Inleiding

De paragraaf geeft informatie over de gemeentelijke grondexploitaties.

Grondbeleid
Grondbeleid is het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke doelstelling vorm krijgen. Het is een middel om de ruimtelijke doelstellingen op een economisch verantwoorde manier te realiseren en geen doel op zich. De nota grondbeleid is geactualiseerd in 2020 voor de periode van 2020-2023. De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden zijn onderdeel van programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. Verder is de ontwikkeling van bedrijventerreinen onderdeel van programma 4 Economie.

Voor de jaarafsluiting zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd en berekend naar de contante waarde per 1 januari 2022. De financiële consequenties van deze actualisaties zijn cijfermatig in de jaarrekening verwerkt. In deze paragraaf staat een samenvatting van de belangrijkste financiële mutaties in 2021 voor de grondexploitaties. In een aparte rapportage 'Meerjarenprogramma Grondexploitaties' (MPG) staat een uitgebreide beschrijving per grondexploitatie, zowel financieel als beleidsmatig.

Bijzonderheden in 2021
In 2021 zijn er vanuit de gemeentelijke grondexploitaties 11 zelfbouwkavels en 0,1 hectare aan bedrijfskavels geleverd. Daarnaast is grond geleverd voor de bouw van 64 woningen.