Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

Aan de activazijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente Gorinchem.

VASTE ACTIVA

Vaste activa zijn bezittingen die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze bezittingen worden in beginsel geactiveerd en vervolgens gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten. Bij nieuwe investeringen wordt alleen de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Er wordt onderscheid gemaakt in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten, gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk, bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa tenslotte omvatten geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Verloop boekwaarde immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-21

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

73

-

-

10

-

-

63

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

332

-

-

111

-

-

221

Totaal

405

-

-

121

-

-

284

Bij de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen van de betreffende scholen.

Materiële vaste activa
Bij materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economische nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het uitgangspunt is dat alle vaste activa worden geactiveerd, ook de maatschappelijke investeringen.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

114.544

120.248

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.029

23.348

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.221

18.400

Totaal

162.474

167.676

Overige investeringen met economisch nut
De investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Gronden en terreinen

16.429

16.382

Bedrijfsgebouwen

85.393

90.551

Woonruimten

128

-

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.207

3.217

Vervoermiddelen

2.894

3.561

Machines, apparaten en installaties

1.301

1.596

Overige materiële vaste activa

5.192

4.941

Totaal

114.544

120.248

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Waarde-correctie

Boek-waarde 31-12-21

Gronden en terreinen bruto

19.031

1

-

74

-

-

18.958

Voorziening afwaardering gronden en terreinen

2.602-

-

-

-

-

-26

2.576-

Gronden en terreienen netto

16.429

1

-

74

-

-26

16.382

Bedrijfsgebouwen bruto

85.697

9.258

444

3.434

395

-

90.682

Voorziening afwaardering bedrijfsgebouwen

304-

-

100-

73-

-

-

131-

Bedrijfsgebouwen netto

85.393

9.258

344

3.361

395

-

90.551

Woonruimten

128

-

115

13

-

-

-

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.207

146

-

136

-

-

3.217

Vervoermiddelen

2.894

1.660

860

133

-

-

3.561

Machines, apparaten en installaties

1.301

1.126

619

212

-

-

1.596

Overige materiële vaste activa

5.192

305

28

528

-

-

4.941

Totaal

114.544

12.496

1.966

4.457

395

26-

120.248

Onder de waardecorrecties staan de correcties vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De netto-boekwaarde van de investeringen met economisch nut bedraagt per 31-12-2021 € 120.248.000. In dit bedrag is een voorziening opgenomen van € 2.707.000 vanwege het risico op waardevermindering. De hoogte van deze voorziening was op 31-12-2020 € 2.906.066.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

Belangrijkste overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

IHP Gorinchem Oost

10.309

7.583

9.617

Hard- en software 2019

413

101

420

Twee elektrische veerboten

7.862

1.661

1.937

Beschoeiingen 2020

538

73

427

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

131

203

IHP 2020 binnenklimaat

500

806

806

Wwarmtenet stadhuis

118

107

107

Accupakketten electrische veerboten

900

187

187

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

10.000

725

725

Uitbreiding Jenaplan

291

278

286

Duurzaamheid Graaf Reinald

190

128

190

Duurzaamheid Jenaplan

180

180

180

Optimalisatie Jenaplan

235

137

235

Totaal

31.720

12.097

15.320

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Verloop boekw. overige investeringen met een econ. nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-21

Riolering

23.227

1.049

1.049

608

-

-

22.619

Overige heffingen

802

-

-

73

-

-

729

Totaal

24.029

1.049

1.049

681

-

-

23.348

De investeringen bij overige heffingen bestaan uit investeringen in steigers (kadegelden) en begraafplaatsen (lijkbezorging).

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut, waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:

Belangrijkste investeringen met een econ.nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

GRP 2019

1.760

127

820

GRP 2020

760

262

673

GRP 2021

1.175

660

660

Totaal

3.695

1.049

2.153

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-21

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.851

-

-

470

-

-

8.381

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken investeringen vanaf 2017

5.266

960

47

96

-

-

6.083

Overige materiële vaste activa

2.578

-

-

166

-

-

2.412

Overige materiële vaste activa investeringen vanaf 2017

1.526

71

-

73

-

-

1.524

Totaal

18.221

1.031

47

805

-

-

18.400

In de kolom bijdragen van derden zijn de bijdragen opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten sinds 2017 gesplitst worden in investeringen voor 2017 en investeringen vanaf 2017.
Voor de aanleg van de waterberging aan de Tiende Penninglaan is van het waterschap een bijdrage ontvangen van € 38.000. Van de regio AV is € 7.000 ontvangen voor de historische haag op de vestingwallen. Tevens is een bijdrage ontvangen van € 2.000 voor nutswerkzaamheden aan de Bagijnenwalstraat.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Belangrijkste investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Herinrichting Banneweg

2.348

161

878

Werkzaamheden Bastion II

425

256

361

Herinrichting park 10e penninglaan

420

447

447

Totaal

3.193

864

1.686

Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer:

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossing
en
afschrijving

Bijdragen
van
derden

Boek-waarde 31-12-21

Kapitaalverstrekkingen aan

- Deelnemingen

2.084

1.360

-

-

-

3.444

Overige langlopende leningen

535

196

310

-

-

421

Totaal

2.619

1.556

310

-

-

3.865

In 2021 zijn 2.829 preferente aandelen van Steden aangekocht voor € 1.360.000.
Het saldo € 265.000 van de oorspronkelijke lening van SVN is in 2021 overgeboekt naar een rekening-courant post. Aan SVN is aan duurzaamheidsleningen € 129.000 uitgegeven en aan startersleningen € 50.000. Overige mutaties leiden per saldo tot een totaal van investeringen van € 196.000 en van desinvesteringen van € 310.000.

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden als volgt onderverdeeld:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

219

219

Aandelen Oasen

15

15

Aandelen Stedin Holding NV

984

2.344

Certificaten Dataland

2

2

Deelneming ROM-S beheer BV

12

12

Gemeente Gorinchem deelneming BV

801

801

Deelneming MerwedeLingelijn BV

51

51

Totaal

2.084

3.444

De kapitaalverstrekking aan Gorinchem Deelneming B.V. betreft een kapitaalverstrekking en een lening zonder specifiek aflossingsritme - voor de vermogensdeelname en kapitaalverstrekking aan Rom-S C.V. - waarbij op basis van de vermogenssituatie wordt bezien of terugbetaling aan de gemeente mogelijk is.

De overige langlopende leningen worden als volgt onderverdeeld:

Overige langlopende leningen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

GKV

44

40

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

264

168

SVW 2006

86

76

SVW 2010

39

37

Stichting van Andel-Spruijt Natuurcentrum

100

100

Fietsproject

2

-

Totaal

535

421

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd, zoals voorraden, vorderingen en liquide middelen.

Voorraden
De voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-20

Bruto boekwaarde 31-12-21

Netto boekwaarde 31-12-20

Netto boekwaarde 31-12-21

Grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraad)

2

2

2

2

Totaal

2

2

2

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

- Woonlocaties uitleggebieden

12.143

10.770

1.196

-361

- Woonlocaties stedelijke vernieuwing

598

-2.394

598

-2.394

- Bedrijventerrein

50.997

53.060

44.974

47.927

Totaal

63.738

61.436

46.768

45.172

Voorraad bedrijfsmiddelen

923

1.039

562

677

Totaal

64.663

62.477

47.332

45.851

In het overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De bruto voorraden zijn voorraden exclusief voorzieningen; de netto voorraden zijn voorraden inclusief deze voorzieningen. Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo per ultimo 2021, is ter hoogte van dit saldo een voorziening gevormd.

Verloopoverzicht in exploitatie genomen bouwgronden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-20

Netto boekwaarde 31-12-20

Naar voorraad bedrijfs-middelen

Investe-
ringen

Op-
brengsten

Af-
wikkeling

Bruto boekwaarde 31-12-21

Voorziening
verlies-
latend
complex

Netto boekwaarde 31-12-21

Uitleggebieden

Mollenburg

12.143

1.196

-

408

1.781

-

10.770

11.131

361-

Stedelijke Vernieuwing

Lingewijk Noord

439

439

-

2.378

5.419

-

2.602-

-

2.602-

Kleine Haarsekade

159

159

-

49

-

-

208

-

208

Bedrijventerrein

Groote Haar

45.490

40.277

-

2.336

22

-

47.804

5.133

42.671

Oost II

5.508

5.508

-

33

285

-

5.256

-

5.256

Totaal

63.739

47.579

-

5.204

7.507

-

61.436

16.264

45.172

Nog te maken kosten

50.170

Nog te verwachten opbrengsten

103.830

Het verwachte nominale eindresultaat

13.294

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen grondexploitaties per grondexploitatie:

Verloopoverzicht Voorzieningen grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Rente
toe-
voeging

Toevoeging

Vrijval

Aan-
wending

Boekwaarde 31-12-21

Mollenburg

10.947

219

-

35

-

11.131

Groote Haar

6.023

121

-

1.011

-

5.133

Totaal

16.970

340

-

1.046

-

16.264

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Als uit de berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening gevormd.

In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd:
- netto contante waarde (en paramaters ) per 1 januari 2022
- rentepercentage 0,94%
- kostenstijging 2022, 2023, 2024 en 2025 verder resp. 4,00%, 3,00%, 2,50% en 2,00%
- opbrengstenstijging woningbouw 2022, 2023 , 2024 en 2025 en verder resp. 3,50%, 3,00%, 2,50% en 2,00
- opbrengstenstijding sociale woningbouw 2022 1,50% en 2023 en verder 2,00%
- opbrengstenstijging bedrijventerrein 2022 1,25% en 2023 en verder 1,50%
- disconteringsvoet conform BBV 2,00%

Op 28 mei 2020 is het MPG Groote Haar vastgesteld door de raad. Voor dit project is een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar vastgesteld. De totale looptijd van grondexploitatie Groote Haar is op dit moment gepland tot en met het jaar 2040. De risico's van de grondexploitaties zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar worden als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Gecorrigeerd saldo 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-21

Vorderingen op openbare lichamen

5.529

5.696

-

5.696

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

16.795

7.263

-

7.263

Overige vorderingen

4.013

2.394

177

2.217

Totaal

26.337

15.353

177

15.176

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 177.000. De omvang van deze voorziening is bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Onderstaand wordt voor ieder kwartaal van het jaar weergegeven, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Wet financiering, decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. Per 1 juli 2021 is de regeling voor het aanpassen van het drempelbedrag ingegaan en zijn er voor het derde en vierde kwartaal nieuwe drempelbedragen van toepassing. Deze aanpassing heeft beperkte gevolgen voor de hoogte van het drempelbedrag, eerste en tweede kwartaal € 1.064.000 en voor het derde en vierde kwartaal € 1.000.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren in het verslagjaar (bedragen x € 1000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1

Drempelbedrag

1.064

1.064

1.000

1.000

2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

422

652

305

198

3a = 1 > 2

Ruimte onder het drempelbedrag

642

412

695

802

3b = 2 > 1

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

1 Berekening drempelbedrag

4a

Begrotingstotaal

141.918

141.918

141.918

141.918

4b

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln

141.918

141.918

141.918

141.918

4c

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat

0

0

0

0

1-1-2021 t/m 30-6-2021

Drempelbedrag

1.064

1.064

1 = 4b*0,0075 + 4c*0,002 met een minimum van €250.000

1-7-2021 t/m 31-12-2021

Drempelbedrag

1.000

1.000

1 = 4b*0,02 + 4c*0,002 met een minimum van € 1 mln als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan € 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 mln is, is het drempelbedrag gelijk aan € 10 mln, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat.

2 Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

5a

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

37.983

59.320

28.040

18.200

5b

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

2 - 5a / 5b

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

422

652

305

198

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen:

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Kassaldi

21

40

Banksaldi

303

644

Totaal

324

684

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

137

963

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

789

1.033

Nog te ontvangen bedragen

2.114

2.768

Totaal

3.040

4.764

Vooruitbetaalde bedragen zijn bedragen die voor 31 december 2021 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op latere jaren. Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten die betrekking hebben op 2021, maar pas in een volgend jaar daadwerkelijk tot een ontvangst leiden.

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van EU, Rijk en provincies die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden als volgt gespecificeerd:

Van Nederlandse en Europese overheden nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-20

Toevoegingen

Ontvangen bijdragen

Saldo 31-12-21

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

Ministerie I&M Verkeerslawaai

2

-

-

2

Ministerie VWS, Stimulering sport 2021

-

386

-

386

Ministerie SZW, TOZO 2021

-

96

-

96

Ministerie SZW, arbeidsmarktregio

-

56

-

56

Ministerie BZK, kwijtschelding gemeentelijke belastingen

-

9

-

9

Ministerie van Financiën toeslagenaffaire

-

199

-

199

Rijkswaterstaat Reconstructie Newtonweg-Spijksesteeg

57

-

57

-

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidslichamen

Prov ZH Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

9

45

-

54

Prov ZH Reizigerstunnel

-

100

-

100

Prov ZH Netwerkversterking ouderen

-

8

-

8

Prov ZH Reconstructie Newtonweg-Spijksesteeg

69

-

69

-

Gemeente Dordrecht, RegioDeal

-

53

-

53

Totaal

137

952

126

963

PASSIVA

Aan de passivazijde van de balans staan het vermogen en de schulden van de gemeente Gorinchem.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningresultaat. Over de verdeling van het resultaat beslist de raad bij het vaststellen van de jaarstukken.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Algemene reserve

27.666

29.571

Gerealiseerde resultaat

7.496

9.552

Bestemmingsreserves

50.892

56.041

Totaal

86.054

95.164

Onderstaand overzicht geeft het verloop per reserve weer:

Verloopoverzicht Reserves (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2020

Boekwaarde 31-12-21

Algemene reserve

27.666

1.404

3.427

3.928

29.571

Bestemmingsreserves

Infrastructuur

18.065

985

6.365

3.568

16.253

Tarieven reiniging

-

499

-

-

499

Stegen binnenstad

38

-

1

-

37

Station Papland

1.800

-

-

-

1.800

Combinatiefuncties

62

-

62

-

-

Sociaal domein

5.100

297

1.258

-

4.139

Duurzaamheid

5.477

100

1.038

-

4.539

Omgevingswet

10

-

10

-

-

Stimuleringsregeling woningbouw

69

-

10

-

59

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

-

-

226

Organisatie-ontwikkeling

675

-

541

-

134

ICT

707

100

174

-

633

IFFG

150

-

50

-

100

Stedelijke ontwikkeling

1.600

-

-

-

1.600

Aflossingsreserve

13.000

239

-

-

13.239

Dekkingsreserve I_lab

-

2.103

238

-

1.865

Afschrijvingsreserve

Infra halte Papland

600

-

-

-

600

Avelingen

940

-

50

-

890

Banneweg

1.545

250

-

-

1.795

Tracé Oost II

637

-

16

-

621

Waterstofproject

90

-

90

-

-

Herinrichting park 10e Penninglaan

100

-

-

-

100

Warmtenet Stadhuis

-

955

-

-

955

Verbouwing hoefslag 6 tbv I-Lab

-

811

-

-

811

Inrichting Hoefslag 6 tbv I-Lab

-

150

-

-

150

Openbare ruimte tbv I-Lab

-

540

-

-

540

Herinrichting Haarse Kades

-

2.350

-

-

2.350

't Gilde

-

1.468

-

-

1.468

Gymzaal J. van Egmond

-

300

-

-

300

Bruggen en kunstwerken 2022

-

288

-

-

288

Twee 360 graden camera's

-

50

-

-

50

Totaal

78.557

12.889

13.330

7.496

85.612

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.
Nieuw in 2021 is de dekkingsreserve I_lab. In 2021 zijn ten behoeve van het Warmtenet stadhuis, verbouwing Hoefslag 6, inrichting Hoefslag 6, openbare ruimth tbv I_lab, Herinrichting Haarsekades, 't Gilde, gymzaal J. van Egmond, bruggen en kunstwerken 2022 en twee 360 graden camera's middelen toegevoegd aan de afschrijvingsreserve.
Voor verdere informatie over de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Reserves van de Jaarrekening-bijlagen. Van het rekeningresultaat 2020 is in 2021 € 3.225.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden verplichtingen en verliezen als gevolg van risico's opgenomen, waarvan de omvang onzeker, maar redelijkerwijze in te schatten is.

Onderstaand overzicht geeft het verloop per voorziening weer:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-20

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-21

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioentegoeden bestuurders

4.514

90

94

127

4.383

Wachtgelden

935

-

78

315

542

Overmatig verlof/spaarsaldo

392

83

-

-

475

Reparatie WW

37

15

-

-

52

Hoog Dalem

1.075

-

497

130

448

Vervanging spiltrap Caribabad

-

123

-

-

123

Onderhoudsvoorzieningen

Meerjarenonderhoudsplan

5.016

1.969

7

369

6.609

Door derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

25

-

-

15

10

Rioolheffing

2.577

262

-

-

2.839

Afkoopsommen grafrechten

2.284

189

176

-

2.297

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

Vervangingsvoorzieningen riolering

1.356

1.175

-

1.050

1.481

Totaal

18.211

3.906

852

2.006

19.259

In de kolom Vrijval staan de bedragen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

De voorziening Pensioentegoeden bestuurders heeft als doel het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen.

De voorziening Wachtgelden is ingesteld om over voldoende vermogen te beschikken voor de financiering van de wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders en medewerkers.

De voorziening Overmatig verlof/spaarsaldo is ingesteld om voldoende vermogen te hebben voor de financiering van de verlofsaldi van het personeel.


De voorziening Hoog Dalem dient ter dekking van (geprognotiseerde) verliezen op de ontwikkeling van dit gebied.


De voorziening Vervanging spiltrap Caribabad is nieuw in 2021. Als gevolg van achterstallig onderhoud dient de trap van de glijbaan Caribabad vervangen te worden. Hiervoor is een voorziening gevormd.


Het Meerjarenonderhoudsplan is ingesteld om de kosten van groot onderhoud te egaliseren over een periode van 20 jaar. Het doel hiervan is schommelingen tegen te gaan in de begroting. In dit plan zijn o.a. kunstwerken en bruggen opgenomen, evenals openbare verlichting, buitensportaccommodaties, het stadhuis, schoolgebouwen en diverse voorzieningen in de openbare ruimte.

De voorziening Rioolheffing heeft als doel het opvangen en egaliseren van ongewenste schommelingen in riooltarieven. De niet aangewende middelen van derden blijven op die manier beschikbaar voor de rioolheffing.


In de voorziening Afkoopsommen grafrechten worden de afkoopsommen gestort die vooruit betaald zijn voor het onderhouden van de begraafplaatsen.

Voor verdere informatie over de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen van het Jaarverslag en paragraaf 5.2 Voorzieningen van de Jaarrekening-bijlagen.

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
Onder de vaste schulden staan schulden met een looptijd ≥ 1 jaar en waarborgsommen. Langlopende leningen worden aangegaan om in de eigen financieringsbehoefte van de gemeente te voorzien. Waarborgsommen betreffen bedragen die door huurders zijn betaald bij de aanvang van de huur van een gemeentelijk pand.

Langlopende schulden worden als volgt onderverdeeld:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

111.835

99.740

- openbare lichamen

7.000

6.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

-

Totaal

124.335

111.240

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden ≥ 1 jaar over 2021 weer:

Verloop overzicht langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-20

Toevoegingen

Af
lossingen

Saldo 31-12-21

Onderhandse leningen

124.335

-

13.095

111.240

Waarborgsommen

-

-

-

-

Totaal

124.335

-

13.095

111.240

In 2021 zijn geen nieuwe leningen aangegaan. Op de opgenomen geldleningen is in 2021 bij de BNG voor totaal € 12,1 mln. afgelost en bij de provincie Flevoland € 1 mln. De totale rentelast voor het jaar 2021 voor vaste schulden is € 1,8 mln.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.309

3.844

Overlopende passiva

8.622

8.793

Totaal

13.931

12.637

Kortlopende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden < 1 jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Kortlopende schulden < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

5.309

3.844

Totaal

5.309

3.844

Per 31 december 2021 had Gorinchem geen uitstaande schuldpositie op de betaalrekening van de BNG en ook geen kasgeldlening uitstaan.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.470

6.912

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.776

1.672

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

376

209

Totaal

8.622

8.793

Verplichtingen zijn posten die ten laste van het dienstjaar 2021 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2022 zijn ontvangen. Onder de post Vooruit ontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen die in 2021 al zijn ontvangen maar betrekking hebben op latere jaren

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van Nederlandse en Europese overheden vooruitontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-20

Ontvangen bedragen

Bestedingen

Saldo 31-12-21

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018

60

-

60

-

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

255

1.368

1.512

111

Educatie

6

438

431

13

Stimulering sport 2019

132

-

132

-

Reductie energiegebruik

171

-

32

139

TOZO

764

1.645

2.405

4

Stimulering sport

12

112

112

12

Sportakkoord 2020

20

85

25

80

Gedupeerden toeslagenproblematiek

36

28

64

-

Preventieakkoorden

-

20

4

16

Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving

-

135

94

41

Huurderving sportaccommodaties Q1 2021

-

134

109

25

Arbeidstoeleiding Pro-Vso

-

112

-

112

Nationaal Programma Onderwijs

-

264

-

264

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

-

-

-

-

Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

22

106

90

38

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

5

-

2

3

Open kathedraal

50

-

50

-

Reizigerstunnel Gorinchem

200

-

200

-

Extern advies warmtetransitie

11

-

11

-

Netwerkversterking ouderen

32

8

40

-

RREW

-

378

219

159

Erfgoedlijnen

-

13

-

13

Knelpunt van Zomerenlaan

-

304

-

304

Vleugels van de stad

-

57

16

41

Beweegroutes

-

40

3

37

Handhaving coronapas

-

96

65

31

Herontwikkeling Wellantcollege

-

100

-

100

Laadarm electrificatie veerdienst

-

157

28

129

Totaal

1.776

5.600

5.704

1.672

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor komende jaren is verbonden worden uitgesplitst in gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen wordt als volgt gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

Onderwijsinstellingen

11.798

100

5.934

5.638

Deelnemingen CV's

35.000

100

20.051

13.534

Zorginstellingen

341

100

148

136

Diverse verenigingen

4.107

100

3.134

3.075

Via Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Poort6

290.541

50

207.096

192.238

Via Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

592.000

50

592.000

586.000

Hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie

5.900

50

1.100

500

Totaal

939.687

829.463

801.121

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-20

Boekwaarde 31-12-21

GR Gevudo

10.799

100

10.081

8.069

GR Waardlanden

6.121

100

4.707

4.254

Totaal

16.920

14.788

12.323

De gemeente Gorinchem vervult een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Sinds de jaarrekening 2020 hanteert de gemeente de volgende criteria voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen:

  • Minimale restant looptijd 2 jaar;
  • Minimale verplichtingwaarde € 40.000;
  • Geen mogelijke verplichtingen uit raamovereenkomsten, alleen onherroepelijke harde verplichtingen.

Op basis van deze criteria is de totale harde verplichting voor de komende 4 jaar € 875.000. In de vorige jaarrekening werd een verplichting gemeld van € 1.035.500. Dit verschil wordt veroorzaakt door mutaties in de contractenportefeuille (een contract aflopend, twee nieuwe contracten). Door het hanteren van een inkoopbeleid waarbij veel gewerkt wordt met raamovereenkomsten die alleen leiden tot kosten indien daadwerkelijk materialen of diensten worden afgenomen op basis van het raamcontract is het bedrag aan langlopende verplichtingen bij de gemeente Gorinchem relatief laag.

Van de genoemde verplichting van € 875.000 is € 791.000 gecontracteerd via Europees aanbesteden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft op veel terreinen financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2021. Omdat de pandemie in 2022 nog niet (geheel) is verdwenen zal ook in 2022 rekening worden gehouden met financiële gevolgen voor de gemeente. Hoe groot deze gevolgen zullen zijn is nu nog niet duidelijk. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. De gemeente heeft voldoende weerstandsvermogen om eventuele tegenvallers in eerste instantie op te vangen.

Na een maandenlange troepenopbouw en diplomatieke spanningen zijn Russische troepen op 24 februari 2022 Oekraïne binnengetrokken en is er sprake van een oorlogssituatie. Als gevolg daarvan zijn inwoners uit de Oekraïne op de vlucht. Veel vluchtelingen worden opgevangen in de directe buurlanden. Vluchtelingen die naar Nederland reizen, worden hier opgevangen. Het kabinet werkt intensief samen met medeoverheden en maatschappelijke partners om opvang en ondersteuning te bieden. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat naar Nederland komt fors zal toenemen. Dat zal zeker ook gevolgen hebben voor Gorinchem. Op dit moment is lastig in te schatten wat de impact van opvang van vluchtelingen zal zijn voor Gorinchem.

De oorlog in Oekraïne heeft ook economische gevolgen. Door de oorlog stijgen de prijzen van allerlei producten. Niet alleen van gas, olie en benzine, maar ook van verschillende voedingsmiddelen. Sectoren die relatief veel energie verbruiken zullen deze stijgingen verwerken in de kostprijs van de producten. Met name in de industrie, transport en agrarische sector zullen de prijzen meestijgen. Dat raakt niet alleen de gemeente maar vooral ook onze inwoners. Wat precies de gevolgen zullen zijn voor Gorinchem is op dit moment lastig aan te geven.