Regionale samenwerking

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking zijn (zie ook programma 1):

In 2020 hebben we actief bijgedragen aan het merendeel van de opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Ook is in aanloop naar het ‘Uitvoeringsprogramma RMA 2021’ een begin gemaakt met de versterking van de sturing op de RMA op weg naar een verdere aanscherping van de RMA in 2021. Belangrijk voor de samenwerking in de Regio AV is de keuze van de gemeente Vijfheerenlanden om zeker nog drie jaar onderdeel te blijven van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. De samenwerking van de zeven gemeenten in de functionele regio heeft een vervolg gekregen met het uitwerken en zetten van vervolgstappen op vier thema’s (werkgelegenheid, onderwijs, ziekenhuiszorg, bereikbaarheid). Na een intensieve periode van dealmaking samen met de provincie, Drechtsteden en het Rijk hebben de departementen op 10 juli ingestemd met de definitieve ‘Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.’, wat een impuls betekent van € 22,5 mln. voor de regio’s, waarvan € 3,2 mln. voor Gorinchem en het omliggende gebied. Voor ons gebied is de impuls met name gericht op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven (voor het Innovatie- en Afstudeercentrum) en op het toevoegen van leefkwaliteit aan de Lingeoevers (Arkelsedijk).