Inleiding

De paragraaf geeft informatie over de gemeentelijke grondexploitaties en het gemeentelijk vastgoed.

Grondbeleid
Grondbeleid is het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke doelstelling vorm krijgen. Het is een middel om de ruimtelijke doelstellingen op een economisch verantwoorde manier te realiseren en geen doel op zich.
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden zijn onderdeel van programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. Verder is de ontwikkeling van bedrijventerreinen onderdeel van programma 4 Economie.

Voor de jaarafsluiting zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd en berekend naar de contante waarde per 1 januari 2021. De financiële consequenties van deze actualisaties zijn cijfermatig in de jaarrekening verwerkt. In deze paragraaf staat een samenvatting van de belangrijkste financiële mutaties in 2020 voor de grondexploitaties. In een aparte rapportage 'Meerjarenprogramma Grondexploitaties' (MPG) staat een uitgebreide beschrijving per grondexploitatie, zowel financieel als beleidsmatig.

Vastgoedbeleid
Het doel van het vastgoedbeleid is om helder te maken wat de gemeente met het bezit van vastgoed wil bereiken en hoe zij dit wil doen. De beleidskaders bieden richting en houvast bij het organiseren, uitvoeren en controleren van dat beleid. Het doel van het vastgoedbeleid is het vastgoedbezit dusdanig in te zetten dat het behalen van maatschappelijke, publieke en ruimtelijke beleidseffecten ondersteund wordt, als dit op een andere manier niet verzekerd kan worden. Het vastgoedbezit is geen doel op zich. Vastgoed wordt verkocht als het niet meer nodig is om doelstellingen te bereiken.

Bijzonderheden in 2020
In 2020 is de nota vastgoedbeleid 2020-2023 door de gemeenteraad vastgesteld en is een begin gemaakt met het opstellen van het accommodatiebeleid en de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn in 2020 5 woningen verkocht. Dit betrof de verkoop van overtollige panden.

Ook de nota grondbeleid is geactualiseerd in 2020 voor de periode van 2020-2023. In 2020 zijn er vanuit de gemeentelijke grondexploitaties 5 zelfbouwkavels en 2 hectare aan bedrijfskavels geleverd. Daarnaast is grond geleverd voor de bouw van 8 woningen. De bouwrijpe grond voor de realisatie van 64 woningen in Lingewijk Noord is in 2020 aanbesteed en heeft geleid tot een verbetering van de prognose van het resultaat.