Bestuurlijke planning en control

Stand van zaken rekenkameronderzoeken

We rapporteren hieronder over de stand van zaken van de openstaande aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten die in de begroting 2020 zijn opgenomen, dan wel zijn opgestart in 2020.

Inwonersparticipatie
De raad heeft in 2018 een besluit genomen over het rapport ‘’Kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid’’. Ook in 2020 is waar mogelijk gebruikt maakt van participatietrajecten die een bijdrage leveren aan verantwoorde en onderbouwde besluitvorming. Daarnaast is participatie besproken in de I&O-bijeenkomst van 19 november 2020. Daarin is de routekaart voor de Gorcumse aanpak toegelicht waarin een rol is weggelegd voor het zogeheten participatielab. In dit lab delen medewerkers hun kennis en ervaring over inwonersparticipatie.

Controlerende taak gemeenteraad
De rekenkamercommissie heeft in 2019 gerapporteerd over het onderzoek ''Toezien op effect''. Het onderzoek richtte zich op de controlerende rol van de raad. De essentie van het onderzoek was of de raad voldoende in staat is en in staat wordt gesteld om de controlerende rol goed uit te voeren. Het rapport is in september 2019 met de raad besproken. De raad heeft het college verzocht om voorafgaand aan langdurige besluitvormingstrajecten de raad een procesvoorstel te doen over hoe de raad tussentijds geïnformeerd wordt. Daarnaast heeft de raad besloten om de afgesproken vergaderstructuur te blijven gebruiken. De raad heeft in de I&O-sessie van 8 oktober 2020 besloten dat er geen raadswerkgroep nodig is voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen.

Invoering van de Omgevingswet
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de invoering van de Omgevingswet. In januari 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de hoofdlijnen van de invoering van de Omgevingswet, de rol van de raad en de te maken keuzen zijn besproken. De rekenkamercommissie heeft de rekenkamerbrief ''Transitie en Transformatie Fysieke Leefomgeving’’ toegelicht in de I&O-vergadering van 8 oktober 2020. De commissie heeft hierbij aangegeven dat het college inmiddels het programmaplan Implementatie Omgevingswet aan de raad heeft voorgelegd. Door de coronacrisis en het feitelijke verloop van de invoering van de Omgevingswet kon het onderzoek volgens de rekenkamercommissie afgerond worden met een rekenkamerbrief. Het college is in de raadsinformatiebrief ''Beantwoording rekenkamerbrief Omgevingswet'' van 9 september 2020 ingegaan op de aanbevelingen. De invoering van de Omgevingswet zal verder plaatsvinden overeenkomstig het in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgestelde programmaplan Implementatie Omgevingswet 2020-2029.

Veiligheid
De rekenkamercommissie heeft in december 2020 een brief aan de raad opgesteld waarin het onderzoek naar Veiligheid is aangekondigd. Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie de raad een praktische handreiking geven om zijn rol in het veiligheidsbeleid optimaal te vervullen. Hierbij zal de rekenkamercommissie een overzicht geven van de verschillende onderdelen van het veiligheidsbeleid en de rol van de raad daarin.

Stand van zaken overige onderzoeken

Onderzoek kostendekkendheid tarieven 
In 2020 is onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, marktgelden, kadegelden, Lingehaven en begraafrechten. De raad is via een raadsinformatiebrief in juli 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoeksrapport bevatte een aantal algemene, technische en bestuurlijke aanbevelingen. De algemene en technische aanbevelingen zijn betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 en de belastingverordeningen 2021.

Het college zal in 2021 de bestuurlijke aanbevelingen over de volledigheid kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden nader bezien.

Burgerpeiling
In 2020 is gewerkt aan de aandachtspunten uit de burgerpeiling 2019. Het ging hierbij om de aandachtspunten ''Relatie inwoner - gemeente'', ''Visie op dienstverlening'' en ''Veiligheid in de wijk''. Het onderwerp ''relatie inwoner - gemeente'' heeft ook in 2020 de aandacht gehad in de manier van werken. Het college is in juli 2020 in een raadsinformatiebrief ingegaan op de raadsbijeenkomst G02032 en participatie omdat deze met elkaar samenhangen. Het onderwerp is ook besproken in de I&O-bijeenkomst Participatie van 19 november 2020.
De visie op dienstverlening is afgerond. Het uitgangspunt hierbij is dat elke medewerker van de gemeente een dienstverlener is. Dienstverlening staat voor iedere interactie tussen bewoners, bedrijven of instellingen en de gemeente. Daarnaast zijn de uitkomsten op wijkniveau ten aanzien van veiligheid en openbare ruimte geanalyseerd en in plannen en acties verwerkt.

Informatieveiligheid
Het college heeft de raad geïnformeerd over het onderzoek informatieveiligheid in 2021 en 2022. Het college heeft eind 2020 een onderzoeksopzet opgesteld. In het onderzoek zal aandacht uitgaan naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid over informatieveiligheid. Het is wenselijk enkele raadsleden hierbij te interviewen omdat het onderzoek onder meer gericht is op het verder vergroten van het bewustzijn over informatieveiligheid binnen het college en de raad.