Vastgesteld beleid

Naast de wettelijke kaders geldt voor de paragraaf Financiering het volgende raadsbeleidskader:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Treasurybeleid

2017

Het Treasurybeleid geeft duidelijkheid over de vraag hoe gemeente Gorinchem haar financieringsbehoefte invult en het renterisico beheerst.

Daarnaast heeft het college de volgende twee documenten vastgesteld:

Beleidskader

Vastgesteld door het college in

Notitie schuldpositie

2017

Treasurystatuut

2020

Het treasurystatuut geeft duidelijkheid over de spelregels rondom treasury.
In 2017 is een notitie schuldpositie opgesteld om de gemeentelijke schuld in perspectief te plaatsen. In 2020 is hieraan een vervolg gegeven in diverse gesprekken met de klankbordgroep financiën, hetgeen vervolgens heeft geleid tot een aanpak van de schuldpositie, zoals verwoord en vastgesteld in de perspectiefnota 2021-2024.