Personeels- en organisatiebeleid

In dit onderdeel wordt o.a. de ontwikkeling van de formatie en het ziekteverzuim gepresenteerd. Daarnaast is het goed om te vermelden dat in het kader van de modernisering van het HR-beleid er een HR-ontwikkelagenda uitgevoerd wordt. In 2019 is gestart met de basis op orde brengen en het digitaliseren van processen, iets wat in 2020 doorloopt. Verder moet de HR-ontwikkelagenda de totale organisatie- en medewerkersontwikkeling ondersteunen.

Formatie

In de formatie zijn de besluiten uit de Perspectiefnota voor 2020 verwerkt. Dit verklaart de toename van de formatie tussen het jaartal 2019 en 2020.

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2020 gestegen van 4,2 naar 4,9%. Het kort en middellang verzuim is nagenoeg gelijk gebleven. De stijging zit vooral in het lang (43 tot 365 dagen) en extra lang (>365 dagen) verzuim. Er is aandacht bij de teammangers voor het ziekteverzuim. In overleg met de bedrijfsarts wordt altijd gekeken naar re-integratiemogelijkheden. Er is aandacht voor vitaliteit, in coronatijd zelfs speciale aandacht. Er zijn diverse webinars aangeboden op gebied van gezond werken en vitaliteit en ook is medewerkers de mogelijkheid geboden voor persoonlijke ondersteuning bij problemen vanwege thuiswerken. De ziekteverzuimcijfers van het A&O-fonds gemeenten moeten nog in de jaarlijkse Personeelsmonitor gepresenteerd worden. Een vergelijking met gemeenten van gelijke inwonersaantallen kan daarom nog niet gemaakt worden.

Geen beschrijving aanwezig

Organisatie

Het tweede jaar van de organisatieontwikkeling, was een jaar waarin de focus lag op cultuur- en procesverandering. We werken daaraan op drie pijlers.

1. MENS

Wij geven inhoud aan de Medewerker Nieuwe Stijl, zodat we kunnen excelleren in ons werk en in onze ontwikkeling. De medewerker staat in verbinding met de omgeving en neemt verantwoordelijkheid. Hij ziet en creëert kansen binnen het speelveld van het publieke en individuele belang. Zo ontstaat ruimte voor talent, experiment en innovatie. Samen kunnen we de ambities van de gemeente in de stad waarmaken en mooie resultaten boeken. Onder andere de deelprojecten Professionalisering HR, Gorinchem Academie, verbeteren Managementinformatie en Duurzaam vitaal Gorinchem dragen hieraan bij.

2. WERKWIJZE

Wij faciliteren de medewerker doordat digitaal werken, procesgericht en integraal werken mogelijk worden gemaakt. Er wordt eigenaarschap genomen en zo faciliteren we een omgeving waarin ons doel behaald kan worden. Hiervoor lopen de deelprojecten Stadhuis energieneutraal, Gorinchem Duurzaam Digitaal, Innovatieve huisvesting, Afdelingsplannen en Datasturing

3. ORGANISATIE

Medewerkers stimuleren en faciliteren we zodat ze optimaal kunnen samenwerken met stad en politiek. We zorgen voor de transparante, efficiënte en rechtmatige overheid die we willen zijn. Een overheid waarin we het gesprek aangaan met onze inwoners en waarin we daartoe goed uitgerust en bekwaam zijn. Hieronder vallen deelprojecten als Bestuurlijke besluitvorming, Projectmatig werken en Concern Control

Ondanks de coronasituatie, zijn er flinke stappen gezet op de 3 pijlers. In 2021 gaan we de voortgang officieel meten middels de "Peilstok organisatieontwikkeling".