Administratieve organisatie en interne controle

De inrichting van de administratieve organisatie en interne controle is erop gericht om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ons handelen te waarborgen en de risico's te beheersen.

Interne controle
In 2020 zijn de interne controles uitgevoerd op basis van het interne controleplan en het uitvoeringsprogramma 2020. De interne controles dragen bij aan de kwaliteit van de organisatie en sluiten aan op de doelen van de organisatieontwikkeling. Op basis van de belangrijkste geldstromen, risico's en ontwikkelingen is beoordeeld welke processen gecontroleerd worden. Bij de selectie van de processen heeft afstemming plaatsgevonden met Publieke Sector Accountants.

Uit de interne controles vloeien aanbevelingen voort op het gebied van de bedrijfsvoering. In 2020 is er o.a. veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van de inkoop. Hiervoor wordt verder verwezen naar 'Inkoop en aanbesteding' in deze paragraaf Bedrijfsvoering.

Accountantscontrole
De accountant heeft op 2 juni 2020 in een I&O-vergadering een toelichting gegeven op de controle van de jaarstukken 2019. Het college heeft in een raadsinformatiebrief van 9 juni 2020 gereageerd op de bevindingen van de accountant. Deze raadsinformatiebrief is toegevoegd aan de documenten voor de vaststelling van de jaarstukken 2019 in de raadsvergadering van 18 juni 2020.

De accountant heeft op 1 oktober 2020 in een I&O-B&A-vergadering een toelichting gegeven op het controleplan 2020. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten voor de controle besproken. De raad heeft op 15 oktober 2020 ingestemd met het controleplan 2020 en de aandachtspunten voor de controle 2020.

De accountant heeft in het najaar de interim-controle 2020 uitgevoerd. De raad is in het voorjaar 2021 op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van deze interim-controle en de reactie van het college daarop. Een en ander conform de verordening accountantscontrole gemeente Gorinchem 2017 (artikel 213 Gemeentewet).

Rechtmatigheidsverantwoording
Op 1 oktober 2020 is in een I&O-B&A-vergadering gesproken over de rechtmatigheidsverantwoording die vanaf de jaarrekening 2021 door het college dient te worden afgegeven. De raad heeft op 15 oktober 2020 de kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021 vastgesteld.