Financieringsportefeuille en renteontwikkeling

In onderstaande tabel zijn de wijzingen in onze langlopende leningenportefeuille verwerkt.

Verloop leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

2020

Stand per 1 januari 2020

132.426

Opgenomen geldleningen

0

Reguliere aflossingen

8.091

Stand per 31 december 2020

124.335

Het gewogen gemiddelde rentepercentage over onze langlopende leningenportefeuille was 1,71%.

De rekenrente is bij de begroting 2020 vastgesteld op 1,3%. Op basis van de BBV-notitie rente, moet bij de jaarrekening de rekenrente bepaald worden. Als de afwijking ten opzichte van de begroting kleiner is dan 25% mag de rekenrente van de begroting worden gehandhaafd. Bij de jaarrekening is de rekenrente gehandhaafd.

De totale rentelasten bestaan uit de rente over het vreemd vermogen € 2,2 mln. en de rente die aan voorzieningen wordt toegevoegd van € 0,4 mln., in totaal € 2,6 mln. Op basis van de boekwaarde investeringen per 1-1-2020 (vaste activa) en de rekenrente wordt ca. € 2,1 mln. rente doorberekend aan de taakvelden waar de investeringen betrekking op hebben. Op basis van de boekwaarde grondexploitaties per 1-1-2020 en de rente grondexploitatie (1,23%) wordt € 807.000 rente doorberekend aan de grondexploitaties. De totaal doorberekende rente ad. € 2,9 mln. is € 321.000 hoger dan de totale rentelasten en er is dus sprake van een voordelig renteresultaat.

Conform het treasurybeleid is de financieringsbehoefte waar mogelijk met kasgeld gefinancierd. Om te voorkomen dat de kredietlimiet werd overschreden is in maart een kasgeldlening afgesloten. De rentetarieven voor kasgeld waren het gehele jaar negatief en de gemeente heeft voor deze financiering dus (een beperkte) rente ontvangen.