Balanspositie grondexploitaties

Balanspositie van de grondexploitaties.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2017

Stand 31-12-2018

Stand 31-12-2019

Stand 31-12-2020

Boekwaarde gronden in exploitatie

1. Woningbouw

14.616

12.409

11.997

12.742

2. Bedrijventerrein

51.955

53.174

53.603

50.997

Totaal boekwaarde

66.571

65.583

65.600

63.740

Getroffen voorzieningen grondexploitaties

19.927

17.655

18.268

16.970

Netto boekwaarde

46.644

47.928

47.332

46.770

Over 2020 is de boekwaarde met € 1,86 mln. afgenomen. De netto boekwaarde neemt af met € 0,56 mln. doordat naast de verlaging van de boekwaarde ook de voorziening verlaagd wordt.

Ontwikkeling balanspositie BIE in begrotingsjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2020

Vermeerderingen/ verminderingen in begrotingsjaar

Boekwaarde 31-12-2021

Nog te realiseren 2022-einde project

Woningbouw

Kosten

27.157

1.307

28.464

2.536

Opbrengsten

14.414

3.816

18.230

4.547

Saldo woningbouw

-12.742

2.509

-10.234

2.011

Bedrijventerreinen

Kosten

91.527

7.454

98.981

48.835

Opbrengsten

40.530

4.526

45.057

95.164

Saldo bedrijventerreinen

-50.997

-2.928

-53.925

46.329

Saldo BIE

-63.740

-419

-64.159

48.340

De verwachting is dat het saldo van vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar 2021 leidt tot een licht hogere boekwaarde per 31-12-2021. Tegenover de kosten die in verband met de werkzaamheden op Groote Haar in 2021 worden verwacht, staan de opbrengsten die volgen uit gronduitgifte voor woningbouw op Lingewijk Noord en Mollenburg en voor bedrijventerrein Oost II. De volledige gronduitgifte van bedrijventerrein Groote Haar staat geprognosticeerd vanaf 2026 tot 2040. Dit verklaart de hoge nog te realiseren grondopbrengsten bij bedrijventerreinen.