexploitatie Groote Haar wordt € 1,8 mln. opgenomen in het weerstandsvermogen. De risico's van de grondexploitatie Groote Haar zijn gerelateerd aan de gevoeligheid van de parameters rente en opbrengstenstijging. Deze zijn gezien de lange looptijd van deze exploitatie reëel. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 is echter ook een aantal risico's komen te vervallen, zoals het risico op hogere civieltechnische kosten en schadeclaims.

Met uitzondering van de grondexploitatie Groote Haar bevinden de gemeentelijke grondexploitaties zich in de eindfase. Hierdoor zijn bij deze grondexploitaties nog beperkt risico's aanwezig. Het totale risico voor de grondexploitaties Mollenburg, Oost II, Lingewijk Noord en Kleine Haarsekade van € 0,2 mln. heeft betrekking op de hoogte van de grondprijzen en het moment van gronduitgifte. In het MPG staat de risicoanalyse per grondexploitatie verder toegelicht.